Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant 1972/7 spalis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS
A. Saulaičio paskaita, skaityta kongreso atidarymo posėdy Čikagoj birželio 30, yra paskelbta "Drauge"

2. IR VIS DĖLTO NE TAIP 1972/8 lapkritis; Autorius : ANTANAS SALYS
Kolega L. Dambriūnas į mano straipsnį Laiškuose Lietuviams čia atsiliepia dvigubai ilgesniu ir gana

3. INDIVIDO APSISPRENDIMO LAISVE KRAŠTO ŪKYJE 1977/3 kovas; Autorius : JONAS PABEDINSKAS
Įvairūs sunkumai krašto ūkio tvarkymo metodams nustatyti Individo apsisprendimo laisvės idėjos iškilo

4. ISTORINIS JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS 1977/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
Vienoje knygoje iš šiandieninės Lietuvos skaitome apie du senus romėnus: Pontijų Pilotą ir Titą

5. ISTORINIS JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS 1977/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
IIJėzus krikščioniškoje raštijoje — Naujajame Testamente"O jūs kuo mane laikote?" (Mk 8, 29) buvo

6. INTELEKTAS PODUKROS KELY 1962/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
FILOSOFINIS IR SOCIALINIS KLIMATAS INTELEKTUI TARPTI DABARTINĖJE AMERIKOJEAlfonso Reyes žodžiais tariant,

7. ISTORINĖ ATSAKOMYBĖ ir VIDURAMŽIŲ GRĮŽIMO ILGESYS 1964/5 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos V suvažiavime Čikagoje 1961 m. rugsėjo mėn. 1 d. atidaromajame

8. ISTORIKO ATSAKOMYBĖS KLAUSIMU 1968/3 kovas; Autorius : VINCAS TRUMPA
I Pastaruoju metu bent iš dviejų, tur būt, savarankiškai atsiskleidusių šaltinių pasigirdo balsai

9. IŠ RELIGINĖS TOLERANCIJOS ISTORIJOS 1966/3 Kovas; Autorius : JUOZAS B. LAUČKA
1. Vatikano II susirinkimui priėmus deklaraciją religinės laisvės klausimu, įvairių religijų

10. INTELEKTUALINĖS SROVĖS PRANCŪZIJOJE 1950/7 rugsėjis; Autorius : R. P. JEAN DANIELOU, S. J.
Gyvosios prancūzų minties jėgos, kurios karo metu negalėjo laisvai pasireikšti, o vėliau, atgavus

11. IEŠKOJIMAS ŠVIESOS GYVENIMUI 1951/1 sausis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
ŽVILGSNIS  Į   MŪSŲ   ŠIMTMEČIO  PIRMĄJĄ  PUSĘ Peržengiame į mūsų šimtmečio antrąją

12. IDEALIZMAS —LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PAGRINDAS 1952/9 lapkritis; Autorius : A. BALTINIS
1. Idealizmas lietuvių tautoje Atplėšti nuo savo žemės ir išblaškyti po visą pasaulį, mes

13. IŠĖJIMAS IŠ EGIPTO: LIKIMINIS ŠV. RAŠTO ĮVYKIS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Ateityje tavo vaikai klaus tave: "Kodėl įsakė Jahvė, mūsų Dievas, mus paklusti šiems įstatymams?" Tu

14. IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA 1986/1986 m. 3; Autorius : VALDEMARAS M. CUKURAS
JOS KILMĖ IR IŠTAKOS Tai yra tokia teologija, kuri neapsiriboja vien tik šio pasaulio įvykių

15. Iš kelionės Portugalijon 1986/1986 m. 3; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
(1982 m. spalio mėnesį) HENRIKAS NAVIGATORIUS Aukštai iškilęs ant Tago upės kranto stovi laivas —

16. ISLAMAS IR JO VAIDMUO 1986/1986 m. 4; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Musulmonai tiki, kad Mahometas1 gavo apreiškimą iš Dievo, kuris ne tik visiškai pakeitė jo gyvenimo

17. IŠEINAME IŠ KULTŪROS GRIUVĖSIŲ 1991/3; Autorius : ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
ASEISTIKOS TRIPTIKAS 1. Tauta ir kultūra Kai kalbama apie kultūrą, visi turi minčių, pasiūlymų,

18. IŠKILMĖ, KURI IŠKĖLĖ LIETUVĄ 1987/3 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.
Popiežiaus palankumas Mes visą laiką skundžiamės, kad pasaulis užmiršo mus ir mūsų tautą;

19. IDĖJOS, PROBLEMOS IR KLAUSIMAI DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFIJOJE 1989/3 nr.; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
ĮVADINĖS PASTABOS 1. Dvidešimtajam amžiui prasidedant, filosofijos padėtis skyrėsi radikaliai nuo tos,

20. IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DAILININKŲ PASIRINKIMAI GALIMYBĖS GALVOSŪKIAI 1989/3 nr.; Autorius : ELENA URBAITYTĖ
Jei dailininko kūrybos tikslą apibūdinsime kaip galimybę reikšti savo prigimtį per aplinką bei

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai