Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1971
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Marija Saulaitytė — Eilėraščiai 1971/1 sausis; Autorius : MARIJA SAULAITYTĖ
PRAĖJAI Bronziniai lapai, sidabrinės šaknys. Apokalipsės medžiai nušvinta skaidriai įprasmintu

2. Perpetuum mobile 1971/1 sausis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
A. Tamošaitienės kūryba Pereitą rudenį Windsoro universitete su­rengta Anastazijos Tamošaitienės

3. Friedrich Hoelderlin 1971/1 sausis; Autorius : Friedrich Hoelderlin
  1970 kovo 20 suėjo 200 metų nuo didžiojo vokiečių poeto Friedricho Hdlderlino gimimo. Kilęs iš

4. iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių 1971/2 vasaris; Autorius : Antanas Baranauskas
Ištraukos iš A. Baranausko "Kelionės Petaburkan", represuotos jo raštų leidinySUDIEV, LIETUVASudiev,

5. Kad tu, gude, nesulauktum 1971/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Duodame "Kelionės Petaburkan" ištraukų, nors pažįstamų jau iš mokyklos suolo, viešai protestuodami

6. JANINA DEGUTYTE poezija 1971/2 vasaris; Autorius : JANINA DEGUTYTE
CUKRINĖS VARPINĖSToks baltas gruodžio miestas —Aukštos cukrinės varpinės,Langai su sidabro

7. J- DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/2 vasaris; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Į dviejų poečių kūrybą pažvelgusLietuvos poetų pastangos išsivaduoti iš so­vietinio raugo ir

8. ANIUTA 1971/2 vasaris; Autorius : STANISLAW MACKIEWICZ
Studijos apie Dostojevskį fragmentas jo mirties 90 metų sukakties proga.Dostojevskis buvo didelis,

9. Iš P. Andriušio paskutiniųjų feljetonų 1971/3 kovas; Autorius : Pulgis Andriušis
i.Pulgis Adriušis savo mėgstame sodelyje (Adelaidė)Nuo to laiko, kai ožius lupdami plaukėm Australijos

10. KAZIO BRADŪNO nauji eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
UŽUOMARŠA Buvau medžiotojas, piemuo ir žemdirbys,Bet kaip užkurti ugnį, pamiršau.Ką tik užgeso

11. J. DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/3 kovas; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Tęsinys iš vasario numerioJudita VaičiūnaitėJudita Vaičiūnaitė yra išleidusi penkis ei­lėraščių

12. Judita Vaičiūnaitė - eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : Judita Vaičiūnaitė
LAUKSARGIS. . . Sergėk pirmykščius rugių laukus, kaimenes mano avių. Palankus būk mano prakaitui.

13. KAZYS ALMENAS - Žvaigždes (Iš "Vieverių kronikų") 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS ALMENAS
Suėjęs dvidešimt penkerius metus jaunasis Jurgis Bretkūnas, kaip kad buvo pažadėjęs savo amžiną

14. Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos 1971/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Kazys Binkis (1893 - 1942) užima tikrai iškilią vietą lietuvių literatūroje.1 Jo poezijos tyrumas,

15. Eilėraščičai (parodijos) 1971/4 balandis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Trys poetai apie banketą1. BERNARDAS BRAZDŽIONISAteina pranašas per Sadukėjos girią, Ir čia prie stalo

16. VYTAUTAS KASIULIS 1971/4 balandis; Autorius : STURE ANDERSSON
Su Vytauto Kasiulio kūriniais pirmą kartą susidūriau 1949, kai lankiausi Paryžiuje. Iš pirmo žvilgsnio

17. Balys Auginas — Eilėraščiai 1971/5 geguze; Autorius : Balys Auginas
IŠDUOTASISSimui Kudirkai,Žmogui, iškeistam j žuvį.Esu, lyg apeigų žuvis: AukaAugurų barbariškam

18. Barzdos ir rožes 1971/5 geguze; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Barzdotas Terry viena ranka prilaikė seno Volkswageno vairą. Veidrodėlyje jis matė tingiai išsitiesusį

19. Kompozitorius Igoris Stravinskis 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Kompozitorius Igoris Stravinskis, sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė New Yorke balandžio 6, palaidotas

20. Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" 1971/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
SEKMINĖS*Žaltvykslės ir kaukai seniai pradingo, Dievai ir žmonės ūkanoj sapnuoja, Užvožė amžių

21. Eilėraščiai ir "Lentyna" 1971/6 birzelis; Autorius : Jurgis Janavičius
DAR SAULĖS DAUG Alg. J.Dar saulės daug, vidudieniais tvankumo .. . Dar žydi beladonos, ir žydi imbiras ir

22. "Traviata" (Čikagos liet. operoj) 1971/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Čikagos lietuvių operos šis sezonas keletu atžvilgių skyrėsi nuo įprastinių. Visų pirma: nebuvo

23. Eilėraščiai 1971/6 birzelis; Autorius : Zefirina Balvočienė
KAM JĮ VIENĄ?Tu, kuris viršūnę kalno - - debesį, erelį,saulę —- —-jiems — takus šviesių

24. Klausimai 1971/6 birzelis; Autorius : Nelė Mazalaitė
Tais, dar taip nesenais laikais, kai mūsų girios buvo ypatingai palaimintos, nes kaip skydas dengė nuo

25. D. Sadūnaitė — Eilėraščiai 1971/7 rugsejis; Autorius : Danguole Sadūnaite
PAVASARIS 1.Pavasarį,kai aš stoviu ties forsythia krūmu bežydinčiu -aš stoviu Tavo akivaizdoje,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai