Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. MOKYTOJOS MALDA 1950/9 lapkritis; Autorius : GABRIELE MISTRAL
Viešpatie! Tu, kuris mokei, atleisk, kad aš mokau,   kad aš nešioju mokytojos vardą, kurį Tu  

52. MIKALOJUS KONSTANTAS ČIURLIONIS SPALVŲ GARSUOSE 1950/10 gruodis; Autorius : JUOZAS ŽILEVIČIUS
(1875—1911—1950) M. K. Čiurlionį nuo pat vaikystes supo muzikos garsai, nes jo tėvas,

53. Motina ir sūnūs 1951/2 vasaris; Autorius : Juozas Kralikauskas
Motina pasilenkia darže. Su balta skarele. Rudu, anąžiem pačios rankom išsiaustu sijonu. Basa. Ji

54. MATO GROSSO KRAŠTE 1951/3 kovas; Autorius : Petras Babickas
(Iš spausdinamos knygos "Brazilija") Vaikštau Paragvajaus pakrantėmis. Kokia rami atrodo šiandie ši

55. MOTINOS VEIDAS 1951/5 gegužė; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Toli kalnu viršūnėje veidai Uoliniai stovi. Juos gamta sukrovė Iš akmenų. Nesiekia jų aidai Nei

56. Mažosios Baladės 1951/6 birželis; Autorius : Kazys Bradūnas
RAITELIS   MITOLOGINIAM   PEIZAŽE Per žemaičių kalvas kopia debesys Su ledinio

57. MIELI ŽODŽIAI 1951/7 rugsėjis; Autorius : S. Prapuolenytė
Kalbėki man Apie gražiausius daiktus žemėje; Kalbėki valandas, dienas, metus, Kad nuo tų žodžių

58. MAMERTO SIELVARTAS 1951/8 spalis; Autorius : PULGIS ANDRIUŠIS
Iš knygos "Sudiev, kvietkeli". Aplinkiniais keliais prasisunkė žinios į Viščius, kad Petras

59. MIŠKE 1951/9 lapkritis; Autorius : A. M. KATILIŠKIS
Šūvio trenksmas sudraskė mišką. Perplėšė jį į dvi dalis ir tiško į viršų ir aplink iš savo

60. MINIATŪR0S APIE PAVASARĮ 1951/10 gruodis; Autorius : BALYS AUGINAS

61. Meilužis 1967/8 Spalis; Autorius : R. SPALIS
Milijoninis miestas neviliojo manęs. Atsidurdavau ten tik reikalo verčiamas ir, atlikęs jį, kuo

62. MYLĖKIME IR NEDAŽYTĄ 1956/2 vasaris; Autorius : Al. Baronas
Sena muzika, kaip plokštelė apie narsų plėšiką Abdulą, grobusį moterų širdeles, kad šiandien

63. MISTINIAME SODE 1956/5 gegužė; Autorius : M VAITKUS
ZENONAS KOLBA ATSIMINIMAI IŠ SEMINARIJOS* Klieriko atostogose Iš tos vasaros dvasiškųjų talkų

64. MAIRONIO PORTRETAI 1956/5 gegužė; Autorius : Bern. Brazdžionis
Maironis labai mėgo meną ir menininkus. Jo butą puošė eilė paveikslų, daugiausia originalų: Šimonio,

65. MATAU TAMSIAS AKIS 1956/6 birželis; Autorius : VITALIJA BOGUTAITĖ
Matau tamsias, įdubusias akis Gelsvam, lyg vaško veide. Ir tylias, kančios pasotintas, Nebyles

66. MŪSŲ TEATRAS DABARTIES METU JAV IR KANADOJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : STASYS PILKA
Šio pranešimo teigimai yra kondensuoti. Išvados sintetines, sinchronizuotos. Lietuvių kalba teatras ir

67. MŪSŲ TEATRO ATEITIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : GASPARAS VELIČKA
Susumavus visas liūdnas mintis, kokios mane slegia skaudžios tremties metais dėl per didelio lietuvių

68. MUZIKOS SEKCIJOS POSĖDIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : A. Skridulis
Muzikos sekcijos posėdis įvyko liepos 1 d. Koliziejaus patalpose. Posėdį atidarė "Muzikos žinių"

69. MOZARTAS: GYVENIMAS IR KŪRYBA 1956/9 lapkritis; Autorius : Jeronimas Kačinskas
Visas pasaulis šiais metais mini W. A. Mozarto gimimo 200 metų sukaktį, kuri atžymima intensyviu jo

70. MUZIKOS KONKURSAI 1956/9 lapkritis; Autorius : Red
JAV Lietuvių Kultūros Fondas, mecenato kun. dr. Juozo Prunskio pavestas, susitaręs su ALRK Vargonininkų

71. MORENŲ UGNYS 1957/2 vasaris; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
VANDENS PAGARBINIMAS Pagarbintas vanduo šaltinių, Pagarbintas giliųjų šulinių, Pavasario upių

72. Menulio Kalnai 1957/6 birželis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
Tu, tur būt, netiki man? Juk sakiau, kad mus pasitiks stotyje, bet jau nuo tenai esu tave pradėjus

73. MIRTlS IR MERGAITĖ 1958/1 sausis; Autorius : Matthias Claudius
MERGAITĖ Šalin, mirtie žiaurioji,— Dar nebaigiau dainos! Dar neisiu, nors ir moji! Neliesk manęs

74. MIRĖ ROUAULT 1958/2 vasaris; Autorius : A.
Vasario 13 dieną Paryžiuje mirė dail. Georgės Rouault, vienas iš pagrindinių moderniojo meno šulų.

75. MOTIEJUS GUSTAITIS IR JO KŪRYBA* 1958/4 balandis; Autorius : VINCAS MYKOLAITIS
Trylika (30 dabar) metų sukakus nuo poeto Motiejaus Gustaičio mirties, pasirodo šis jc raštų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai