Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
201. PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1963/9 lapkritis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(Tęsinys)Vilniaus valstybiniame archyve, kuriam buvo perduotas Vilniaus vyskupijos archyvas, buvo aptikta

202. PRIEŠ 46 METUS 1964/2 vasaris; Autorius : Red.
Pirmajam pasauliniam karui užsitęsus ir Rusijai aiškiai pralaimint, stiprėjo viltys ir galimybės

203. NEŽINOMAS 17-to AMŽIAUS VARIO RAIŽINYS SU LIETUVIŠKU UŽRAŠU 1964/2 vasaris; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Vario raižinių arba graviūrų iš XVII ir XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje būta gan daug.

204. LIETUVIO VALSTIEČIO MAŽOJOJE LIETUVOJE IKONOGRAFIJA 1964/3 kovas; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Pažvelgę į Kristijono Donelaičio biografijos dokumentacinę medžiagą, susiduriame su paradoksu, kad

205. PRANCIŠKONAI KAUNE XV AMŽIUJE 1964/4 balandis; Autorius : JONAS MATUSAS
Dar 1939 m. buvau viename šaltinyje radęs apie pranciškonų vienuolyną Kaune 15-me amž. Bet per karą

206. PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1964/6 birželis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(pabaiga) Cituotasis 1828 V 12 raštas iškelia vėl naują Strazdo biografijos problemą, būtent, iš

207. IŠSKIRIAMIEJI ŽENKLAI LIETUVIŠKOJE NUMIZMATIKOJE 1964/7 rugsėjis; Autorius : JONAS K. KARYS
Iš visų žmogaus sukurtų dalykų vien pinigas turi ypatingą, sakytum, burtų galią pasikeisti į bet

208. SIMANAS DAUKANTAS IR JO PALIKIMAS LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1964/9 lapkritis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Šimtmečio sukakčiai (I864. II. 24 - I964. 12. 6) nuo pirmojo lietuvių tautos istoriko

209. KRISTIJONO DONELAIČIO METUS BAIGIANT F.Tetznerio surinktos datos 1964/10 gruodis; Autorius : J. AISTIS
Lietuvino J. AISTIS 1714 I 1 Kristijonas Donelaitis gimė Lazdynėlių dvare netoli Gumbinės.

210. SŪDUVIŲ PROBLEMA 1965/2 Vasaris; Autorius : JONAS PUZINAS
  Sūduviai — ryčiausia ir skaičiumi gausiausia baltų kiltis, daugumo kalbininkų ir istorikų

211. TAIP MAITINOSI MŪSŲ TĖVAI 1965/2 Vasaris; Autorius : A. PAKALNIŠKIS
 Įžanginės pastabos Žmonių mitybos čia aprašomų papročių vieta yra šiaurinė Plungės

212. CHRUŠČIOVO KOVA SU RELIGIJA 1965/3 Kovas; Autorius : DR. V. MAR.
Chruščiovas išverstas iš Kremliaus sosto. Šį faktą daugelis apgailestauja: tasai žmogus, sakoma,

213. SŪDUVA NAUJAUSIŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ 1965/4 Balandis; Autorius : JONAS PUZINAS
Sūduvos proistorė dar nėra kaip reikiant ištirta, tačiau tiek iš atsitiktinai surastos medžiagos, tiek

214. Y. T. PASUTOS NAUJOVIŠKAS LIETUVOS VALSTYBES PRADŽIOS AIŠKINIMAS 1965/7 Rugsėjis; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
1. V. T. Pašutos vieta rusiškoje Lietuvos istoriografijoje "Tos žemės, kurios teko Lietuvai, atsidūrė

215. ROMENŲ ISTORIJOS POLITINIAI BRUOŽAI 1965/8 Spalis; Autorius : RAPHAEL SEALEY
Paskutiniu laiku mokslo pažanga atnešė daug naujo j romėnų istorijos tyrinėjimą. Naujai atrasti

216. KANADOS TAUTINĖS MAŽUMOS—BEJĖGĖ TREČIOJI JĖGA 1965/8 Spalis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
LAIŠKAS IŠ MONTREALIO (II) Krizė, kurią pergyvena Kanada (žr. I laišką š. m. balandžio numeryje:

217. GEDIMINO LAIŠKAI 1968/2 vasaris; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Tokia antrašte Lietuvoje prieš metus pasirodė knyga, kuri domina ne tik mūsų praeities tyrinėtojus, bet

218. LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 1968/3 kovas; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Žvilgis į aukštąją senosios Lietuvos mokyklą Pirma aukštoji Lietuvos mokykla Vilniaus jėzuitų

219. VYDŪNAS — FILOSOFAS MORALISTAS 1968/4 balandis; Autorius : RAPOLAS SERAPINAS
Prieš šimtą metų Mažojoj Lietuvoj gimė didis mūsų tautai žmogus. Jis pats savo gyvenimo suglaustoj

220. LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 1968/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Vytauto Didžiojo universiteto likimas okupacijų metais 1939.X Sovietų Sąjungai grąžinus Vilnių

221. LENKŲ ULTIMATUMAS (1938) 1968/4 balandis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Po 30 metų prisimenant I. Diplomatinė reikšmė Lenkija, 1920 spalio 9 pagrobusi Vilnių, išnaudojo

222. Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje: Adelhauser - Heldt - Vecellio 1968/7 rugsėjis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS (VOKIETIJA)
Renesansas, sukėlęs Europoje susidomėjimą pasaulio ir žmogaus išorine išvaizda, paskatino XVI a.

223. VAKAROJIMAI ŽEMAIČIUOSE 1968/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Etnografinis aprašas Žemaičių kraštas, kaip ir visa Šiaurinė Lietuva, yra prie 56-sios paralelės,

224. Lenku karinio diplomato Lietuvoje atsiminimai 1969/2 vasaris; Autorius : ANTANAS BENDORIUS
Praėjusį pavasarį lenkų leidykla Londone Veritas išleido buvusio pirmojo ir drauge paskutiniojo Lenkijos

225. ŽVILGSNIS Į DR. J. OCHMANSKIO LIETUVOS PRAEITIES TYRINĖJIMUS 1969/4 balandis; Autorius : JONAS PUZINAS
II pasaulinis karas gerokai sutrukdė Lietuvos istorinių tyrinėjimų darbą. Daugumas iškiliųjų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai