Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Prof. dr. Jonas Puzinas,šio straipsnio autorius, balandžio 14 staiga miręs Chicagoj e.Velionis buvo gimęs

102. IŠEIVIJOS EKONOMINĖ PARAMA LIETUVAI 1978/6 birželis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
53 milijonai dolerių Lietuvos atstatymui JAV lietuviai, XIX a. paskutiniame ketvirtyje susibūrę į

103. POPIEŽIUS PAULIUS VI 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS PAULIUS VI, miręs rugpjūčio 6 d. Čia jį matome su lietuviais vyskupais Vincentu Brizgiu ir

104. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I, išrinktas Bažnyčios vyriausiu vadovu rugpjūčio 26 d. Naujasis popiežius —

105. EURIPIDO "TROJIETES" IR GENOCIDAS MELO SALOJE 1978/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS ZARANKA
1. Trojietiškoji Euripido trilogija415 metais prieš Kristų, pavasarį, Euripidas dalyvavo Atėnų

106. IŠEIVIJOS EKONOMINĖ PARAMA LIETUVAI 1978/7 rugsėjis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
53 milijonai dolerių Lietuvos atstatymui 4. Gerino savųjų gyvenimo būklę Lietuvojea. Atsiminė savųjų

107. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 1978/8 spalis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II, spalio 16 d. išrinktas vyriausiu Katalikų Bažnyčios vadovu. Naujasis

108. PRIEŠISTORINIŲ LAIKŲ RYŠIAI SU LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA 1947/2 gegužė; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
Kokius ir kaip senus laikus siekia turtingoji, archajiškoji lietuvių liaudies kultūra? Ar jos šaknys

109. LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINĖS SĄMONĖS REIKŠMINGIEJI ETAPAI (2) 1947/2 gegužė; Autorius : Zenonas Ivinskis
7. Lietuvių valstybingumo pastangos rytų erdvėje ir totorių sulaikymas.Tuo pačiu laiku, kai lietuviai

110. MOKSLAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Anglai kviečiasi žymius mokslo žmonesBritai savo mokslininkų draugijos Royal Society nariu pasikvietė

111. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Pagerės gyvenimas Amerikoje Amerikiečių spauda rašo, kad iš Amerikos Darbo statistikos biuro

112. MĖGINIMAI ATSPĖTI ŠV. ONOS BAŽNYČIOS VILNIUJE ARCHITEKTĄ 1970/1 sausis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
1. Meistrai "Vaitiekus" ir "Jonas"Pirmas mėginimas aptikti Šv. Onos bažnyčios architektą yra legendinis

113. ERAZMAS ROTERDAMIETIS IR ŽYGIMANTAS SENASIS 1970/2 vasaris; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
1. Erazmas — krikščioniškojo renesanso balsasPraeitais metais Vakarų pasaulis plačiai paminėjo Erazmo

114. PRANCIŠKONAI OBSERVANTAI LIETUVOJE XV IR XVI A. 1970/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
500 metų jubiliejaus proga 1. Bendros žinios apie pranciškonusPereitą rudenį, rugsėjo 30, suėjo 500

115. PRANCIŠKONAI OBSERVANTAI LIETUVOJE XV IR XVI A. 1970/3 kovas; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
500 metų jubiliejaus proga II. LIETUVOS PRANCIŠKONŲ OBSERVANTŲ PROVINCIJA1. Lietuviai observantai lenkų

116. ŽALČIŲ GERBIMAS SENOVĖS LIETUVOJE 1947/3 birželis; Autorius : PROF. DR. J. BALYS
Kronikos ir seni raitai, palyginti, dažnai mini, kad senovėje prūsai, žemaičiai ir lietuviai

117. GAMTOS SUKRĖTIMAI IR JŲ ĮTAKA ŽMONIŲ GYVENIMUI 1947/3 birželis; Autorius : Prof. Steponas Kolupaila
Iš istorijos žinome, kad audringi periodai sudrumsčia ramų ir taikingą žmonių gyvenimą. Seniau, kai

118. Lietuvių-hetitų kalbų giminystė ir priostorė 1947/3 birželis; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
Nauji žingsniai indoeuropiečių (arijų) protėvystės klausimui spręsti Tokia antrašte prancūzų kalba

119. MOKSLAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Liepos mėnesį Darmstadte įvyks tarptautinis inžinierių kongresas. Jame skaitys paskaitą ir lietuvis

120. Elektronų mikroskopas — naujausias išradimas 1947/3 birželis; Autorius : red.
MOKLSLASNew Jorke leidžiamas amerikiečių žurnalas „The American Mercury“ išsamiai aprašo apie

121. Įsteigtas išradėjams remti bankas 1947/3 birželis; Autorius : red.
Jūs nustebsite išgirdę, kad apie 90% visų naudingųjų išradimų autorių, kurių Išradimais

122. LIETUVOS VALSTYBĖS PAGRINDUS TIESIANT 1970/5 gegužė; Autorius : PRANAS PAULIUKONIS
Verčiant naują istorijos lapąŠiemet gegužės 15 sueina 50 metų, kai susirinko Steigiamasis seimas —

123. Steigiamojo seimo metai 1970/5 gegužė; Autorius : Dr. Kazys Grinius
Šeimai leidus, spausdiname ištraukas iš dr. Kazio Griniaus "Atsiminimų ir minčių" rankraščio. Dedamas

124. LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINIO GYVENIMO PRADŽIOS BEIEŠKANT 1970/7 rugsėjis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Lietuvos istorijos vadovėliai ir mokykla taip smarkiai paveikė lietuvių visuomenę, kad Lietuvos

125. KRUPAVIČIAUS VALSTYBINGUMO PAGRINDU BEIEŠKANT 1970/8 spalis; Autorius : V. BAGDANAVIČIUS
Kurti valstybingumą kurioje nors visuomenėje nėra paprastas uždavinys. Šiam uždaviniui atlikti netinka

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai