Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 Letter: M
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

1. MŪSŲ BUITYJE 1968/1 sausis; Autorius : Red.
—    JAV viceprezidentas Hubert H. Humphrey XI 1.6 priėmė ALTo delegaciją, kuriai

2. MŪSŲ BUITYJE 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
—    Vasario 16 jos jubiliejiniais 50 metais visose kolonijose paminėta su ypatingu

3. MIRĖ BUVĘS VDU REKTORUS PROF. J. GRAVROGKAS 1968/3 kovas; Autorius : J. G.
Clevelande vasario 11 mirė prof. Julius Gravrogkas, buvęs Vytauto D. universiteto Kaune rektorius 1941-44

4. MŪSŲ BUITYJE 1968/3 kovas; Autorius : Red.
Juozapas Pletkus 11.25 Telšių katedroj konsekruotas Telšių vyskupu. Gimęs 1895.V.22 Gujėnų k.,

5. MŪSŲ BUITYJE 1968/4 balandis; Autorius : Red.
Ateitininkų Federacijos nauja vyr. valdyba: dr. Justas Pikūnas — vadas, kun. St. Yla — dvasios vadas,

6. MŪSŲ BUITYJE 1968/5 gegužė; Autorius : Red.
Yorke, Maspethe, IV.28 paminėta Lietuvių katalikių moterų draugijos 60 metų įsikūrimo sukaktis.

7. MŪSŲ BUITYJE 1968/6 birželis; Autorius : Red.
Mirtys. — Vilniuje gegužės 6 mirė agronomas prof. Juozas Tonkūnas, sulaukęs 74 amžiaus metų. Nuo

8. MOKYKLA TAUTINIO AUKLĖJIMO EIGOJE 1968/7 rugsėjis; Autorius : Jeronimas Ignatonis
Kalbant apie jaunuomenės tautinį auklėjimą, visų dėmesys krypsta į mokyklą, lyg jai tektų visas

9. MŪSŲ BUITYJE 1968/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Baltų jaunimas demonstruoja prie Jungtinių Tautų dėl uždrausto latvių jaunimo kongreso

10. MŪSŲ BUITYJE 1968/8 spalis; Autorius : Red.
Per eilę televizijos stočių X.l buvo perduotas 20 minučių pasikalbėjimas su VLIKo pirm. dr. J. K.

11. MŪSŲ BUITYJE 1968/9 lapkritis; Autorius : Red.
Menininkų   išvyka į P. Ameriką. Spalio 15 išvyko j Pietų Ameriką dainos ir poezijos

12. MŪSŲ BUITYJE 1968/10 gruodis; Autorius : Red.
Mirtys. — Lapkričio 12 Čikagoje mirė mokytojas ir rašytojas Jeronimas Ignatonis. Buvo gimęs 1902.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai