Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. P.E.N. KLUBO SUVAŽIAVIMAS BARCELONOJE 1978/10 gruodis; Autorius : Stasys Goštautas
Spalio 12-13 per šimtą P.E.N. Klubo delegatų iš įvairių pasaulio kraštų suvažiavo į Joan Miro

52. PERTEKLIUS IŠŠAUKĖ PERTEKLIŲ 1970/3 kovas; Autorius : A. Paškus
Minties ir jausmų nerimas, užliejęs Vakarų pasaulį, pradeda sunktis ir pro Bažnyčios

53. PEDAGOGUI IGNUI MALĖNUI 70 METŲ 1970/3 kovas; Autorius : Juozas Žilionis
O tai greito Igno Malėno (Malinausko) būta jaunystėje: atrodė, kad jis vis skrieja, o pėkštute

54. PERVERSIJA, MENO VARDU ATEINANTI 1970/4 balandis; Autorius : Al. Gimantas
Reikšti moralinį rūpestį šiuo metu atrodo lyg jau savaime konservatyvu. Kai prieš trejetą metų vienas

55. PROF. J. GERULIS IR JO LIKIMAS 1970/6 birželis; Autorius : P. S.
Prof. Jurgis Gerulis (jis tepasirašydavo Georg Gerullis) buvo savotiškas žmogus. Kilimo jis gūd-nas

56. PRANAS PAULIUKONIS 1970/6 birželis; Autorius : Antanas Kučas
1970 balandžio 29 užgeso tauraus lietuvio istoriko ir visuomenės veikėjo Prano Pauliukonio gyvybė. Ją

57. PIANISTĖ JULIJA RAJAUSKAITĖ 1970/6 birželis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Negausi yra mūsų instrumentalistų koncertantų šeima. Nežmoniškas pasiaukojimas ir darbas, siekiant

58. PEN PIRMININKAS POETAS PIERRE EMMANUEL 1970/7 rugsėjis; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Pereitą rudenį tarptautinės rašytojų draugijos PEN klubo pirmininku išrinktas prancūzų poetas Pierre

59. PRODUKTYVUSIS GEORGĖS SIMENON 1970/8 spalis; Autorius : Vytautas Gaigalas
Tarp šiandieninių prancūzų romano meistrų dažnai minimas ir Georges Simenon vardas. Tai populiarus

60. POVILAS PUZINAS 1970/9 lapkritis; Autorius : Dalia Kolbaitė
P. Puzino autoportretas(tušo piešinys)Trejų metų sukaktis nuo Povilo Puzino mirties (1967.X.22) duoda

61. PRASMINGAS ATSIGAIVINIMAS 1960/3 kovas; Autorius : ST. MERINGIS
Čikagos lietuviškoji nausėdija nūnai vis labiau pasitenkina meno surogatais ir liaudiškos kūrybos

62. PAPRASTAS ŽMOGUS MŪSŲ VEIKLOJE 1960/3 kovas; Autorius : Vytautas Volertas
Kiekvienam organizuotam vienete neišvengiamai turi būti vadovaujančių asmenų. Jiems, tinkamai

Mums, žemiau pasirašiusiems, tenka didi garbė, o taip pat ir didi pareiga rūpintis Čikagos Pedagoginio

(Aidų š. m. nr. 2)Nors aš niekuomet nei sapnuoti nesapnavau, žinoma, dabar nesapnuoju ir niekuomet

65. P. VAIČIŪNO "PRISIKĖLIMAS" ČIKAGOS SCENOJE 1960/5 gegužė; Autorius : St. Meringis
čikagos scenos darbuotojų sąjungos dramos teatro premjera Jaunimo Centro salėje, 1960.111. 13 d.: Petro

66. PIRMOJI LIETUVIŠKO VAIDINIMO PLOKŠTELĖ: KAZIO BORUTOS "BALTARAGIO MALŪNAS" 1960/6 birželis; Autorius : Dalia Bylaitienė
Savotiškas yra spektaklio likimas: su paskutinės uždangos nusileidimu baigiasi jo gyvenimas, tampa

67. PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS PIRMOJI LAIDA 1960/6 birželis; Autorius : L. A.
Pranciškonu gimnazijos pirmos laidos išleistuves. (Vidur/ sėdi prel. Pr. Juras, jo dešinėje gimnazijos

(Dvi premijos: 1000 ir 500 dolerių) 1.    P.L.B. Valdybos skelbiamame Jaunimo Dramos

69. PRIE JULIAUS ŠTARKOS KAPO 1960/8 spalis; Autorius : St. Santvaras
Vardai, kurie skambėjo ir spindėjo Nepr. Lietuvos gyvenime, vienas po kito pradeda užgesti. Jie pradeda

70. PASAULINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS IR LIETUVIAI 1960/8 spalis; Autorius : Mečys Musteikis
37-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas jau senokai praėjo, tačiau jo atgarsiai aidi dar ir šiandien

Prancūzijos Katalikų Intelektualų Centro (C.C.I.F.) iniciatyva kasmet Paryžiuje įvyksta studijų

72. PASTABOS TAUTOS PRAEITIES RECENZIJĄ PASKAIČIUS 1961/5 gegužė; Autorius : Vincentas Liulevičius
Š. m. "Aidų" 3 nr. 138 p. pasirodė V. Trumpos recenzija — "Tautos Praeities antrą knygą

73. PREL. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS — "AIDŲ" MECENATAS 1961/6 birželis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Cambridgio (Mass.) lietuvių parapijos klebonas prel. Pranciškus

74. Popiežiaus žygiai 1962/1 sausis; Autorius : L. A.
Kai buvo išrinktas dabartinis popiežius, mažai kas iš jo tikėjosi didelių žygių. Atrodė, kad šis

75. PUIDA —KAZYS AR ALEKSANDRAS? 1962/3 kovas; Autorius : J. Vaitkūnas
XX amž. pradžios mūsų literatūroje labai veikliai pasireiškė naujosios rašytojų kartos žmogus Kazys

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai