Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1957
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

JAV Lietuvių Bendruomenės steigimo aktas, Laikinojo Organizacinio Komiteto priimtas, oficialiai buvo

2. NAUJOJI PAGONYBĖ 1957/1 sausis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Kai Vakarai bando rasti idealą, apie kurį galėtų spiestis didžiulės masės žmonių, pamato, kad tai

3. ŠV. TĖVO KALĖDINIS ŽODIS 1957/1 sausis; Autorius : J. Gendrutis
Šv. Tėvo kalėdinis žodis pasauliui, radijo vilnimis jau aštuonioliktą kartą pasiekęs tolimiausias

4. HĖGELIS IR MARKSAS ARBA IDEALIZMO IR MATERIALIZMO KRYŽKELĖ 1957/3 kovas; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
I. Iš klasikinės vokiečių filosofijos laikų išliko žinomi Hėgelio ir Markso vardai. Jie net virto

5. ŠV. ONOS BROLIJA LIETUVOJE 1957/3 kovas; Autorius : J. Vaišnora, M. I. C.
Viena seniausių Lietuvoje įsikūrusių brolijų yra šv. Onos brolija. Jos buvimą Vilniuje jau XV a. gale

6. DVASIŲ IŠSISKYRIMAS IR SUSISKALDYMO ŽAISMAS 1957/4 balandis; Autorius : J. ALAUŠIUS
14 PARTIJŲ AR TIK DVI? 1. Imdamasis dar kartą grįžti prie daug kartų ir daug kieno liestosios

7. HĖGELIS IR MARKSAS ARBA IDEALIZMO IR MATERIALIZMO KRYŽKELĖ 1957/4 balandis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
(Tęsinys)   V. Jei hėgeliškosios dialektikos prieštaros dėsnis yra marksistinės "logikos"

8. FILOSOFO STASIO ŠALKAUSKIO BRANGIAM ATMINIMUI 1957/5 gegužė; Autorius : K. PAKŠTAS
Pirmas susitikimas su Šalkauskiu Amerikos Lietuvių Taryba, susidariusi iš lietuvių katalikiškų

9. HĖGELIS IR MARKSAS ARBA IDEALIZMO IR MATERIALIZMO KRYŽKELĖ 1957/5 gegužė; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
(Tęsinys)   C. Absoliučioji dvasia Istorija, kurią sąmonė perbėga trečią ir paskutinį

10. KELETAS PASTABŲ DĖL LIBERALIZMO DEFINICIJOS 1957/6 birželis; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
Pasisakius tuo klausimu mūsų filosofams bei moralistams, sociologams bei publicistams, belieka tarti žodį

11. KUN. TEODORAS BRAZYS KAIP KOMPOZITORIUS 1957/7 rugsėjis; Autorius : KUN. VLADAS BUDRECKAS
Prieš leidžiantis į šią temą, keliais žodžiais tenka priminti kun. T. Brazio gyvenimą. Jis gimė

12. PASTABOS DĖL KOPLYTĖLIŲ IR KRYŽIŲ FORMINIŲ ELEMENTŲ 1957/8 spalis; Autorius : Ž. MIKŠYS

13. HAGAROS KAIMO VYRESNIOJO PAMOKYMAI JEHUDAI IŠ MAHALOS 1957/9 lapkritis; Autorius : VINCAS KRĖVĖ
Jei tu nori eiti išganymo keliu, kuri nurodė mums Pirmagimis Viešpaties sūnus, sėdįs Jo dešinėje,

14. ĮSIKŪNIJIMO TIKROVĖ 1957/10 gruodis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
"Matyti arba pražūti. Tokia yra situacija, kurion kiekvieną, kuris yra visatos dalis, pastato

15. MOKSLO IR PROTO KULTO KLAUSIMU 1957/10 gruodis; Autorius : JONAS RUGIS
Naująją pagonybę aprašo š. m. AIDŲ Nr. 1 straipsnyje Pr. Gaidamavičius. Dėl to straipsnio tenka

16. APIE ETNOLOGINES TEORIJAS IR SROVES* 1957/10 gruodis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Rašydamas recenzijas apie mano knygą "Lietuvių mitologiškos sakmės" (Londonas, Nida, 1956), A. Mažiulis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai