Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973 Letter: M
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

1. M. Šileikis — Dail. A. Petrikonio sukaktuvinė paroda 1973/1 sausis; Autorius : Šileikis Mikas
DAIL. A. PETRIKONIO SUKAKTUVINĖ PARODA Praeitą pavasarį įvyko dail. Antano Petrikonio 25 metų kūrybos

2. Mūsų buityje 1973/1 sausis; Autorius : Red.
— Lietuvių Fondas iš savo 1972 m. pelno numato skirti 50,000 dol. Iš tos sumos 45,000 dol. jau

3. Mūsų buityje 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
— Australijos Lietuvių Dienos (jau septintosios), rengiamos kas antri metai, įvyko gruodžio 26 - 31

4. Mūsų buityje 1973/3 kovas; Autorius : Red.
— Vasario 16 iškilmingai minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai

5. Mūsų buityje 1973/4 balandis; Autorius : Red.
— VLIKas gegužės 14 - 21 paskelbė Romo Kalantos savaite, per kurią kviečiama įsigyti jo

6. MŪSŲ TARPUSAVIO PAŠNEKOS 1973/5 geguze; Autorius : Petronėlė Orintaitė
Visai neblogas dėsnis, kad autoriui nepridera į recenzijas atsišaukti: sutaupai laiką kam nors

7. Mūsų buityje 1973/5 geguze; Autorius : Red.
— Gegužės 14 - 21 laisvojo pasaulio lietuviai minėjo Romo Kalantos ir kitų ugnies aukų metinę

8. Mūsų buityje 1973/6 birzelis; Autorius : Red.
— Vašingtone VIII.30 - IX.3 šaukiamas PLB IV seimas. Tą patį savaitgalį ir tame pačiame Atlanto

9. Mūsų buityje 1973/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Helsinky VII.3 - 7 vykusiai Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijai sekti Pasaulinė Baltų

10. Mūsų buityje 1973/8 spalis; Autorius : Red.
— PLB IV Seimas aprašomas atskirai V. Vaitiekūno šiame pat numery. Šioj vietoj tik papildomi kai kurie

11. Mūsų buityje 1973/9 lapkritis; Autorius : Red.
— JAV LB VII Taryba pirmajai sesijai buvo susirinkusi Detroite X.6 - 7. Tarybos prezidiumas išrinktas

12. Mūsų buityje 1973/10 gruodis; Autorius : Red.
— Toronte XII. 1 - 2 posėdžiavo VLIKo seimas. VLIKo veiklą tarptautinėj politikoj apžvelgė pirm. dr.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai