Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Austrų kompozitoriui premija AmerikojeAmerikoj nuo - 1934 m. gyvenęs austrų kompozitoriaus Arnoldas

27. MAIRONIO DIDYBĖ POETO 15 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT 1947/3 birželis; Autorius : A. Gražiūnas
1. Nenykstančio populiarumo poetas Maironis neabejotinai ligi šios dienos populiariausias

28. MENAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
Muzika ir teatras * Lietuvių baletas, prieš karą užsirekomendavęs ne tik savo krašte, bet ir

29. Muzika ir filma 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Roberto Schumanno koncervatorija Dūsseldorfe įsivedė kat. bažnytinės muzikos skyrių, kuriam

30. Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga 1947/4 liepa; Autorius : Vincas Maciūnas
Visi mes, ypač šiais sukaktuviniais literatūros metais, gerai žinome, kad pirmoji, dar prieš keturis

31. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Ar Amerika žino tik džasą?Daug kas galvoja, kad JA Valstybėse yra tiktai Metropolitan Opera, New Yorko,

32. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Vokiečiai apie DP meno parodą. Vokiečių literatūros ir meno žurnalas „Prizma“ N 6 įsidėjo

33. Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Pranas Skardžius
400 metų lietuvių spaudos sukaktuvių proga 1947 m. liepos 11 d. Lietuvių Tremtinių Rašytojų

34. MENAS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Beurone mirė pasižymėjęs vokiečių tapytojas vienuolis Willibr ordas Verkadė. Tai buvo būdingas

35. Mąstymai apie dramos teatro praeitį ir ateitį 1947/5 rugpjūtis; Autorius : A. Rūkas
MENASTruputis romantiškų prisiminimųKai man dabar, besiblaškant po Vakarų Vokietiją, tenka pamatyti

36. Mėgėjų teatro kryžkelė 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Kaz. Gintautas
Pergyvenam, anot St. Pilkos, auksinį mėgėjų teatro amžių. Todėl tuojau iškyla klausimas, kaip

37. MELODIJOS PRIMATAS IR LIETUVIŲ MUZIKA 1960/2 vasaris; Autorius : KUN. K.SENKUS
GIESMES IR DAINOS I. MUZIKA IR JOS PAŽANGA.Svarstymų pradžioje reikia trumpai pakedenti du klausimu,

38. MIRĖ BORISAS PASTERNAKAS 1960/6 birželis; Autorius : HENRIKAS RADAUSKAS
Šių metų gegužės mėnesį mirė Borisas Pasternakas, kurio romanas "Daktaras Živago" buvo vienas iš

39. MARAS 1947/7 spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
(fragmentai iš poemos)PIRMASISIš ganyklų grįžo alkanos avelės ... Kerdžiaus rago niekur nesigirdi

40. MARIJOS PEČKAUSKAITĖS RAŠTŲ PRASMĖ ŠIANDIEN 1961/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
Skatinamas parašyti savo pastebėjimus apie M. Pečkauskaitės raštus, sustojau prie pesimitiškai

41. MILŽINAS LIETUVIŲ TEATRO PAUNKSMĖJ 1947/9 gruodis; Autorius : STASYS PILKA
GĖLĖS ANT TOLIMO KAPO Gimnazijos direktorius St. Cibulskis, šiaip didelis tolerantas,

42. MIRTIS 1947/9 gruodis; Autorius : Juozas Grinius
Trečias ir paskutinis „Stella Maris“ veiksmas. Puošnus baroko kambarys Vittorio palociuose. Dešinėj

43. MŪSŲ MUZIKINIS GYVENIMAS 1947/9 gruodis; Autorius : IZIDORIUS VASYLIUNAS
V. K. Jonynas. Beethovenas Prancūzų Zonos

44. MAIRONIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI 1962/7 rugsėjis; Autorius : A. V.
Šis "Aidų" numeris skiriamas Maironio sukakčiai atžymėti. Čia sutelkta medžiaga norime bent kukliai

45. MAIRONIS MUZIKOS GARSUOSE 1962/7 rugsėjis; Autorius : J. ŽILEVIČIUS
Maironio rankraščio faksimilė, šis eilėraštis buvo jdėtas į penktąją "Pavasario balsų" laidą,

46. MAIRONIS APIE LIETUVIUS RAŠYTOJUS 1962/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Pauliukonis
IŠTRAUKOS IŠ MAIRONIO "TRUMPOS LIETUVIŲ RAŠLIAVOS APŽVALGOS""Aidų" Redakcijos prašomas, parinkau

47. MILFORDO GATVES ELEGIJOS 1963/1 sausis; Autorius : J. AISTIS
III. ATSPARA(Ištrauka)... Partizanas visada jaučia, kad jį pavojus kaip šešėlis seka. Jis yra

48. MUMIJA 1963/4 balandis; Autorius : J. TININIS
Apie keturiasdešimt penktuosius savo amžiaus metus Aloyzas Vintartas pradėjo skaityti vien tik tas knygas,

49. MILAŠIUS TAMPA KLASIKU 1969/7 rugsėjis; Autorius : DR. G. I. ŽIDONYTĖ-VĖBRIENĖ
Il m'importe peu de n'avoir pas été compris. Mes fils spirituels, dans les siècles à venir, m'entendront

50. MILŽINŲ DAINA 1950/1 sausis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
I.Kai vėtros pakyla ir gaudžia miškai, medžių tankmėje, tarp eglių ir liepų, dainuoja mūsų broliai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai