Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Konkurso laimėtojams bus į-teiktos šios premijos: 1.    ASS jaunimo literatūros premija

2. ĮDVASINTA NEREALYBĖ NUGALI TIKROVĘ 1959/1 sausis; Autorius : St. M.
Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės 50 metų lietuviško teatrinio darbo sukakčiai paminėti "Stiklinio

3. POKONCERTINIAI MĄSTYMAI 1959/1 sausis; Autorius : St. S.
Muzika ir daiiė yra tos tarptautinės kalbos,i kuriomis lietuvis kūrėjas gali prabilti kiekvienoj svetimoj

4. BOSTONO SAMBŪRIS NUGIRDĖ ČIKAGĄ RAUDONUOJU VYNU 1959/1 sausis; Autorius : T. Alga
Kiek nejauku prisipažinti, tačiau, manau, kiekvienas sutiksime, jog savo kaimynų latvių naująją,

5. HABEMUS PONTIFICEM 1959/1 sausis; Autorius : J. Vaišnora, MIC
Pop. Jonas XXIII Gal niekad pasaulis taip nelaukė naujojo popiežiaus rinkimų, kaip po Pijaus XII

6. Trumpai 1959/1 sausis; Autorius : Red.
•    Jaunimo žurnalas "Ateitis" leidžia iš Sibiro į laisvąjį pasaulį patekusią

7. LIET. PASIUNTINYBĖ PRIE VATIKANO 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvos Pasiuntinybes prie Vatikano likimas didžiai sujaudino pasaulio lietuvius. Italų spaudoje

8. POPIEŽIUS JONAS XXIII APIE TAIKĄ 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Kodėl pagaliau nesantaika bei nesutarimai nederinami, remiantig tiesa ir teisingumu? Kodėl žmonių

9. Įvykiai 1959/1 sausis; Autorius : Red.
•    "Draugo" romano konkurso laimėtojas šiemet yra Juozas švaistas-Balčiūnas, kuriam

10. CIVILIZACIJŲ ISTORIJA (Prof. Arnold J. Toynbee veikalo apžvalga) 1959/2 vasaris; Autorius : Vyt. Širvydas.
Šen ir ten mūsų spaudoje kai kada sumirgsi anglų istoriko Arnold J. Toynbee vardas. Būtų įdomu

11. POPIEŽIAUS JONO XXIII VEIKLA 1959/2 vasaris; Autorius : V. Kaziūnas
Nauji kardinolai šalia kasdieninių audiencijų ir einamųjų Bažnyčios reikalų pop. Jono XXIII

12. KASDIENINIAIS REIKALAIS 1959/2 vasaris; Autorius : Vytautas Volertas
Mūsų svarbiausieji rūpesčiai Problemų, netikėtų ir nepageidautinų, iškyla individo gyvenime,

13. ĮVYKIAI 1959/2 vasaris; Autorius : Red.
• JAV sekretorius J. F. Dulles Vasario 16 proga, kai minima mūsų nepriklausomybes paskelbimo 41 metinės,

14. Konkursas 1959/3 kovas; Autorius : Red.
• Akademinis Skautų Sąjūdis, mėgindamas prisidėti prie lietuvių literatūros puoselėjimo, 1958 metų

15. IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLŲ AKADEMIJOS DARBŲ 1959/3 kovas; Autorius : Kun. R. Krasauskas
Lietuvių Katalikų Akademija, atkurta tremtyje 1955 metais, nepaisydama nepalankių sąlygų, intensyvina

16. NEĮTIKĖTINI DALYKAI APIE VASARĮ, ŠARŪNĄ IR RŪTĄ 1959/3 kovas; Autorius : Jonas Matusas
Kas nėra skaitęs "Altorių šešėly" su jo vyriausiu veikėju Vasariu. Ir aklam aišku, tai išgalvotas

17. ĮVYKIAI 1959/3 kovas; Autorius : Red.
• PLB Valdyba, JAV LB Centro Vald. ir Kanados LB Krašto Valdyba, susirinkusios 1959 m. sausio 24 d. bendro

18. PIETŲ AMERIKOS RELIGINĖS PROBLEMOS 1959/4 balandis; Autorius : T. Aug. Steigvila
Kiekvienas kontinentas ir kraštas turi savas problemas ne tik ekonominėje ir politinėje, bet lygiai ir

19. DAIL. ALBINO ELSKAUS DAILĖS PARODA BOSTONE 1959/4 balandis; Autorius : V. V.
Š. m. kovo mėn. 14-15 d. Tautinės Sąjungos namuose Bostone į-vyko dail. A. Elskaus tapybos ir

20. PRANCŪZŲ ATSILIEPIMAI APIE LIETUVIŲ DAILĘ 1959/4 balandis; Autorius : Red.
Romo Viesulo surengta š. m. sausio mėn. litografijų paroda "Le Soleil dans la Tete" galerijoje Paryžiuje

Dar praeitais metais vienas žymus New Yorko meno kritikas pareiškė, kad amerikiečiai dailininkai jau visu

22. DAlL. EUGENIJUS KULVIETIS 1959/4 balandis; Autorius : Red.
mirė š. m. vasario 12 d. Kolumbijoj. Kilęs iš Alunčių dv., Vadoklių v., Panevėžio apskr. Buvo gimęs

23. COMMENTATIONES BALTI CAE 1959/4 balandis; Autorius : Kun. R. Krasauskas
IV-V, 1956-57. Jahrbuch des Baltischen Forschungsinstituts. Bonn 1958,  334   psl. Kaina

24. KANADOS LIETUVIAI 1959/4 balandis; Autorius : Pranys Alšėnas
1957 m. pabaigoje "Aiduose" šia tema jau esu rašęs. Tačiau, savaime suprantama, viename reportaže, nors

25. SKAITYTOJAI RAŠO 1959/4 balandis; Autorius : Red.
1958 m. "Aidai" man patiko. Ypatingai patiko J. Girniaus straipsnis apie kultūros nuosmukį. Mano

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai