Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1975
Categories 1975
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (15), 3 kovas (18), 4 balandis (15), 5 geguze (16), 6 birzelis (17), 7 rugsejis (17), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. "AIDŲ" PRADŽIA 1975/1 sausis; Autorius : BIELIAUSKAS VYTAUTAS T.
Šiandien, bevartant jau gana pageltusius pirmųjų "Aidų" šapirografuotus lapus, net ir man kyla

2. FAUSTAS KIRŠA 1975/1 sausis; Autorius : BRAZAITIS JUOZAS
IGraikiškasis šventyklos įsakymas — pažink pats save — yra privalomas tiek tautoms, tiek individams.

3. GERI DARBAI 1975/1 sausis; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Kai iš Vokietijos atvykau į šį kraštą, buvau niekas, taip sakant, buvau paprasta darbo žaliava: kai

4. K. Škirpos pasisakymas 1975/2 vasaris; Autorius : Administrator
Vasario 18 d. sulaukė 80 metų amžiaus gen. štabo pulkininkas Kazys Škirpa, buvęs Lietuvos pasiuntinys

5. 1974 METAI 1975/2 vasaris; Autorius : Red.
Tęsinys iš sausio numerioDailės pasaulyjePraeitais metais gyvenimas tekėjo ramiai. Vasario 16 tradicinės

6. JAUNIMO SUVAŽIAVIMAI 1975/2 vasaris; Autorius : Girnius Saulius A.
Prel. dr. Juozas B. Končius mirė Romoje sausio 13. Ypač pasižymėjo kaip labdaros veikėjas — BALFui

7. MOTIEJUS VALANČIUS — IDEALUS VYSKUPAS 1975/5 geguze; Autorius : PAULIUS JATULIS
(Šimto metų sukaktis nuo jo mirties 1875.V.17(29) Šimto metų perspektyvoje, iš tolo, tarsi į didelį

8. Adolfas Vaičaitis 1975/6 birzelis; Autorius : Red.
Australijoj gyvenantis mūsų dailininkas Adolfas Vaičaitis š. m. birželio 16 sulaukė 60 metų amžiaus.

9. PETRAS KIAULĖNAS (1909 - 1955) 1975/7 rugsejis; Autorius : PRANAS LAPĖ
In Memoriam Jaučiuos kaip automobilis. Kas savaitę mane veža ligoninėn, kaip į benzino stotį.

10. Istorikai 1975/8 spalis; Autorius : Red.
Šį rudenį trys mūsų istorikai šventė amžiaus sukaktis. Dr. Jonas Puzinas (pirmasis iš kairės)

11. KAPAS BE PAMINKLO 1975/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
JUOZO BRAZAIČIO MIRTIES METINĖMS (1974.XI.28)--------- Jau taip susiklostė aplinkybės, kad tam pačiam

12. Neišsipildžiusių troškimų POEZIJA 1975/9 lapkritis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūrybąArthur Rimbaud, vienas didžiųjų prancūzų poetų, metė rašęs

13. TAPYTOJAS JONAS RIMŠA 1975/10 gruodis; Autorius : MIKALOJUS IVANAUSKAS
Jonas Rimša gimė 1903 rugpiūčio 20 Svėdasuose, augo Rusijoj, o meno kūrybos viršūnių pasiekė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai