Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1990
Categories 1990
1 (27), 2 (33), 3 (26), 4 (27)
 

1. TĖVYNEI, DIEVUI, ŽMOGUI 1990/1; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
Bernardo Brazdžionio poezijos knygą "Po aukštaisiais skliautais" perskaičius I. Lyrikos žemės

2. BRONIO RAILOS "KRYŽKELĖS" 1990/1; Autorius : Pr. Visvydas
Ketvirtojo radijo prakalbų rinkinio išleidimas 1989 metais paryškins Bronio Railos našaus gyvenimo

3. ATMINTINA KARIŲ VETERANŲ VEIKLA NAUJOJE KNYGOJE 1990/1; Autorius : Alė Rūta
Lietuvių Karių Veteranų sąjungos RAMOVĖS veikla, II dalis (1961 -1987). Redagavo Balys Raugas. Išleido

4. NOVELIŲ RINKINYS APIE LIETUVIŲ IŠEIVIUS AMERKOJ 1990/1; Autorius : J. Žemkalnis
Carolyn Thorman, FIFTY YEARS OF ETERNAL VIGILANCE, Atlanta, Peachtree, 1989. Į Amerikos prozą, kaip į

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/1; Autorius : Red.
Danutė Žilaitytė: ŠULINIŲ KRAŠTE. Novelės. Vilnius. Vaga. 1989.    278 p. Z. Raulinaitis: LIETUVOS

6. JONO AISČIO RAŠTŲ PIRMAS TOMAS 1990/2; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Ateities literatūros fondas. Chicago, 1988.

7. DR. JUOZO GIRNIAUS KNYGA "ŽMOGUS BE DIEVO" 1990/2; Autorius : P. Daugintis, S.J.
Dr. Juozas Girnius ir jo knyga parodo labai aukštą lietuvių krikščioniškosios minties ir doros lygį;

8. NAUJI ISTORINIAI VEIKALAI 1990/2; Autorius : Prel. Paulius Jatulis
Nežiūrint, kad daugelis išeivių, Lietuvos praeities mylėtojų, jau paliko šį pasaulį, Lietuvių

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/2; Autorius : Red.
Zenonas Ivinskis: RINKTINIAI RAŠTAI, III t. Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII - XV amž. Išleido

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/3; Autorius : Red.
Alfonsas Tyruolis: ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS. Eilės lyrinės ir epinės. Čikaga. 1990. 104 p. Antanas

11. ROMUALDO POŽERSKIO "ATLAIDAI LIETUVOJE" 1990/3; Autorius : Česlovas Grincevičius
Romualdas Požerskis Čikagos Čiurlionio galerijoj 1988 suruošė įsidėmėtiną parodą nuotraukų,

12. S. LIPSKIS — "KAI SAULĖ LIEPĖ" 1990/3; Autorius : Edita Nazaraitė
Kartais atrodo, kad mūsų laikmetis yra toks merkantiliškas, toks ciniškas, o, regis, nei sielai, nei

13. BENELLIO "APSIAUTALAS" PAGAL BALĮ SRUOGĄ 1990/3; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Algimanto Mackus Knygų leidimo fondo naujoji knyga svarbi ir mėgėjui skaitytojui, ir profesionaliam

14. ČEKISTO ŽVILGSNIS Į POKARIO LIETUVĄ 1990/3; Autorius : J. L.
Lietuvoje dabar leidžiamų knygų eisena primena "Baltijos kelio" grandinę — susikabinusios rankom, jos

Iš Maskvos žaibai ir perkūnija. Lietuvių tautos ryžtas taikingai atstatyti savo valstybę sukelia audrą

I. Ingrida Korsakaitė. LIETUVIŲ IŠEIVIJOS GRAFIKA IR TAUTINIS IDENTITETAS. Grafika — viena tų

17. POEZIJOS SAVASTIS 1990/4; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
Perskaičius Alfonso Nykos-Niliūno poezijos rinktinę "Būties erozija' 1. Poetų likimai Įvairiais

18. IR KRIMINALAS, IR LITERATŪRA 1990/4; Autorius : Kęstutis Keblys
Daug kartų viešuose pokalbiuose Kazys Almenas yra tvirtinęs, kad jis nėra joks rašytojas, kad nekuria

19. VILNIAUS PILYS ISTORIJOS MIGLOSE IR ŠIANDIEN 1990/4; Autorius : Jurgis Gimbutas
Inžinierius - architektas Napoleonas Kitkauskas tyrinėja ir praktiškai dirba Vilniaus pilių teritorijoje

20. LADO TULABOS RELIGINĖ KNYGA 1990/4; Autorius : Kun. Vytautas Pikturna
Tikėjimas yra Dievo dovana, gaunama per krikštą. Ta dovana — tai lyg riešuto branduolys, kuris

21. EDVARDO TURAUSKO ATSIMINIMU IR DOKUMENTŲ KNYGA 1990/4; Autorius : Juozas Prunskis
Edvardas  Turauskas: NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT. Išleido Lietuviškos knygas klubas. Kaina 12 dol. Gaunama

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/4; Autorius : Red.
Tomas Venclova: TANKĖJANTI ŠVIESA. Leidėjas — Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 S.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai