Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. PRANAS GAILIUS 1960/10 gruodis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
. . . "le nom du peintre est PRANAS. Un nom d'avenir, certainement."Mag-Vincenlot (1957)Nuo 1955 metų

27. Pax Romana konferencija 1947/7 spalis; Autorius : red.
Š. m. rugpjūčio 30 iki rugsėjo 6 d. įvyko pirmoji tarptautinė Pax Romana konferencija Vokietijoje

28. PRELATAS PRANCIŠKUS M. JURAS 1961/5 gegužė; Autorius : JONAS AISTIS
JO AMŽIAUS SEPTYNIASDEŠIMT METŲ SUKAKČIAI ATMINTI1.Prelato Pranciškaus Mykolo Juro veikla yra taip plati

29. Petras Rimša 1961/10 gruodis; Autorius : Red.
Skulptorius Petras Rimša mirė Kaune š. m. spalio 2, sulaukęs 80 metų. Buvo gimęs 1881. Meno mokėsi

30. PREL. I. KELMELIS AIDŲ MECENATAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. L. Andriekus. O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Newarko lietuvių Švč. Trejybės parapijos klebonas prel. Ignotas

31. PERNAI METŲ VEIKLOJE PASIDAIRIUS 1963/1 sausis; Autorius : A.R.-D.
1. Kultūrinėje srityjeĮ pernai metus lietuviai įžengė su Maironiu vėliava. Maironis buvo minimas ir

32. Premija prof. dr. Zenonui Ivinskiui 1963/10 gruodis; Autorius : Red.
Gruodžio 14 d. Brooklyne "Aidų" mokslo premija 500 dol. paskirta prof. dr. Zenonui Ivinskiui už veikalą

33. PROF. STEPONAS KOLUPAILA 1964/5 gegužė; Autorius : Vladas Viliamas
Su Stepono Kolupailos mirtimi lietuviai neteko žymaus mokslininko-profesoriaus, Lietuvos vandenų uolaus

34. PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS — AUKSINIS SUKAKTUVININKAS 1964/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Alšėnas
Laikas, tarytum vandens srovė, slenka ir dažnai praslenka nesuvoktas, neužčiuoptas, nusinešdamas su

35. PROF. A. SENNO DVIGUBA SUKAKTIS 1964/10 gruodis; Autorius : DR. ANTANAS KLIMAS
45 metai kalbotyros baruose Profesorius Alfredas Sennas (Alfred Senn) šiemet mini 6 5-j į gimtadienį,

36. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS III SEIMAS 1968/8 spalis; Autorius : VT. VT.
Pasaulio lietuvių bendruomenę sudaro atskirų kraštų lietuvių bendruomenės, kurių organizacijos veikia

37. Pasauliečiy taryba religiniams lietuvių reikalams 1969/1 sausis; Autorius : STASYS YLA
Ieškant sprendimų gyvybinei problemai Prieš metus iškilo pasauliečių tarybos religiniams

38. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NĖRĮ 1966/2 Vasaris; Autorius : Mykolas Vaitkus
1. Jau daug apie ją rašyta, daug ginčytasi. Ar beverta man į tą širšyną dar savo pirštą

39. PRANAS DOMŠAITIS 1966/2 Vasaris; Autorius : Antanas Montvydas
Iškarpa iš Pietų Afrikos laikraščio "Cape Times" (1964. VI. 15), Pranui Domšaičiui laimėjus

40. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NĖRĮ 1966/3 Kovas; Autorius : Mykolas Vaitkus
7. Kaip ir tikėjaus, beversdama "Dovydo Sūnų", Saliute dar arčiau priartėjo prie Kristaus. Ji pati man

41. PASIKALBĖJIMAI SU RAŠYTOJAIS 1966/3 Kovas; Autorius : JUOZAS TININIS
Madeleine Chapsal 1960 m. Paryžiuje išleido Les écrivains en personne, kur surinkti jos pasikalbėjimai su

42. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NERĮ 1966/4 Balandis; Autorius : Mykolas Vaitkus
12 Pasirodė, jog Saliute beturinti ir daugiau rūpintojėlių, didesnių ir mažesnių,- šalia mano jau

43. PASIKALBĖJIMAI SU RAŠYTOJAIS 1966/4 Balandis; Autorius : JUOZAS TININIS
Prévert Jacques Prévert, prancūzų poetas, pasiskolinęs iš siurrealizmo įvaizdžio ir staigmenos

44. PASIŽVALGIUS ŠIU DIENU MUZIKOS PASAULYJE (Pašnekesys su savim) 1966/10 Gruodis; Autorius : DARIUS LAPINSKAS
Prieš pradėdami kalbėti apie šių dienų muziką, susitarkime, kad šiame rašinyje mes ją vadinsime

45. PROF. VLADAS JURGUTIS 1967/1 Sausis; Autorius : JUOZAS PAŽEMĖNAS
Rašydamas apie savo artimiausio bičiulio prof. P. Kuraičio 1964.XII.18 mirtį, V. Jurgutis Romos poeto

46. PROF. VLADAS JURGUTIS 1967/2 Vasaris; Autorius : JUOZAS PAŽEMĖNAS
Lietuvos Banko organizatorius ir valdytojas V. Jurgutis visą savo nepaprasta atmintimi, gabumais, kietu

47. PULGIUI ANDRIUŠIUI 60 METŲ 1967/4 Balandis; Autorius : ANDRIUS SIETYNAS
Pulgio Andriušio vardą pirmą kartą išgirdau iš savo vyresniųjų brolių, gyvenusių ir besimokiusių

48. PRELATAS KAZIMIERAS ŠAULYS 1952/2 vasaris; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Jo 80 metų amžiaus sukaktį minint Šveicarijoje, tarp gražių kalnų, prie Lugano ežero savo gyvenimo

49. PAULIUS AUGIUS 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
Paulius Augius (Augustinavičius) gimė 1909 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Kaune (Lietuvos Meno

50. Prel. Jonas Balkūnas 1952/10 gruodis; Autorius : Red.
Maspetho lietuvių parapijos klebonas ir žymus veikėjas, šiemet mini 50 metų amžiaus sukaktį. Jis yra

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai