Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. PROF. J. BRAZAIČIUI 50 METŲ 1954/1 sausis; Autorius : J. Grinius
Turbūt, nedaug tėra lietuviškos kultūros darbininkų, kurie nebūtų pažinę prof. Juozo Brazaičio dar

52. PRELATAS KAZIMIERAS JASĖNAS 1955/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS BRAZIULIS
Gyvenimo kelionę baigė Kazimieras Jasėnas, prelatas ir augšto išsimokslinimo tautos kultūros

53. PROF. DR. JUOZAS ERETAS 1957/1 sausis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
"Tik tas užsitarnauja laisvę ir gyvenimą, kuris kasdien dėl jų kovoja", kadaise yra pasakęs J. W.

54. PROFESORIUS IGNAS JONYNAS 1957/3 kovas; Autorius : DR. VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ
1884-1954 ........žmogus, kaip žvakė. Degi, liepsnoji, šildai ir švieti. Nepajunti, kaip jau

55. POVILAS ŽADEIKIS 1957/6 birželis; Autorius : J. Gendr.
11 d. Vašingtone mirė Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris JAV Povilas Žadeikis.

56. PRANAS DOVYDAITIS 1958/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
IŠTRAUKA IŠ VEIKALO APIE STASĮ ŠALKAUSKĮ Šalkauskis Dovydaitį reikšmingai sutiko tris kartus.

57. PAS DR. VINCO KUDIRKOS SESERĮ 1958/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS PAULIUKONIS
Einu Čikagos So. Artesian gatve. Sakytumei, kaip toj rusų Ilf ir Petrovo "Vienaaugštėj Amerikoj":

58. PRIEŠYBIŲ DERINTOJAS STASYS ŠALKAUSKIS 1959/8 spalis; Autorius : STASYS YLA
STASYS ŠALKAUSKIS (Ados Korsakaitės litografija) TURINYS: 1. Jakšto ir Šalkauskio paralelė. — 2

59. PETRONĖLĖS ORINTAITĖS ROMANAI 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Petronelė Orintaitė - Janutienė AUTORĖS 75 METŲ SUKAKTIES PROGA Nedaug bepaliko gyvųjų tarpe

60. PREL. LIUDVIKAS MENDELIS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
PREL. LIUDVIKAS MENDELIS, miręs liepos 15 d. Baltimorėje. Velionis pasižymėjo nuostabiu pastoraciniu

61. Popiežius Jonas Paulius II su Lietuvos vyskupais 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Popiežius Jonas Paulius II su Lietuvos vyskupais bendroje audiencijoje balandžio 22 d. Iš kairės:

62. PLUOŠTELIS MINČIŲ PIE JUOZĄ KELIUOTĮ 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : STASYS SANTVARAS
1902.VIII.22 — 1983.111.25 Nekrologo vietoje Kiekvienas laikotarpis į gyvenimą atsiveda savo

63. PRIE DAIL. ALBINO ELSKAUS VITRAŽŲ SUSTOJUS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : K. Žoromskis
Ką daugiau būtų galima pasakyti apie dailininką, negu tai, ką jis yra sukūręs? Skirstyti dailininkus

64. PRISIMINIMAI APIE TĖVĄ VIKTORĄ GIDŽIŪNĄ, JO MIRTIES METINĖSE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Simas Sužiedėlis
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. 1912.X.5 — 1984.1.30 LIKO MIELI PRISIMINIMAI Sveikindamas 1983 m.

65. PER KULTŪRĄ Į ŽMOGŲ 1990/3; Autorius : ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
DU KULTŪRINIAI ĮVYKIAI LIETUVOJE I.  KULTŪROS  KONGRESAS 1990 m. gegužės 18 - 20 dienomis Vilniuje

66. PRANAS NAUJOKAITIS — RAŠYTOJAS IR LITERATŪROS KRITIKAS 1990/3; Autorius : Anatolijus Kairys
Pranas Naujokaitis   Nuotr. V. Maželio Jau nuo seno įprasta prisiminti ir pagerbti savo

67. PROF. JONAS KUBILIUS ADMINISTRATORIUS IR MOKSLININKAS 1991/4; Autorius : ČESLOVAS MASAITIS
PROF. JONAS KUBILIUS ADMINISTRATORIUS IR MOKSLININKAS Jonas Kubilius gimė 1921 m. liepos 27 d. Taigi,

68. Paskutinis AIDŲ redaktorius 1991/4; Autorius : Red.
Paskutinis AIDŲ redaktorius. V. K. Jonyno piešinys  V. Maželio

V. Kašubos bareljefas Gegužės 31 d. šį pasaulį paliko, galima sakyti, didžiausias išeivijos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai