Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo B

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. BENDRUOMENĖS IR ORGANIZACIJŲ KLAUSIMU 1971/2 vasaris; Autorius : Stasys Barzdukas
Atsiliepiant į "Varpo" mintisRetai tepasirodo Varpas. Vos vienas numeris per metus. Bet jo ''Gyvenimo ir

2. BALTIJOS STUDIJŲ II KONFERENCIJA 1971/2 vasaris; Autorius : Baltas
Baltijos studijų II konferencija buvo sušaukta San Jose, šalia San Francisco, 1970 lapkričio 26-29. Ji

3. BEDARBĖ, BELAISVĖ IR BETVARKĖ 1971/9 lapkritis; Autorius : Pr. Skardžius
Seniau raštų kalboje buvo dažniau vartojama, dabar rečiau besutinkama bedarbė "darbo nebuvimas,

4. BANDYMAS PAGERBTI RAŠYTOJUS 1971/10 gruodis; Autorius : Alfonsas Nakas
Detroite rašytojo pagerbimo akademija: viršuje — garbės prezidiumas (iš kairės — paskaitininkas St.

5. Baltijos valstybės ilgamečio Amerikos diplomato 1974/2 vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
Šių metų pradžioje miręs amerikiečių žymus diplomatas Charles E. Bohlen pernai išleido savo memuarus

6. BALYS VITKUS 75 METŲ SUKAKTYJE 1973/5 geguze; Autorius : Bronius Povilaitis
Nuostabą ir pagarbą sukelia žmonės, kuriuos stebėdamas matai, jog jie visą savo gyvenimą tikslingai

7. BAŽNYČIA LIETUVOJE 1974/5 geguze; Autorius : Jokūbas Balčiūnas
Maždaug prieš dešimtmetį Vakaruose buvo dar galvojama, kad Katalikų Bažnyčia okupuotoje Lietuvoje

8. BALTISTŲ KONFERENCIJA ŠVEDIJOJ 1973/7 rugsejis; Autorius : Anatolius Matulis
Stockholmo Hasselby pilyje š. m. rželio 8-11 buvo sušaukta antroji baltistikos studijų konferencija

9. Balys Dvarionas 1972/8 lapkritis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Lietuvių muzikų šeima vėl praretėjo: šių metų rugpiūčio 23 Vilniuje mirė Balys Dvarionas —

10. Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. 1979/1 sausis; Autorius : Leonardas Andriekus
Šiuo laiku mūsų periodinėje spaudoje pagarbiai minimas Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos

11. BAŽNYČIA LENKIJOJE 1979/3 kovas; Autorius : Juozas Vaišnora
Krokuvos kardinolas Karolis Vojtyla — popiežius Jonas Paulius II pasirašo savo pirmųjų enciklikų

12. BALTŲ UNIVERSITETO LITUANISTINIAI DARBAI 1948/10 sausis; Autorius : A. Mažiulis
Tuojaus po karo audrų pradėtas Hamburge kurti Baltų Universitetas mums teikė daug vilčių: tęsti

13. BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ ŠIANDIEN LIETUVOJE IR LENKIJOJE 1976/8 spalis; Autorius : J. Labutis
Istorinis katalikybės vaidmuo Lietuvoje ir Lenkijoje yra labai panašus. Abu kraštai dėl absoliutinės

14. BALTŲ LITERATŪRŲ SIMPOZIUMAS 1970/3 kovas; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
Ohio State University profesoriai R. Šilbajoris ir Ilse Lehiste sausio 31 - vasario 1 suorganizavo gana

15. BELAUKIANT LKMA SUVAŽIAVIMO IR ATEITININKŲ KONGRESO 1970/7 rugsėjis; Autorius : Alaušius
Iš daugelio įvairių suvažiavimų, kurie ir šiais metais liudijo mūsų tautinės gyvybės pastangas,

16. BENDRUOMENĖS RINKIMAI 1961/7 rugsėjis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Gegužės 13 ir 14 JV lietuviai rinko savo parlamentą — naują bendruomenės tarybą, jau trečią iš

17. BALTIJOS VALSTYBĖS IR PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ ORGANIZACIJA 1962/1 sausis; Autorius : A. Plukas
Lietuvos vadavimo darbe, be abejo, yra svarbu kuo daugiau įsijungti į įvairias tarptautines organizacijas

18. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo 1962/2 vasaris; Autorius : Henrikas Radauskas
Prieš kelias dienas mane pasiekė 1961m. lapkričio 18-os dienos "Naujienose" įdėtas Jono Valaičio

19. BALTŲJŲ TULPIŲ MONSTRANCIJA 1962/3 kovas; Autorius : P. J.
Neseniai Brooklyno pranciškonų vienuolynas įsigijo naują, originalią monstranciją. Užsakė ją dail.

20. BR. MURINO PARODA 1962/5 gegužė; Autorius : V. Vizgirda
Dabarties meno keliai yra įvairūs ir šakoti. Sunku taip pat nustatyti ribą, kur baigiasi praeitis ir

21. BENDRUOMENINĖ DVASIA 1962/10 gruodis; Autorius : St. Barzdukas
Optimistiniai vaizdaiŠiemet Darbo dienos savaitgaliu teko dalyvauti Kanados Lietuvių Bendruomenės

22. BOSTONO SPAUDA APIE IZ. VASYLIŪNO SMUIKO KONCERTĄ 1963/4 balandis; Autorius : P. B.
Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas vasario keturioliktą Jordan Hall Bostone davė savo koncertą, kurio

23. BAŽNYČIOS PRIGIMTIES KONSTITUCIJA 1965/1 Sausis; Autorius : Kun. dr. P. Celiešius
Bažnyčios visuotinio Vatikano II susirinkimo trečiojoj sesijoj 1964 lapkričio 21 d. iškilmingai

24. BAŽNYČIA, KURIAI "PRIEŠTARAUJAMA" 1969/9 lapkritis; Autorius : J. Vaišnora
Paskutiniais metais tiek demokratinėse Vakarų valstybėse, tiek ir rytų Europos komunistiniame režime

25. BRONIUS BUDRIŪNAS —PROTĖVIŲ ŽEMĖS MUZIKAS 1969/10 gruodis; Autorius : Alė Rūta
Derlingose šiaurinės Aukštaitijos lygumose, Pabiržės miestely, 1909 vasarą (liepos 29) Budriūnų

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai