Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo H

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. H. Šalkausko dailės kelias 1972/3 kovas; Autorius : L. Urv.
Australijos lietuviai dailininkai įsijungė į vietinį dailės gyvenimą daug intymiau negu kituose

2. HAMILTONO LIETUVIŲ MERGAIČIŲ CHORO "AIDAS" PENKMETI MININT 1975/10 gruodis; Autorius : J. Domeika
Daugelį metų gerai žinomas visuomenės veikėjas Jeronimas Pleinys džiugino hamiltoniečius,

3. Humanistinis marksizmas 1979/2 vasaris; Autorius : Vladas Juodeika
Ar toks egzistuoja?Marksistinis bolševikų socializmas parodė tikrovėje savo bjaurų būdą, daug ką

4. H. J. ŽMUIDZINIENĖS TAPYBOS PARODA 1976/3 kovas; Autorius : T. Valius
Prisikėlimo parapijos parodų salėje 1975 lapkričio 8-9 dienomis Toronto lietuviai išgyveno reto jaukumo

5. HAMILTONO SIDABRINIAI SUKAKTUVININKAI: "AUKURAS" IR "GYVATARAS" 1976/5 gegužė; Autorius : Vytautas P. Zubas
Aukuras (1971 m.). Iš kairės šeštoji sėdi Elena Dauguvietytė - Kudabienė Karalienės Elzbietos

6. HERMANN HESSE IR JO LITERATŪRINIS PALIKIMAS 1962/10 gruodis; Autorius : Alf. šešplaukis
Šių metų rugpjūčio mėnesio 9 dieną Šveicarijos Montagnoloj, netoli Lugano, mirė žymusis šių

7. HOCHHUTHO DRAMA APIE CHURCHILLĮ 1968/2 vasaris; Autorius : Rimvydas Šliažas
1966 nr. 6 buvome informavę apie R. Hochhutho pjesę, teisusią Pijų XII. šiame numery informuojame apie

8. HERBERT MARCUSE 1969/6 birželis; Autorius : K. K. G.
Neseniai į viešumą iškilo šis vardas — Herbert Marcuse, nors tai jau nebe jaunas, o septintą

9. HEIDEGGERISTŲ SUVAŽIAVIMAS 1966/8 Spalis; Autorius : Vincas Vyčinas
Balandžio 20-23 Drew universitete (Madison, New Jersey) įvyko M. Heideggerio filosofijos atstovų

10. Hagiografija kryžkelėje 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Pieš kurį laiką vokiečių rašytoja Ida Fr. Goerres išleido gražų veikalą apie šv. Kūdikėlio

11. H — BOMBA 1950/4 balandis; Autorius : B. S.
Prezidento Truman įsakymas gaminti H-bombą žymi išimtinai svarbų žingsnį atominių ginklų technikoj

12. HUMANIZMAS IR TOLERANCIJA 1953/4 balandis; Autorius : L. D-as
Pirmame šių metų "Aidų" numery jau buvo pastebėta, kad šiandien pradedama daugiau kalbėti apie

13. HILAIRE BELLOC - KATALIKYBES GYNĖJAS ANGLIJOJE 1953/8 spalis; Autorius : L. A.
šią vasarą, liepos 16 d., pavargęs nuo metų ir darbo, iš gyvųjų pasitraukė Hilaire Belloc, vienas

14. Henri Matisse 1954/10 gruodis; Autorius : Paulius Jurkus
Lapkričio 4 mirė vienas moderniosios dailės didžiūnų Henri Matisse 84 metų. Buvo jis modernistinės

15. HABEMUS PONTIFICEM 1959/1 sausis; Autorius : J. Vaišnora, MIC
Pop. Jonas XXIII Gal niekad pasaulis taip nelaukė naujojo popiežiaus rinkimų, kaip po Pijaus XII

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai