Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Dr. A. Razma — Lietuvių Fondą išugdžius 1973/1 sausis; Autorius : Razma Antanas
Lietuvybę suprantant plačiausia prasme, į jos išlaikymą ir ugdymą įsijungia visi kultūriniai

2. Dr. A. C. Matulis — Naujas Solženicyno romanas 1973/1 sausis; Autorius : Matulis A. C.
A. Solženicynas su savo romanu August 1914 (anglų kalbos vertimas) vėl pasiekė literatūrinę viršūnę.

3. M. Šileikis — Dail. A. Petrikonio sukaktuvinė paroda 1973/1 sausis; Autorius : Šileikis Mikas
DAIL. A. PETRIKONIO SUKAKTUVINĖ PARODA Praeitą pavasarį įvyko dail. Antano Petrikonio 25 metų kūrybos

4. Z. — Kiek dr. Budreckio ir kiek dr. Vardžio? 1973/1 sausis; Autorius : Z.
"Lithuania 700 Years" III leidimą ruošiant Dr. A. Geručio redaguota ir Lietuvos Nepriklausomybės Fondo

5. Mūsų buityje 1973/1 sausis; Autorius : Red.
— Lietuvių Fondas iš savo 1972 m. pelno numato skirti 50,000 dol. Iš tos sumos 45,000 dol. jau

6. TRISDESIMTTRECIOJO JAV PREZIDENTO VIETA ISTORIJOJE 1973/2 vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
1972 gruodžio 26 miręs Harry S. Trumanas, trisdešimttrečiasis JAV prezidentas, dar per arti istorijos

7. NEVV YORKO DAILININKŲ SĄJUNGOS PARODA 1973/2 vasaris; Autorius : Dgv.
1972 lapkričio 25 - gruodžio 3 New Yorke, Kultūros Židinyje, buvo surengta New Yorko Lietuvių

8. Mūsų buityje 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
— Australijos Lietuvių Dienos (jau septintosios), rengiamos kas antri metai, įvyko gruodžio 26 - 31

9. ANT KIENO MALŪNO VANDUO PILAMAS? 1973/3 kovas; Autorius : Al.
Apžvelgiant 1972 metus, teko konstatuoti: "Yra spaudos, kuri, atrodo, tam tik leidžiama, kad numeris iš

10. "BOHEMA" ČIKAGOJ 1973/3 kovas; Autorius : Vladas Jakubėnas
Naujo operinio sambūrio premjeraG. Puccinio opera "Bohema" vaizduojanti Paryžiaus menininkų gyvenimą —

11. V. SIMANKEVIČIAUS PIEŠINIŲ PASAULIS 1973/3 kovas; Autorius : Adolfas Vaičaitis
gausoko lietuvių dailininkų būrelio Australijoj yra ir grafikas Viktoras Simankevičius. Viešumoj jis

12. Mūsų buityje 1973/3 kovas; Autorius : Red.
— Vasario 16 iškilmingai minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai

13. PAVOJINGI NEGALAVIMAI 1973/4 balandis; Autorius : Vt. Vt.
Demokratija nėra žmogaus prigimtoji dovana. Ji yra ilgos kovos su žmogaus barbariškais instinktais

14. ŽEMAIČIO DAIL. JUOZO BAGDONO KŪRYBINĖ SUKAKTIS 1973/4 balandis; Autorius : Jonas Rūtenis
1972 metų pabaigoje kūrybinio darbo keturiasdešimt metų sukaktį atšventė Nevv Yorke gyvenąs

15. ŽMOGAUS CITOGENETIKOS PAŽANGA 1973/4 balandis; Autorius : Bronius Povilaitis
Augalų citologijos ir citogenetikos tyrinėtojai lengvai randa daugybę besidalijančių celių

16. Mūsų buityje 1973/4 balandis; Autorius : Red.
— VLIKas gegužės 14 - 21 paskelbė Romo Kalantos savaite, per kurią kviečiama įsigyti jo

17. ROMO KALANTOS AUKOS METINĖS 1973/5 geguze; Autorius : Red.
YLIKo paskelbtą gegužės 14 - 21 savaitę laisvajame pasaulyje minėjome Romo Kalantos ir kitų jį

18. KOPERNIKO JUBILIEJUS 1973/5 geguze; Autorius : Česlovas Masaitis
"... Sarmaticus Astronomus, qui movet terram et figit solem . . ."Phillip MelanchtonSakoma, kad originalius

19. BALYS VITKUS 75 METŲ SUKAKTYJE 1973/5 geguze; Autorius : Bronius Povilaitis
Nuostabą ir pagarbą sukelia žmonės, kuriuos stebėdamas matai, jog jie visą savo gyvenimą tikslingai

20. VOKIEČIŲ LITERATŪRA 1972 M. 1973/5 geguze; Autorius : A. C. Matulis
Pats reikšmingiausias momentas 1972 m. V. Vokietijos literatūroje buvo Nobelio premija Heinrich The-odor

21. MŪSŲ TARPUSAVIO PAŠNEKOS 1973/5 geguze; Autorius : Petronėlė Orintaitė
Visai neblogas dėsnis, kad autoriui nepridera į recenzijas atsišaukti: sutaupai laiką kam nors

22. Mūsų buityje 1973/5 geguze; Autorius : Red.
— Gegužės 14 - 21 laisvojo pasaulio lietuviai minėjo Romo Kalantos ir kitų ugnies aukų metinę

23. IŠRINKUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VII TARYBĄ 1973/6 birzelis; Autorius : Alaušius
Gegužės 19-20 vyko JAV LB VII Tarybos rinkimai. Iš viso balsavo 10,440 asmenų. Apygardomis jie taip

24. ATNAUJINTOJI "CARMEN" 1973/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
"Carmen" Čikagos Lietuvių Operoje. Nuotr. A. Kezio Čikagos Lietuvių Operos pastatymas šiemet buvo

25. "ANTRO KAIMO" DEŠIMTMETIS 1973/6 birzelis; Autorius : Kazimieras Dagys
Šį pavasarį Čikagoje "Antras Kaimas" atšventė savo dešimtmečio sukaktį, ta proga pratęsdamas savo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai