Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. PREMIJUOTAS ROMANAS " KARKLUPĖNAI" 1965/10 Gruodis; Autorius : Andrius Sietynas
Vienas būdingiausių pastarojo dešimtmečio emigracijoje gyvenančių lietuvių rašytojų veiklos

52. PIRMASIS LITERATŪROS METRAŠTIS 1965/10 Gruodis; Autorius : Titas Alga
"Pirmosios pradalgės" (London, 1964; redagavo K. Barėnas) pasirodymas šių metų pradžioje, be abejo, yra

53. PARTIZANO BUITIES POEZIJA 1968/6 birželis; Autorius : K. R.
Ligšiolinė mūsų poezija partizanų temomis, parašyta už Lietuvos ribų, nebuvo aukšto lygio. Jai

54. PRIEŠMOKYKLINIAI LEIDINIAI LIETUVOJE 1968/9 lapkritis; Autorius : Ignas Malėnas
T. Balčiūnienė: ABC. Tai spalvota abėcėlė, be jokių tekstų. Tik duodamos spalvinės raidės ir ties

55. PEREITOS VASAROS KNYGŲ DERLIUS 1969/4 balandis; Autorius : Andrius Sietynas
recenziją, "Aidų" Redaktorius visas čia apžvelgiamas knygas pavadino "pereitos vasaros knygų derlium".

56. P. ORINTAITĖ APIE SALOMĖJĄ NERĮ 1966/1 Sausis; Autorius : J. Grinius
Petronėlė Orintaitė: KĄ LAUMĖS LĖMĖ. Atsiminimai apie Salomėją Nėrį (1904-1945), Chicago 1965, 236

57. PENKTOJI ŠLAITO POEZIJOS KNYGA 1966/4 Balandis; Autorius : Kostas Rauda
Dvidešimt metų nemačiau tavęs. šiandieną aš jau daugiau nevadinu tavęs senuoju Ukmergės vardu:

58. PRANO KOZULIO "DULKES EŽERE" 1950/10 gruodis; Autorius : J. Aistis
šiemet Kanadoje pasirodė Prano Kozulio pirmasis eilėraščių rinkinys "Dulkės ežere". Tai nedidelė,

59. Petras Babickas: BRAZILIJA 1951/8 spalis; Autorius : Aug. Raginis
Petras    Babickas:    BRAZILIJA. Vaizdai, žmonės, Nuotykiai. Rio de Janeiro, 1951 m. 139 p. Petras

60. Petras Pilka: ŽVAIGŽDŽIŲ JIEŠKOJIMAS 1951/9 lapkritis; Autorius : J. Br.
Petras Pilka: ŽVAIGŽDŽIŲ JIEŠKOJIMAS. Lyrika. 100 numeruotų egz. 100 psl.  1950. Neparduodama. Petras

61. PRANO NAUJOKAIČIO "ŽYDINČIOS DIENOS 1967/9 Lapkritis; Autorius : Titas Alga
Valiulių kaime "nauji laikai", galima sakyti, "prasidėjo su griovio kasimu", sausinant galulaukio pelkes.

62. PRATIMINĖ LIET. KALBOS GRAMATIKA 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : L. D.
Dr. A. šešptaukis, PRATIMINĖ LIETUVIŲ   KALBOS GRAMATIKA mokyklai ir namams. Bendrija,

63. Pulgis Andriušis: SUDIEV, KVIETKELI 1952/3 kovas; Autorius : Aug. Raginis
Pulgis Andriušis  už apysaką "Sudiev, kvietkeli" gavęs Rašytojų Draugijos premiją 1500 dol.

64. PEETER ARUNIAA 1952/4 balandis; Autorius : J. Ls
Sur l'histoire des adjectifs en-u en balto-slave (Atspaudas iš Arsbok 1948-1949. Slaviška Institutet vid

65. PASTABOS APIE LIETUVIŠKĄ PASAKŲ KNYGĄ 1952/6 birželis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Reikia laikyti ne pripuolamu sutapimu, kai Aug. Raginis, skaitydamas mano sudarytą "Lietuviškų Pasakų"

66. PASKUTINIS JURGIO SAVICKIO ŽODIS 1953/5 gegužė; Autorius : L. M.
Lemtis pasirūpino, kad Jurgis Savickis nebegrįžtų į šventąją Lietuvą, kurios vaizdą jis ilgai

67. PO RAGANOS KIRVIU 1953/9 lapkritis; Autorius : Aug. Raginis
Jurgis Jankus: PO RAGANOS KIRVIU. Dail. B. Vilkutaitytė-Gedvi-lienė. Išleido Gabija. 1953 m. 102 p. Kaina

68. PAVASARIS PRIE VARDUVOS 1954/6 birželis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Paulius Jurkus: PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Išl. Liet. Knygos Klubas. 1954. Viršelis ir iliustracijos R.

69. PAPARČIO VĖDUOKLĖ 1957/5 gegužė; Autorius : J. Aistis
Balys Auginas: PAPARČIO VĖDUOKLĖ. Poezija. Išleido Tėviškėlė. 1956 m. Poezijos knygų tiražų

70. P. JURKAUS "SMILGAIČIŲ AKVARELĖ" 1958/6 birželis; Autorius : J. Grinius
Mėginant vertinti meno ar literatūros kūrinį, pirmasis kritiko uždavinys — jį suprasti, suprasti

71. PABALTIJO KLAUSIMAS IR VAKARAI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : A. Lembergas
BALTIC STATES: A DOMESTIC ISSUE, AN INTERNATIONAL PROB-LEM. By Senator John W. Knight and Emils Delinš.

72. PRIKĖLĖ IŠ UŽMARŠTIES 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas Prunskis
WILLIAM LAWRENCE WOLKO-VICH-VALKAVIČIUS: Lithuanian Pioneer Priest of Neto England, The Life, Struggles and

73. Prano Gaidos - NEMARUS MIRTINGASIS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas B. Laučka
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS. Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Roma. Lietuvių Katalikų Mokslo

74. PIRMI TOKIE ATSIMINIMAI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Vincentas Liulevičius
Jonas Karvelis: PREKYBININKO KELIU. Prisiminimai. I t. (1905 -1977). Autoriaus leidinys. Chicaga. 1979. 459

75. PIRMIEJI JUDITOS VAIČIŪNAITĖS ŽINGSNIAI DRAMATURGIJOJE 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : R. Lešmantaitė
Judita Vaičiūnaitė: PAVASARIO FLEITA. Keturios vienveiksmės pjesės. Vilnius, Vaga. 1980. 104

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai