Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas B

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Balys Auginas — Eilėraščiai 1971/5 geguze; Autorius : Balys Auginas
IŠDUOTASISSimui Kudirkai,Žmogui, iškeistam j žuvį.Esu, lyg apeigų žuvis: AukaAugurų barbariškam

2. Barzdos ir rožes 1971/5 geguze; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Barzdotas Terry viena ranka prilaikė seno Volkswageno vairą. Veidrodėlyje jis matė tingiai išsitiesusį

3. BERNIUKAS PAS KRISTŲ PRIE EGLAITĖS 1971/10 gruodis; Autorius : F. M. DOSTOJEVSKIS
(Iš "Rašytojo dienoraščio" 1876)1Vaikai tai keista padermė. Matai juos žmogus ir sapne, ir svajose.

4. Berželis ir sėtuvė (beletristika) 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : KATILIŠKIS MARIUS
Ignas Pamparas grįžo iš karo. Po metų kitų valdžia jam davė žemės sklypą, geros žemės, geroje

5. Baltų egzilio literatūra 1973/1 sausis; Autorius : IVASK IVAR
Šimtmečio ketvirčio apžvalga Paskaita, skaityta Baltų Studijų III konferencijoj Toronto

6. Birželio 15 1972/5 birzelis; Autorius : V. Mykolaitis - Putinas
Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą. Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: Prieš metus vergovėn tau

7. BEIEŠKANT MENO TEORIJAI PAGRINDŲ 1974/7 rugsejis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Tęsinys iš birželio numerio3.Žmogus yra mąstanti ir laisva būtybė. Jo veiklą apsprendžia mintis ir

8. Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Bernardas Brazdžionis
NEATSAKYTI KLAUSIMAIMes visą gyvenimą ieškom tavęs Nuo kūdikio juoko lig ašarų seno, sužibę

9. Bitnikai 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : R. Spalis
Velionis po Antrojo pasaulinio karo buvo įsikūręs Halifaxe, Anglijoje, ir ten mokytojavo gimnazijoje.

10. BALYS SRUOGA ASMUO IR TEATRO KŪRĖJAS 1948/19 spalis; Autorius : Jurgis Blekaitis
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu. Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, Kad speiguose, po

11. BAIMĖS KANKINIAI 1948/19 spalis; Autorius : Alfonsas Nyka-Niliūnas
L I T E R A T Ū R O S   I R   M U Z I K O S   P A R A Š T Ė Didysis

12. BALYS SRUOGA ASMUO IR TEATRO KŪRĖJAS 1948/20 lapkritis; Autorius : Jurgis Blekaitis
(Tęsinys)   SRUOGOS TEATRAS Visi iš anksto nusistatytieji priėjimo keliai, jo paties

13. BERNARDO BRAZDŽIONIO POEZIJA 1949/26 gruodis; Autorius : JONAS GRINIUS, VOKIETIJA
Kūrėjus menininkus, pagal tai, kaip jie santykiauja su pasauliu ir jį išreiškia bei atvaizduoja savo

14. BŪSI LAISVAS 1978/3 kovas; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
. . . Tada tu laisvas būsi tarsi vėjas Keliaujantis per užtvaras visas, kai jau gyvenimas pro tave bus

15. BUBULIS IR DUNDULIS 1947/2 gegužė; Autorius : J. Kiznis
VERTINIMAI Ant. Rūko Bubulis ir Dundulis lietuviško kaimo koloroto tikrumu ir kai kurių

16. BURLAIVIAI 1947/3 birželis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
ai pavasario drumsti upeliai blaškė mano burlaivius mažus. Mano juoką supo vėjas žalias,

17. Balastas 1947/7 spalis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
Kai tu žiūri maninmėlynom, nemeluotom akim, mūsų sielos,tartum upės, vienoj begalinėje meilėj

18. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo 1947/8 lapkritis; Autorius : Henr. Radauskas
  VERTINIMAI XIX-ojo amžiaus pabaigoj Europos mene ir literatūroj sunku būtų rasti ką nors

19. BAUSMĖ 1961/1 sausis; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
Jei netoliese tūnojo žvalgas, pasistiepęs tarp beplaukiančių varpų, galėjo matyti du iškylančius ir

20. BEETHOVENO "FIDELIO" Čikagos Lietuvių Operos pastatymas 1968/5 gegužė; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
V. Andriušio dekoracijos baletui "Coppella", bostone pastatytam T. Babuškinaitės -

21. BEIEŠKANT NAUJŲ KELIŲ ROMANUI 1969/10 gruodis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITÉ
Jau prieš dešimt - penkiolika metų, ar net anksčiau, visa eilė rašytojų pradėjo protestuoti prieš

22. Benvenuto di Giovanni pristato mecenatui savo paveikslą * 1966/6 Birželis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Matydamas šviesiausią Tolomei, geradarį ir globėją, Sienos prekijų šlovę ir menų ramstį, grįžtant

23. Bundančios žemės poezija 1950/4 balandis; Autorius : Juozas Kėkštas
Gyvendami Europoje, nedaug turėjome žinių apie tai, kas vyksta tolimuose žemės užkampiuose. Todėl

24. BRANGMENS Eilėraščiai 1950/8 spalis; Autorius : VINCAS JONIKAS
1. TOLSTANTI ŽEMĖ Kontinentas, kaip įtemptas lankas, Laivo strėlę į tolumas gena, Nuo rytų plieno

25. BALTISTICA (naujas kalbotyrinis žurnalas) 1967/3 Kovas; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Kiek anksčiau Lietuvoj buvo leidžiami "Lietuvių kalbotyros klausimai", kurių pasirodė šeiloi knygos.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai