Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. PENKTOSIOS "AIDŲ" PREMIJOS ĮTEIKIMAS 1956/5 gegužė; Autorius : L. Gendrutis
Aidai" šiemet balandžio 15 d. įteikė penktą 500 dol. premiją ir suruošė penktą

152. PIRMASIS KULTŪROS KONGRESAS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : L. Andriekus
Pirmasis kultūros kongresas, birželio 30 d. suruoštas JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių

153. PASTBOS 1956/9 lapkritis; Autorius : Jonas Rugis
RUSŲ KUNIGAIKŠTIS IR PRANCŪZŲ BARONAS PAS ŽEMAITIJOS ŪKININKĄ Įdomiuose kan. M. Vaitkaus

154. PASAULIO LIET. BENDR. SEIMAS 1957/2 vasaris; Autorius : Red
Istorinis žingsnis šiandien, kai mūsų Lietuva yra svetimųjų okupuota ir mūsų tautos valstybinė

155. PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS MINI DEŠIMTMETĮ 1957/3 kovas; Autorius : Red
Kiekvienam buvo aišku, kad Vokietijoje užviręs kultūrinis mūsų gyvenimas buvo tik laikinis. Kilo mintis

156. PRATĘSIAMAS LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ LAIKAS 1957/3 kovas; Autorius : Red
1. KLB Kultūros Fondas 1956 m. buvo paskelbęs tris jaunimo literatūrines premijas: 1.   

157. PASIRENGIMAI PLB SEIMUI 1958/6 birželis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas savo pirmosios sesijos kviečiamas rugpjūčio 28 d. New Yorke

158. POKONCERTINIAI MĄSTYMAI 1959/1 sausis; Autorius : St. S.
Muzika ir daiiė yra tos tarptautinės kalbos,i kuriomis lietuvis kūrėjas gali prabilti kiekvienoj svetimoj

159. POPIEŽIUS JONAS XXIII APIE TAIKĄ 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Kodėl pagaliau nesantaika bei nesutarimai nederinami, remiantig tiesa ir teisingumu? Kodėl žmonių

160. POPIEŽIAUS JONO XXIII VEIKLA 1959/2 vasaris; Autorius : V. Kaziūnas
Nauji kardinolai šalia kasdieninių audiencijų ir einamųjų Bažnyčios reikalų pop. Jono XXIII

161. PIETŲ AMERIKOS RELIGINĖS PROBLEMOS 1959/4 balandis; Autorius : T. Aug. Steigvila
Kiekvienas kontinentas ir kraštas turi savas problemas ne tik ekonominėje ir politinėje, bet lygiai ir

162. PRANCŪZŲ ATSILIEPIMAI APIE LIETUVIŲ DAILĘ 1959/4 balandis; Autorius : Red.
Romo Viesulo surengta š. m. sausio mėn. litografijų paroda "Le Soleil dans la Tete" galerijoje Paryžiuje

163. PRANCŪZŲ MENININKŲ PASISAKYMAI APIE AMERIKIEČIŲ DAILĘ 1959/4 balandis; Autorius : Red.
Dar praeitais metais vienas žymus New Yorko meno kritikas pareiškė, kad amerikiečiai dailininkai jau visu

164. PARTIZANAI SCENOJE IR LAIKO PERSPEKTYVOJE 1959/7 rugsėjis; Autorius : Al. Baronas
Materialistiniame amžiuje, ypač labiau akcentuojančiam materialines vertes pirmumą, šiandien, po

165. PROTESTANTŲ BALSAS DĖL ŠVČ. MARIJOS 1959/9 lapkritis; Autorius : J. Gr.
Vokietijos protestantų žurnalas "Sancta", leidžiamas Drezdene (Vokietijos sovietinėje zonoje) prieš

166. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PRABILO LIETUVIŠKAI 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Prel. Ladas Tulaba, Popiežiškos šv. Kazimiero kolegijos Romoje įsteigėjas ir jos rektorius per 35

167. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PRABILO LIETUVIŠKAI 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Alfonsas Grauslys
Tęsinys iš 1980 m. Aidų Nr. 5 Popiežius Jonas Paulius II priima Kauno vyskupo Liudviko Povilonio

168. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Alfonsas Grauslys
Tęsinys iš 1981 m. Aidų Nr. 3 Dar prisimintina devynerių metų novena, besiruošiant 1966 m.

169. PREMIJŲ ŠVENTĖJE CLEVELANDE PAGERBTAS LIETUVIS KŪRĖJAS 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : V. Rociūnas
Gegužės 17-oji — JAV LB Kultūros tarybos Premijų šventė — pateks į mūsų išeivijos kultūros

170. POLITINĖ KONFERENCIJA NEW YORKE 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : L. Andriekus
Birželio 12-13 New Yorke vyko politinė konferencija, kuri tiek žymių prelegentų gausumu, tiek gvildentų

171. POSŪKIS IŠ KELIO AR DAR TVIRTESNIS POETINĖS VISATOS APRĖŽIMAS 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Dana Vasiliauskienė
LIŪNĖS SUTEMOS "ŠIMTAMETĖS ŽIEMOS UŽRAŠAI" Liūnė   Sutema Metmenų žurnalo 39

172. POEZIJOS VAIDINIMAI ATEITININKŲ KONGRESE 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis Keblys
Ar įmanoma poeziją deklamuoti gulsčiom? Kad tai ne tik įmanoma, bet dar ir gana konservatyvu, galėjo

173. POKALBIS SU DAIL. JUOZU BAGDONU JO 70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Dail. Juozas Bagdonas Lietuvoje yra buvęs Dailininkų sąjungos reikalų vedėju, dėstęs meno mokykloje,

174. PRIE UŽRAKINTO MARIJOS PEČKAUSKAITĖS KAPO 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : N. Venta
1980 m. liepos 24 d. sukako 50 metų nuo įžymiosios lietuvių rašytojos Marijos Pečkauskaitės —

175. PHILADELPHIJOS IR KITŲ LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMŲ SUKAKTYS 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Balys Raugas
Šiemet Philadelphijos lietuvių radijo programos buvo prisimintos akademiniu renginiu, įvykusiu gegužės

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai