Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 Letter: M
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

1. MŪSŲ BUITYJE 1976/1 sausis; Autorius : Red.
I š   v i s u r . — Naujoji Australijos vyriausybė, kuriai vadovauja min. pirm. Fraser, yra nutarusi

2. MŪSŲ BUITYJE 1976/2 vasaris; Autorius : Red.
I š v i s u r. — Prez. G. Fordas sausio 31, besilankydamas Detroite^ -priėmė Lietuvių Bendruomenės

3. MŪSŲ BUITYJE 1976/3 kovas; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Lietuvos nepriklausomybės minėjimui JAV Kongrese vadovavo sen. Charles Percy. Apie

4. MŪSŲ BUITYJE 1976/4 balandis; Autorius : Red.
Stasys Pilka, aktorius, režisierius, teatro istorikas, miręs vasario 5 Chicagoje. Velionis buvo gimęs

5. MŪSŲ BUITYJE 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
— Pop. Paulius VI, suėjus 50 m. nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo, išleido specialų

6. MŪSŲ BUITYJE 1976/6 birželis; Autorius : Red.
Dr. Petras Jonikas, kovo 25 sulaukęs 70 m. amžiaus. Dr. Stasys Bačkis, vasario 10 sulaukęs 70

7. MŪSŲ BUITYJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — JAV LB aštuntos tarybos pirma sesija vyko Chicagoj, Jaunimo Centre, rugsėjo 4.

8. MŪSŲ BUITYJE 1976/8 spalis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Prez. G. Fordas spalio 2 Baltuosiuose Rūmuose priėmė 26 tautybių vadovaujančius

9. MŪSŲ BUITYJE 1976/9 lapkritis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Kanados lietuvių diena spalio 8-10 sėkmingai vyko Montrea-lyje. Spalio 8 suruoštas

10. MŪSŲ BUITYJE 1976/10 gruodis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos jubiliejinis seimas spalio 22 - 24

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai