Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 Letter: M
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

1. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Taut. Ansamblio koncertai Liet. Tautinis Ansamblis savo ga-strolinėj kelionėj aplankė net kai kurias

2. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Austrų kompozitoriui premija AmerikojeAmerikoj nuo - 1934 m. gyvenęs austrų kompozitoriaus Arnoldas

3. MAIRONIO DIDYBĖ POETO 15 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT 1947/3 birželis; Autorius : A. Gražiūnas
1. Nenykstančio populiarumo poetas Maironis neabejotinai ligi šios dienos populiariausias

4. MENAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
Muzika ir teatras * Lietuvių baletas, prieš karą užsirekomendavęs ne tik savo krašte, bet ir

5. Muzika ir filma 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Roberto Schumanno koncervatorija Dūsseldorfe įsivedė kat. bažnytinės muzikos skyrių, kuriam

6. Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga 1947/4 liepa; Autorius : Vincas Maciūnas
Visi mes, ypač šiais sukaktuviniais literatūros metais, gerai žinome, kad pirmoji, dar prieš keturis

7. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Ar Amerika žino tik džasą?Daug kas galvoja, kad JA Valstybėse yra tiktai Metropolitan Opera, New Yorko,

8. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Vokiečiai apie DP meno parodą. Vokiečių literatūros ir meno žurnalas „Prizma“ N 6 įsidėjo

9. Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Pranas Skardžius
400 metų lietuvių spaudos sukaktuvių proga 1947 m. liepos 11 d. Lietuvių Tremtinių Rašytojų

10. MENAS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Beurone mirė pasižymėjęs vokiečių tapytojas vienuolis Willibr ordas Verkadė. Tai buvo būdingas

11. Mąstymai apie dramos teatro praeitį ir ateitį 1947/5 rugpjūtis; Autorius : A. Rūkas
MENASTruputis romantiškų prisiminimųKai man dabar, besiblaškant po Vakarų Vokietiją, tenka pamatyti

12. Mėgėjų teatro kryžkelė 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Kaz. Gintautas
Pergyvenam, anot St. Pilkos, auksinį mėgėjų teatro amžių. Todėl tuojau iškyla klausimas, kaip

13. MARAS 1947/7 spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
(fragmentai iš poemos)PIRMASISIš ganyklų grįžo alkanos avelės ... Kerdžiaus rago niekur nesigirdi

14. MILŽINAS LIETUVIŲ TEATRO PAUNKSMĖJ 1947/9 gruodis; Autorius : STASYS PILKA
GĖLĖS ANT TOLIMO KAPO Gimnazijos direktorius St. Cibulskis, šiaip didelis tolerantas,

15. MIRTIS 1947/9 gruodis; Autorius : Juozas Grinius
Trečias ir paskutinis „Stella Maris“ veiksmas. Puošnus baroko kambarys Vittorio palociuose. Dešinėj

16. MŪSŲ MUZIKINIS GYVENIMAS 1947/9 gruodis; Autorius : IZIDORIUS VASYLIUNAS
V. K. Jonynas. Beethovenas Prancūzų Zonos

17. MODERNIOJI MEDŽIO RAIŽYBA 1947/1 balandžio; Autorius : A. P.
Iš visų raižinių rūšių medžio raižiniai yra patys seniausi ir drauge moderniausi. Europoje medžio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai