Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ISPANIŠKOS AMERIKOS POEZIJA 1971/9 lapkritis; Autorius : Pov. Gaučys
Žvilgsnis į Pietų Amerikos žemynąIspaniškos Pietų Amerikos kontinentą sudaro įvairios etninės

2. IŠ KOVOS SU NACIAIS DĖL LIETUVOS MOKSLEIVIŲ 1975/2 vasaris; Autorius : Malėnas Ignas
1. Generalkomisariatas apiplėšia gabius - neturtingus mokiniusKai švietimo tarėją dr. Pr. Germantą

3. IŠ GYVENIMO NEIŠDILDOMA RELIGIJA 1974/3 kovas; Autorius : A. ir A.
Kad religija ne tik nenyksta iš mūsų tarpo, bet kad ji savo esmėje nepasikeitusi nuo paskutinės ledynų

4. IŠ MOTERŲ REVOLIUCINIO PASAULIO 1974/4 balandis; Autorius : S. A.
I šių dienų revoliucines nuotaikas įsijungė ir moterys, sudarydamos motėm išsilaisvinimo sąjūdį.

5. IR STASYS SANTVARAS PERKOPĖ 70 SLENKSTI 1972/5 birzelis; Autorius : J. B.
St. Santvaras (nuotr. K. Daugėlos, 1971)Tai įvyko šiemet gegužės 27 dieną. Tokia proga tenka žiūrėti

6. IŠRINKUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VII TARYBĄ 1973/6 birzelis; Autorius : Alaušius
Gegužės 19-20 vyko JAV LB VII Tarybos rinkimai. Iš viso balsavo 10,440 asmenų. Apygardomis jie taip

7. IX LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 1973/7 rugsejis; Autorius : Vacys Šaulys
Š. m. gegužės 26 - 27 Čikagoje įvyko Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos jau 9-tasis, kas

8. INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavime Vašingtone spalio 7-8 pirmoj eilėj iš kairės centro

9. II MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1973/10 gruodis; Autorius : Alaušius
Po ketverių metų vėl sulaukėme Mokslo ir kūrybos simpoziumo, vykusio toj pačioj Chicagoj ir tą pat

10. IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ MUZIKINIO GYVENIMO 1974/10 gruodis; Autorius : Algis Šimkus
1. Solistės B. Aleksaitės debiutasSpalio 13 d. Chicagos Jaunimo Centre įvyko "Margučio" suruoštas

11. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
A. Pakalniškytės ir V. Smetonos koncertasŠių metų lietuviškosios Chicagos muzikinį sezoną pradėjo du

12. IŠ LIETUVIŠKOJO GYVENIMO VLIKO SEIMAS 1979.XII.8-9 BALTIMORĖJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : P. Algis Raulinaitis
Į šio VLIKo seimo prezidiumą valdybos buvo pasiūlyti ir seimo priimti S. Lūšys, T. Blinstrubas ir

13. IŠ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II LANKYMOSI AMERIKOJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Juozas B. Laučka
Popiežiaus Jono Pauliaus lankymasis Amerikoje, kurį jis vadino pastoraciniu, truko nuo spalio 1 iki 7.

14. IŠ NAUJOSIOS LITERATŪROS 1948/10 sausis; Autorius : Red.
Vokietijoje kritikos dėmesį atkreipė Helmuto Thieliekės išleista krikščioniškosios antropologijos

15. IŠ SPAUDOS ISTORIJOS BRITŲ ZONOJE 1948/11 vasaris; Autorius : J. Cicėnas
1. Iš anksto žinotina „Šių dienų mūsų kelias tiesus ir aiškus. Ne salioninė gražbylystė rūpi,

16. ITALIJOS VAIZDAI 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Nuotraukoje: Antanas Vaičiulaitis PECCI TĖVIŠKĖJ Palikom užu savęs Romos bokštus, Cecilijos

17. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1976/3 kovas; Autorius : Algis Šimkus
1. Trijų solistų operinis koncertasDana Stankaitytė, Stasys Baras ir Jonas Vaznelis ilgus metus yra buvę

18. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1976/6 birželis; Autorius : Algis Šimkus
1. A. Kuprevičiaus rečitalisClevelandas, nors ir turėdamas vieną žymiųjų šio krašto simfoninių

19. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1977/1 sausis; Autorius : Algis Šimkus
1. Romos Mastienės rečitalisChicagoj rudens lietuviškąjį muzikinį sezoną pradėjo solistė Roma

20. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1977/9 lapkritis; Autorius : Algis Šimkus
Giedrės Kaukaitės ir Nijolės Ambrazaitytės koncertaiŠiemėt Chicaga turėjo progos vis

21. ICCHOKO MERO KALBA, PRIIMANT LRD LITERATŪROS PREMIJĄ 1978/1 sausis; Autorius : Red.
Icchokas Meras (V. Maželio nuotr.)Gerbiamosios ir gerbiamieji bičiuliai!Stoviu štai priešais jus, be

22. Isaak Bashevis Singer 1978/10 gruodis; Autorius : Red.
Isaak Bashevis Singer, Nobelio premijos už literatūrą laureatas.Jam spalio 5 paskyrimas Nobelio premijos

23. INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : J. V. Danys
PLIAS ir ALIAS X suvažiavimo atidaromojo posėdžio prezidiumas (iš kairės): PLB švietimo tarybos pirm.

24. ISTORIKAS J. JAKŠTAS 1970/8 spalis; Autorius : Vincas Trumpa
1970.IX.9 Juozui Jakštui sukako 70 metų- Gimęs Slabados k., Pabaisko vis., jis 1923 baigė Ukmergės

25. ISTORIKAS ANTANAS KUČAS 1970/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Prof. dr. Antanas Kučas (anksčiau Kučinskas), produktyvus istorikas, pasižymėjęs gausiais Amerikos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai