Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. KOVOTI PRIEŠ BLOGI — NE PRIEŠ ŽMONES 1971/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
šio žurnalo metinėj apžvalgoj buvo su rūpesčiu konstatuota, jog vidinė įtampa ima iškilti ir

2. Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
Paminėti šio krašto Lietuvių Bendruomenės 20 metų sukakčiai centro valdyba parūpino šiam numeriui 5

3. KULTŪROS ŽIDINYS NEW YORKE 1974/3 kovas; Autorius : Alg. Š.
Šių metų vasario 10 New Yorke įvyko naujųjų Kultūros Židinio pastatų pašventinimas. Brooklyno

4. KOPERNIKO JUBILIEJUS 1973/5 geguze; Autorius : Česlovas Masaitis
"... Sarmaticus Astronomus, qui movet terram et figit solem . . ."Phillip MelanchtonSakoma, kad originalius

5. KOMUNISTINĖS MORALĖS "PRANAŠUMAS" 1975/5 geguze; Autorius : J. Draugelis
Komunistai, atmetę krikščioniškąją moralę kaip antihumanišką, sukūrė savąją, kuri, remdamasi

6. KRĖVĖS "SKIRGAILA" SCENOJE 1972/5 birzelis; Autorius : Kazimieras Dagys
Gegužės 21 Čikagoje buvo pastatyta Vinco Krėvės drama "Skirgaila". Pastatymą finansavo Neo-Lithuania

7. Kas darosi Olandijoje? 1972/5 birzelis; Autorius : A. Rubikas
Išsivadavimas iš getoHaarlemo (Olandijoje) vyskupas-pagalbininkas dr. Rigobert Koper (pranciškonas)

8. KĘSTUČIO ZAPKAUS TAPYBA 1974/6 birzelis; Autorius : Vida Krištolaitytė
Prieš dvidešimt metų Čikagos lituanistinėj šeštadienio mokykloj išgirdau iš klasės draugų,

9. KAZIMIERAS ČIBIRAS LIETUVOS GARSINTOJAS PIETŲ AMERIKOJ 1975/8 spalis; Autorius : Ceferino Iujnevich-Juknevičius
Prieš metus miręs Kazimieras Čibiras buvo įsijungęs į Lietuvos diplomatinę tarnybą tik nuo 1942 m.,

10. KOMUNIZMAS 125 METŲ PERSPEKTYVOJE 1973/9 lapkritis; Autorius : A.P.S.
Iš šios perspektyvos komunizmą vertina žymus jugoslavų revoliucionierius, marksizmo teoretikas Milo van

11. KUN. PETRAS RAUDA 1974/10 gruodis; Autorius : J. G.
Nebuvo jo nekrologo Lietuvos spaudoje ir negalėjo būti, kaip visų, kurie sovietinės "demokratijos"

12. KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS ETNINIAIS REIKALAIS 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Sykiu su Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės suvažiavimu 1975 m. spalio 29-31 d.d., Commodore viešbuty New

13. KATALIKIŠKOJI LENKIJA IR ŽMOGAUS TEISĖS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Karaliūnas T.
Marksistas filosofas Kolakovskis apie teigiamą katalikų Bažnyčios vaidmenį komunistinėj Lenkijoj.

14. KAZĮ ŠKIRPĄ PALYDĖJUS į AMŽINĄ POILSĮ 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Adolfas Darnusis
1979 rugpjūčio 18 VVashingtone, D.C., mirė 1941 metų sukilimo paskelbtos Lietuvos laikinosios

15. Kun. Karolis Garuckas 1979/6 birželis; Autorius : R. G. Toleikis
Vilniaus krašto mažutės Ceikinių parapijos klebonas jėzuitas kun. Karolis Garuckas buvo tapęs simboline

16. KAI KAS IŠ „ATEITIES“ VEIKLOS 1948/11 vasaris; Autorius : K.
Pastaruoju metu Lietuvių Katalikų Studentų Sąjungos „Ateities“ veikla atnešė naujų laimėjimų.

17. Katalikų studentų konferencija Miunchene 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Kovo 18 d. Miuncheno rotušės salėje įvyko „Cathunito“ konferencija, kurios svarbiausiu pasitarimų

18. Kasdienybė pro filosofo prizmę 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Ką Čia vynioti žodžius į medvilnę: tiesa lieka tiesa — šiandieninis pasaulis mums nieko daugiau

19. Kas yra pacifistas? 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Vienintelis tikras pacifistas yra karingas pacifistas, kuris kiekvienu metu ir kiekviename gyvenimo fronto

20. KAZIMIERAS JAUNIUS (1848 — 1908— 1948) 1948/14 gegužė; Autorius : ST. BARZDUKAS
Šiemet kovo 9 d. sukako 40 metų, kai mirė prof. kun. Kazimieras Jaunius. Šalia Jono Jablonskio ir

21. KETURI MAŽOSIOS LIETUVOS DIDIEJI 1948/18 rugsėjis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
...nudalint gyvybės gali, kurs pats tikrai bus gyvas. Vydūnas. Mažoji Lietuva, kaip ne tokia gau si

22. KUN. DR. ANTRIAUS BALTINIO RAŠTŲ SĄRAŠAS 1976/1 sausis; Autorius : Vacius Prižgintas
Šiame sąraše po leidinio pavadinimo duoti du skaičiai. Pirmas rodo leidinio numerį, antras —

23. KONGRESINĖS REZOLIUCIJOS 1976/2 vasaris; Autorius : J. Kojelis
JAV Kongresas — amerikiečių tautos atstovybė. Jis atstovauja tautai ir išreiškia, ar bent turėtų

24. KAJETONAS SKLĖRIUS 1977/1 sausis; Autorius : K. Žoromskis
Enciklopedinių datų ir kitokių nuotrupų galima rasti leidiniuose. Mano uždavinys tebūnie kitoks: bent

25. KONCERTAS "IŠ ANAPUS" CHICAGOJE 1977/2 vasaris; Autorius : VI. Jakubėnas
Menininkų grupės "iš anapus" koncertas nebuvo skelbiamas įprastinėmis Chicagos lietuvių kolonijos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai