Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. Pastatai, kuriuose Maironis praleido daug savo gyvenimo metų 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Kauno kunigų seminarija, kurios rektorium Maironis buvo 1901 - 1932

177. PREMIJOS IR PREMIJŲ ŠVENTĖ 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : L. A.
Šie metai galės būti vadinami premijų metais. Niekad jų nebuvo tiek daug vienu sykiu — nei laisvoje

178. POSŪKIS į GERĄ PUSĘ 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Leonardas Andriekus
Pranciškonų klierikai po įvilktuvių ir įžadų iškilmės su auklėtojais ir svečiais. Lietuvių

179. Pokalbis su dailininke Urbaityte 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : J. K.
Elenos Urbaitytės šviesos suklptū-rų parodos Morris muziejuje, N.J., (1982.XI.21 - 1983.1.3) ir Emily

180. PRASMINGAS JONO KARIO - KARECKO GYVENIMAS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Alė Rūta
Joana ir Jonas Kariai (išvykstant iš Vilniaus — 1944 metais) (1903 m. kovo 4 d. - 1984 m. kovo 26

181. PIERRE BONNARDO PARODA PHILLIPS GALERIJOJE WASHINGTONE 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Meila Kairiūkštytė Balkus
Šią vasarą vašingtoniečiai naudojosi reta proga aplankyti vieno iš geriausių šio šimtmečio

182. PERSIKROVIMAS IR IŠSISEKIMAS VISUOMENINĖJE VEIKLOJE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Amerikoje daug kalbama apie "perdegimą" profesiniame darbe. Psichologas dr. Romualdas Kriaučiūnas šią

183. PENKTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ CLEVELANDE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : V. Rociunas
Red. Vytautas Volertas Kartu su penktąja premijų švente, įvykusia gegužės 11 d. Clevelande, LB

184. POEZIJOS DIENOS CHICAGOJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Alfonsas Nakas
Apie vadinamąsias Poezijos dienas, pavasariais rengiamas Chicagos lietuvių Jaunimo centre, Aidų bičiuliai

185. PASIKALBĖJIMAS SU ČESLOVU MILOŠU 1986/1986 m. 3; Autorius : Saulius Pašilis
Nobelio literatūrinės premijos laureatas Česlovas Milošas, kuriam šįmet sueina septyniasdešimt penkeri

186. PIRMIEJI METAI SU SOVIETAIS 1990/2; Autorius : M. J. Adomaitis
Okupacijos 50-mečiui 1940 birželio 15, šeštadienis. Iš ryto Lietuvos kariuomenės teisme paskelbtas

187. Premija 1990/2; Autorius : Red.
Dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė

188. PTOLOMĖJAUS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 1990/4; Autorius : A. G.
Pasaulyje garsus graikų mokslininkas, geografas, etnografas Claudius Ptolomaios, lietuviškai Ptolomėjas

189. Poeto palikimas 1947/1 balandžio; Autorius : J. Grinius
Vytautas Mačernis, VIZIJOS, pomirtinė poezijos knyga. Spaudai paruošė Vytautas Saulius. Iliustracijos

190. PIRMIEJI SPAUDOS BALSAI PO ŽUDYNIŲ VILNIUJE 1991/1; Autorius : Red.
Mūsų tauta jau tiek kankinta ir mokyta. Tačiau žmogus vis dėlto tikisi, jog bus geriau, jog

191. PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO DERLIAUS ŠVENTĖ 1991/1; Autorius : J. Žygas
Pedagoginis lituanistikos institutas, kuris veikia Jaunimo Centre, Čikagoje, sausio 19 d. išleido būrelį

192. PABALTIJO LITERATŪROS IŠ BRITIŠKOS PERSPEKTYVOS 1991/2; Autorius : Spectator
Į Pabaltijį iš Vakarų Europos at-klystantys lankytojai dažniausiai domisi politinėmis kolizijomis ar

193. PATIKSLINIMAS 1991/3; Autorius : Red.
Vinco Trumpos straipsnyje "Dr. Jonas Šliūpas — aušrininkas" (š. m. Aidai, Nr. 2, p. 101, skl. 1,

194. PROF. JONĄ DUMČIŲ ATSIMINUS 1905 — 1986 1987/3 nr.; Autorius : M. J. ADOMAITIS
Prieš mane pora lapų "Literatūros ir meno" (1985 kovo 16), gautų iš Lietuvos. Straipsnyje "Filologo

195. PRIELAIDOS IR TIKROVĖ 1987/4 nr.; Autorius : Vytautas Volertas
Didieji pasaulio įvykiai yra panašūs j žemės drebėjimus Kalifornijoje: jaučiama, kad bus, bet

196. PABALTIJO PROBLEMOS PEN KLUBO KONGRESE 1988/1 nr.; Autorius : al.
Gruodžio pradžioje San Juan mieste, Puerto Rico sostinėje, įvyko Tarptautinio PEN Klubo kongresas.

197. POEZIJOS DIENOS ČIKAGOJE 1988/2 nr.; Autorius : J. Žygas
Rudens ir žiemos metu Jaunimo centro kavinėje Čikagoje penktadienių vakarais vyksta populiarios

198. PROVERŽIAI MAGDALENOS STANKŪNIENĖS KŪRYBOJE 1988/3 nr.; Autorius : Adolfas Markelis
"Įspūdžiai iš praeities" — tokiu pavadinimu š. m. kovo 11 d. Balzeko lietuviškos kultūros muziejuje

199. PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO ŠVENTĖ 1989/1 nr.; Autorius : J. Žygas
Šventė įvyko sausio 28 d. Jaunimo centre. Institutas, veikiantis Čikagoje, Jaunimo centre, šia proga

Visu pločiu Krupavičiaus gyvenimas išsiskleidė nepriklausomybės metais. 1918 m. vasarą Seinų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai