Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKIJA 1975/6 birzelis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Įžanga1863 m. sukilimas tiek savo eiga, tiek ypačiai savo pasekmėmis yra labai giliai palietęs ir

27. JAV DE JURE LIETUVOS PRIPAŽINIMO 50 METU SUKAKTIS 1972/6 rugsejis; Autorius : S. A. Bačkis
Šių metų liepos 28 sukako 50 metų, kai JAV pripažino de jure Lietuvą, Estiją ir Latviją. Tai

28. LIETUVOS IR VATIKANO DIPLOMATINIAI SANTYKIAI 1918 - 1940 1972/6 rugsejis; Autorius : VIKTORAS PAVALKIS
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 m., jos gyventojų didelė didžiuma priklausė katalikų Bažnyčiai.

29. LIETUVIO VALSTIEČIO MAŽOJOJE LIETUVOJE IKONOGRAFIJA 1975/7 rugsejis; Autorius : Dr. P. RĖKLAITIS
(Antroji dalis1)Piešiniai pagal M. Pretorijų Motiejus Pretorijus — Matthaus Pratorius (gimęs apie

30. IŠ KARDINOLO MINDSZENTY ATSIMINIMŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : Alina Skrupskelienė
"Aš bijau pagalvoti, kad ir laisvajame pasauly reikia tylėti"Kardinolas Jozsef Mindszenty, miręs šių

31. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKIJA 1975/7 rugsejis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys iš birželio numerioGinkluoto sukilimo pradžiaGinkluotam sukilimui vadovauti buvo Varšuvoje

32. Keistenybės Lietuvos ikonografijos senovėje 1973/8 spalis; Autorius : Dr. POVILAS RĖKLAITIS
Bodenehro antrasis Gardinas. Žemaitis — samojedas pas Mosemanną ir Viero.1. Senosios grafikos

33. SOCIALINIAI SKIRTUMAI ŽEMAIČIŲ KAIME 1973/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Žemaičių kaimo žmones dvidešimtojo amžiaus pirmoje pusėje, atsižvelgiant į jų tarpusavio santykį

34. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKI]A 1975/8 spalis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys Valančius žinojo Europos valstybių nuotaikas ir siekimus. Jam buvo aišku, kad jokios karinės

35. VESTUVĖS ŽEMAIČIUOSE 1975/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Čia aprašomi vestuvių papročiai tvarkė žmonių gyvenimą XIX a. antroje pusėje ir XX a. pirmame

36. VILNIUS ISTORIJOS VINGIUOSE 1973/9 lapkritis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
VILNIUS pirmąjį kartą suminėtas Gedimino laiškuose 1323. Kas norėtų šia 650 sukaktimi atžymėti

37. VILNIUS BRAUNO IR HOGENBERGO ATLASE 1973/9 lapkritis; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Atsiradus pirmiesiems Nūrnbergo kronikos ir Mūnsterio Europos žemėlapiams, randame juose pažymėtas ir

38. Feliksas Miklaševičius — Amerikos Revoliucijos 1973/9 lapkritis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Amerikos Revoliucijos metu Kontinentalinis kongresas pastatydino ir įpareigojo visą eilę karo laivų

39. ŠV. BONAVENTŪRA 700 METŲ PRASLINKUS 1974/9 lapkritis; Autorius : DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Šiemet sueina 700 metų nuo garsiojo viduramžių filosofo ir teologo, pranciškonų generolo, kardinolo,

40. TALKOS ŽEMAIČIUOSE DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS PRADŽIOJE 1974/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Ūkininkas šeimyną (vaikius, merges ir piemenį) samdė metams. Darbo metai prasidėjo per Užgavėnes,

41. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA 1972/9 gruodis; Autorius : STASYS YLA
50 metų sukakties progaPaskaita skaityta LKMA 50 sukakties minėjime New Yorke 1972.IV.30. Minėjimą

42. IŠTESĖJOME TRISDEŠIMT METŲ 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
Užskleisdarni šių metų paskutinius lapus, Aidų leidėjai dėkingai prisimena redaktorių, bendradarbius

43. JAUNŲJŲ TEATRO ATSIMINIMAMS GRĮŽTANT 1975/10 gruodis; Autorius : ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ
Sentimentalus vakaras. Gal ir gyvenimo . . . Po nuostabių dienų. Po svarbių, reikšmingų ir — niekam

44. LIETUVOS STATUTO SUKAKTIS 1529 - 1979 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALEKSANDRAS PLATERIS
1979 metais sukako 450 metų nuo rašytos, kodifikuotos teisės įvedimo Lietuvos didžiojoje

45. LIETUVOS VYSKUPŲ DVASINĖ GENEALOGIJA 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Pastaruoju metu gana dažnai galima užtikti įvairiuose kraštuose išvestas pavienių ar visų to

46. LIETUVA IŠORINĖJE KRYŽKELĖJE 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Simas Sužiedėlis
Penkiolikos metų laikotarpyje — nuo Algirdo mirties (1377) iki Astravo sutarties (1392) — Lietuvos

47. VYTAUTAS DIDYSIS MASKVOS KUNIGAIKŠTIJA IR TOTORIAI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : J. JAKŠTAS
I Paskutiniais viduramžių šimtmečiais, XIII-XV, susidarė Rytų Europoje tarptautiniai santykiai, kur

48. LIETUVOS KRIKŠČIONINIMAS VYTAUTO DIDŽIOJO POLITIKOJE 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Krikščioniškieji kaimyniniai kraštai darė įtakos pagoniškai Lietuvai. Jau nuo Mindaugo laikų į

49. NEKALTAI PRADĖTOSIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SESERŲ VIENUOLIJOS PRADŽIA 1979/3 kovas; Autorius : RAPOLAS KRASAUSKAS
1. Vienuoliškoji šaknis Lietuvos žemėjeKai lietuvių tauta, išėjusi iš gamtos prieglobsčio į

Duomenys surinkti vienam antikvariniam radiniui įvertintiMūsų laikų senienų rinkėjai siekia ne vien

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai