Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1956
Categories 1956
1 sausis (24), 10 gruodis (25), 2 vasaris (22), 3 kovas (19), 4 balandis (24), 5 gegužė (23), 6 birželis (24), 7 rugs. - 8 spal. (38), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŠV. TĖVO ŽODIS PASAULIUI 1956/1 sausis; Autorius : L. A.
Kalėdų išvakarėse per Vatikano radiją vėl suskambėjo popiežiaus balsas, oro vilnimis pasiekdamas

2. MISTINIAME SODE 1956/2 vasaris; Autorius : KAN. MYKOLAS VAITKUS
1903-1906  METŲ ATSIMINIMAI  IŠ  SEMINARIJOS Atvykstu Seminarijon Tad štai tas Mistinis

3. PASTOR ANGELICUS 1956/3 kovas; Autorius : J. VAIŠNORA, M. I. C.
Popiežių Pijų XII mačiau paskutinį kartą š. m. vasario 2 d., įteikdamas marijonų vienuolijos

4. TAIKOS BALSAS 1956/4 balandis; Autorius : L. A.
Popiežius Pijus XII išgarsėjo savo kalėdinėmis kalbomis, kuriose gi'iii liečia aktualius klausimus,

5. PRANCIŠKONAI ATIDARO ŠV. ANTANO KOLEGIJĄ 1956/4 balandis; Autorius : Tev. Jurgis Gailiušis, Lietuvių Pranciškonų Provincijolas
Lietuviai pranciškonai, norėdami labiau išplėsti savo veiklą už tėvynės ribų ir paruošti kunigų

6. FR. W. FOERSTERIS KALBA MUMS 1956/5 gegužė; Autorius : ANTANAS RAMŪNAS
PASIKALBĖJIMAS SU M. PECKAUSKAITĖS MOKYTOJU* —    Ar prisimenate ką nors iš

7. KELIAVIMAS 1956/5 gegužė; Autorius : RABINDRANATH TAGOGE
IV Priimk mane, Viešpatie, priimk šiai valandėlei. Tegu tos našlaitiškos dienos, kurios praėjo be

8. KATALIKO KRITIKO UŽDAVINIAI 1956/5 gegužė; Autorius : J. Sav.
Šių metų vasario 13 d. popiežius Pijus XII priėmė audiencijon Milano žurnalo "Lettere" suorganizuoto

9. JOSĖ ORTEGA Y GASSET 1956/6 birželis; Autorius : P. GAUČYS
(1883-1955) Žymiausias šių dienų ispanų filosofas ir eseistas kartu yra ir vienas brandžiausių

10. KELIAVIMAS 1956/6 birželis; Autorius : RABINDRANATH TAGORE
Pabaiga LIV Atsistok prieš mano akis, ir tegu tavo žėrėjimas uždega mano dainas. Atsistok tarp

11. ŽEMAIČIŲ RELIGINĖ PADĖTIS PRIEŠ VYSK. MERKELĮ GIEDRAITĮ 1956/6 birželis; Autorius : Z. IVINSKIS
Iš "Merkelio Giedraičio ir jo laikų Lietuvos" Žemaičiuose palikusių "septynių kunigų"

12. LAISVĖS PROBLEMA 1956/6 birželis; Autorius : Dr. A. Baltinis
1. Pagrindinis mūsų dienų klausimas Kalbant apie laisvę, šiandien mums iškyla pagrindinis klausimas:

13. KULTŪROS KONGRESAS - MŪSŲ ŽMONIŠKUMO LIUDYTOJAS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : DR. A. BALTINIS
1. Kultūros kongreso reikšmė Kaip gėlė nuolatos siekia saules, jos žiedas nesulaikomai

14. Į SAVO KULTŪRĄ MES SUDEDAM TAUTOS ATEITIES VILTIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : STASYS BARZDUKAS
JAV LIETUVIU BENDRUOMENES CENTRO VALDYBOS PIRM. ST. BARZDUKO ŽODIS LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESĄ

15. TAUTINĖ KULTŪRA — TAUTOS GYVYBĖS PAGRINDAS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : DR. JUOZAS GIRNIUS
1. Dideles viltys, sutelkusios į šią vietą, įpareigoja visus, turinčius šiandien viešai

16. AUGŠTOJO MOKSLO RAIDA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : PROF. STEPONAS KOLUPAILA
Erškėtingas kelias Neįmanomai sunki buvo augštojo mokslo pradžia Lietuvoje. Neturėjome augštosios

17. LITUANISTINIS ŠVIETIMAS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Tiksliau pažinti dabartinį lituanistinio švietimo būvį rūpi kiekvienam lietuviui švietėjui, o taip

18. MŪSŲ KALBININKŲ UŽDAVINIAI TREMTYJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
Mūsų kalbininkų darbo sritys visada būdavo dvi: grynai moksline ir praktinė — bendrinės kalbos

19. TAUTINĖS KULTŪROS IŠLAIKYMAS VYRESNĖJE KARTOJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : LEONAS SABALIŪNAS
Su nuoširdumu lenkdamas galvą čia esantiems kultūrininkams, keliais žodžiais mėginsiu pasisakyti

20. TAUTINĖS KULTŪROS IŠLAIKYMAS STUDENTIJOJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : ARVYDAS BARZDUKAS
Tautinės kultūros išlaikymo tema šiandien mūsų gyvenime yra bene populiariausia. Ja daug rašoma

21. TAUTINĖS KULTŪROS IŠLAIKYMAS PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS JAUNIME 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : GABRIELĖ PRIALGAUSKAITĖ
Neturint tikslių statistinių davinių, sunku nustatyti, kokio amžiaus lietuviams šiuo metu gresia

22. MOKSLO SEKCIJOS POSĖDIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : V. Petraitis
Mokslo sekcijos posėdį atidarė Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje pirm. M. Krikščiūnas,

23. AKADEMINIO JAUNIMO SEKCIJOS POSĖDIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : Br. Juodelis
Neseniai palikusi universiteto klases ir laboratorijas, tik prieš porą savaičių sukrovusi knygas į

24. PROF. DR. E. FRAENKELIO SUKAKTIS 1956/9 lapkritis; Autorius : DR. JONAS REMEIKA
Mūsų šviesuomenei puikiai žinomas profesorius dr. Ernestas Fraenkelis yra gimęs 1881 m. spalio 16 d. ir

25. FR. MAURIAC ŽMOGAUS VIENATVĖ 1956/9 lapkritis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
I — Niekuomet nepalik manęs su Gamta, nes perdaug ją pažįstu, kad galėčiau jos nebijoti. —

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai