Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. PIRMOJI DVIMETINÉ ISPANO-AMERIKOS MENO PARODA 1951/7 rugsėjis; Autorius : J. K.
Pirmoji Dvimetinė Ispanoamerikos Meno Paroda (Primera Bienal de Arte Hispanoamericano), kuri turėjo

127. PRANO VAIČAIČIO SUKAKTIS 1876—1901 1951/10 gruodis; Autorius : A.V.
Praėjo 50 metų nuo Prano Vaičaičio mirties, o jisai savo kūrybos žodžiu pasiliko gyvas lietuvių

128. PRANCIŠKONŲ SPAUDOS CENTRO VAJUS 1951/10 gruodis; Autorius : A. Z.
Jau dveji metai, kai mūsų žurnalas eina čia, Jungtinėse Valstybėse. Buvo iš pradžių didelio

129. PO LB RINKIMŲ 1967/6 Birželis; Autorius : Al.
Gegužės 6-7 buvo renkama penktoji  JAV Lietuvių Bendruomenės taryba. Rinkimuose dalyvavo 9133

130. POSUSIRINKIMINĖS NUOTAIKOS GYVENIME 1967/6 Birželis; Autorius : Kun. P. Celiešius
buvo smarkiai sukrėtusi katalikų gyvenimą. Didelė dalis Europos katalikų perėjo į protestantus.

131. PARAPIJOS —NE "PARAPINIS REIKALAS" 1967/7 Rugsėjis; Autorius : R. K. S.
Mūsų getinis skurdumas niekur nėra toks ryškus, kaip religinėj srity. Bažnyčioje vyksta kone

132. PASISEKIMO PASLAPTIS, MOKANT SKAITYTI SKIEMENŲ METODU 1967/9 Lapkritis; Autorius : Ignas Malėnas
Man šis klausimas iškyla ne pirmą kartą, ir daugiausia juo domiuosi, nes nėra daugiau elementoriaus

133. PROF. J. NADLERIS IR JO NAUJAUSIOJI LITERATŪROS ISTORIJA 1955/1 sausis; Autorius : A. Tyruolis
Pernai (1954 m.) žinomajam literatūros istorikui J. Nadleriui suėjo 70 metų amžiaus. Nors šios

134. PRASMINGA SUKAKTIS 1952/3 kovas; Autorius : A. Maceina
Keturiolika kilometrų nuo Muen-cheno Ingolstadto linkui drėgnoje pamiškėje stovi per šimtą medinių

135. PRELATAS KAZIMIERAS URBONAVIČIUS - JONAS KMITAS 1952/3 kovas; Autorius : A. V.
PRELATAS   KAZIMIERAS   URBONAVIČIUS - JONAS KMITAS (1874—1952) Ruošiant lietuvių

136. PIRMOJI LIETUVIŠKO MENO PARODA BRAZILIJOJE 1952/5 gegužė; Autorius : Jurgis Normantas
Pirmoji lietuvių liaudies meno ir dailininkų kūrinių paroda Brazilijoje buvo iškilmingai atidaryta San

137. PRANCŪZIJA IR VOKIETIJA EUROPOS SUJUNGIME 1952/6 birželis; Autorius : J. Gr.
Kai kalbama apie ekonominį ir politinį Europos sujungimą, dėmesys nukrypsta į dvi dideles to

138. PIJUS XII UŽ ASMENINI ATSAKINGUMĄ MODERNIOJOJE ĮMONĖJE 1952/7 rugsėjis; Autorius : V. K-as
Sausio 31 d. popiežius Pijus XII specialioje audiencijoje priėmė Italų Katalikų Vadovaujančių

139. POLITINĖS MORALĖS KLAUSIMU 1952/9 lapkritis; Autorius : Juozas Alaušius
1. Klausimo aktualumas Kalbėti apie moralę — vis viena, ar apskritai ar specialiai apie politinę

140. POPIEŽIAUS KALĖDINE KALBA 1953/1 sausis; Autorius : L. A.
Šv. Tėvas savo kalėdinėje kalboje, pasakytoje jo pasveikinti susirinkusių kardinolų akivaizdoje,

141. PASTABOS DĖL AL. BARONO "AUTORITETAS IR TIESA" 1953/2 vasaris; Autorius : Vytautas K. Jonynas
Diskusijos dėl 6 dailininkų Chica-goje parodos meninės ir kūrybinės vertės perkeliamos į tą parodą

142. PRIEKAIŠTAS 1953/5 gegužė; Autorius : L. A.
šių metų "Aidų" 3 nr., kalbant apie Vasario 16 minėjimo New Yorke trūkumus, buvo padarytas priekaištas

143. PROŠVAISTĖ LIETUVOS LAISVINIMO BYLOJE 1953/7 rugsėjis; Autorius : L. A.
Viena iš pačių gražiausių prošvaisčių Lietuvos laisvinimo byloje yra vadinamoji Kersteno

144. PREL. ANTANAS BRIŠKA IR ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA ROMOJE 1953/8 spalis; Autorius : Administrator
šv. Kazimiero Kolegija Romoje Rugsėjo mėn. 2 d. rytą Čikagoje po sunkios ligos mirė Msgr. A.

145. PROKOFJEVAS 1953/10 gruodis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
šių metų kovo 4 dieną Maskvoje mirė vienas žymiausių šių laikų rusų kompozitorių ir pianistų

P. Maldeikio straipsnis vertas ypatingo dėmesio, nes kalba betarpiškai apie mus, naujakurius, ir paliečia

147. POPIEŽIAUS KALĖDINĖ KALBA 1954/2 vasaris; Autorius : V. K-as
Neįmanoma trumpoj apžvalgoj ilgiau apsistoti prie visų tų problemų, kurias šv. Tėvas svarstė savo

148. PUŠKINAS IR LIETUVIŲ LITERATŪRA 1954/5 gegužė; Autorius : J. Kubilius
Į šias eilutes rašančio rankas neseniai buvo patekusi jau 1950 metais Lietuvos TSR Mokslų Akademijas

149. PASTABA Į PASTABAS (Atsakymas p. Žemaičiui) 1954/9 lapkritis; Autorius : Dipl. Inž. K. Kriščiukaitis,
"Aidų" nr. 4 A. Žemaitis paliečia L. Enciklopedijos straipsnį apie architektūrą, tarp kita ko

150. PREMIJOS BEI KONKURSAI 1956/4 balandis; Autorius : Red
"Draugo"   romano  konkursas 1.    Dienraštis "Draugas", talkininkaujant

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai