Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. ŠV. SOSTO ATSTOVO RATTI VIZITAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE 1979/5 geguze; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 4Nemalonumai išvykstant iš KaunoVizitatorių palydėti į stotį vysk.

52. LIETUVIŠKUMO APRAIŠKOS VILNIAUS AKADEMIJOJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Paulius Rabikauskas
Paskaita, skaityta Chicagoj 1979 rugsėjo 2 d., L.K.M. Akademijos XI suvažiavimą užbaigiant,

53. TAUTYBIŲ SANKRITIS VILNIAUS UNIVERSITETE 1803-1832 METAIS 1979/9 lapkritis; Autorius : STASYS YLA
Paskaita, skaityta Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Muoažiavime Chicagoje 1979.VUl.3l -

54. ISPANŲ HUMANISTAS PETRAS ROIZIJUS VILNIUJE (1551-1571) 1979/9 lapkritis; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Minėdami Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų, kartais užmirštame, kad Vilniaus universitetas

55. VOKIETIJOS — SOVIETŲ SĄJUNGOS SĄMOKSLAS 1979/10 gruodis; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
Šiemet suėjo keturiasdešimt metų nuo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pradėto slapto bei pikto politinio

56. TAUTYBIŲ SANKIRTIS VILNIAUS UNIVERSITETE 1803-1832 METAIS 1979/10 gruodis; Autorius : STASYS YLA
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 9Žemaičių atoveikisKaip gi su lietuvių opozicija "patriotinėms" lenkų

57. MACHIAVELIZMAS 1948/10 sausis; Autorius : JULIUS KAKARIEKA
„Jei trūksta valstybei teisingumo, kas ji yra, jei ne didelė plėšikų gauja!" AUGUSTINAS

58. AISČIAI ISTORINIŲ ŠALTINIŲ ŠVIESOJE 1948/12 kovas; Autorius : J. PUZINAS
Lyginamasis kalbų mokslas yra nustatęs, kad lietuviai, latviai, išnykę bei asimiliavęs! prūsai,

59. POPIEŽIAUS PIJAUS XII ASMENYBĖ 1948/12 kovas; Autorius : JONAS MATUSAS
(72 METŲ AMŽIAUS IR 9 METŲ VAINIKAVIMO PROGA) Pijus XII-sis yra romėnas iš pačios Romos. Ana, savo

60. LIAUDIES MENO ŠAKNYS 1948/14 gegužė; Autorius : M. ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ
Iki mūsų dienų Europos tautose išsilaikęs ir individualinio meno nenustelbtas liaudies menas pasižymi

61. Abejotinas nemirtingumas 1948/14 gegužė; Autorius : red.
Vieną dieną britų ,,News Chronicle“ redaktorius, norėdamas kuo nors paįvairinti nuobodžią

62. PATIKSLINIMAS 1948/15 birželis; Autorius : red.
  „AIDŲ“ 14-tame numeryje prie Dr. M. Alseikaitės — Gimbutienės straipsnio „Liaudies

63. VYTAUTĄ DIDĮJĮ PRISIMINUS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : DR. KONSTANTINAS AVIŽONIS
1430 m. rugsėjo mėn. pradžioje senojoje Lietuvos sostinėje, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių

64. MAŽOSIOS LIETUVOS GEOGRAFINIAI METMENS 1948/18 rugsėjis; Autorius : VL. VILIAMAS
Lietuva yra lietuvių žemė, kur lietuviai nuo seno gyveno ir gyvena, kur lietuvių pastangomis ir triūsu

65. Mažosios Lietuvos proistorės bruožai 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. PUZINAS
Mažoji Lietuva dėl savo palankios geografinės padėties archeologiniu atžvilgiu priklauso prie

66. TAUTOSAKA MAŽOJOJ LIETUVOJ 1948/18 rugsėjis; Autorius : Dr. J. BALYS
I Ilgą laiką V. Europoj, kalbant apie Lietuvą ir lietuvius, turėta galvoj ne kas kita, kaip

67. IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO 16-18 AM. 1948/18 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvoje dažnai girdėdavome, kad vokiečiai kalba apie vadinamąją „kultūros liniją“, kuri

68. LIETUVIU KALBOS GYVATOS RAIDA MAŽ. LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. KANTRIMAS
  Lietuvių tauta, ilgus amžius gyvendama didelių tautų apsupta, savo sodybų pakraščiais

69. ŪKININKO SODYBA MAŽOJOJE LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
Nuotraukoje: Lietuviškas namas Pakalnėje. Klaipėdos krašte, o taip pat ir į pietus nuo Nemuno

70. MAŽOSIOS LIETUVOS ŪKIO BRUOŽAI 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. POVILAITIS
I. Mažoji Lietuva visais atžvilgiais natūraliai gravituoja į savų brolių gyvenamus šiaurės ir

71. KLAIPĖDOS KRAŠTO ĮVYKIŲ CHRONOLOGIJA 1948/18 rugsėjis; Autorius : Dr. NORMANTAS
1920 m. sausio m. 10 d. įvyko Klaipėdos, krašto atskyrimas nuo Vokietijos, Vyriausią valdžią perėmė

72. VIETOVARDŽIŲ VOKIETINIMAS MAŽ. LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : VL. VILIAMAS
Mažosios Lietuvos nutautinimas yra įvykęs įvairiais etapais ir įvairiais būdais. Tarp kitų

73. LIETUVOS BALETUI 50 METŲ 1976/3 kovas; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Vienas iš pirmųjų mūsų baleto pastatymų — R. Drigo "Užburtoji fleita". Viduryje baletmeisteris P.

74. KYBARTU AKTAI 1976/4 balandis; Autorius : DR. ALBERTAS GERUTIS
Po okupacijos 1940 birželio 15 d. atsiradusios Lietuvos Diplomatinės tarnybos istorijoje vad. "Kybartų

75. KELIOS PASTABOS LENKIJOS ULTIMATUMO KLAUSIMU 1976/6 birželis; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Užsienio lietuvių laikraščiai yra persispausdinę viename lenkų leidiny Paryžiuje (žurnalo Kultūra

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai