Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. PLB KULTŪROS TARYBA 1962/4 balandis; Autorius : Red.
Pranešame, jog yra įsteigta ir jau pradeda veikti Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Kultūros Taryba:

77. Pranciškonų šv. Antano gimnazijos berniukų choras, 1962/5 gegužė; Autorius : Red.
Pranciškonų šv. Antano gimnazijos berniukų choras, vadovaujamas Tėv. Bernardino Grauslio, O.F.M. Choras

78. PASIRUOŠIMAI ANTRAM KULTŪROS KONGRESUI 1962/6 birželis; Autorius : L. Balzaras
1961 m. balandžio mėn. 29 d. Toronte posėdžiavo LB JAV ir Kanados centro valdybos bei kultūros fondo

79. PASTABOS DR. PETRO MAČIULIO PATIKSLINIMŲ PATIKSLINIMAS 1962/6 birželis; Autorius : M. Vaitkus
"Aidų" 1962 metų 2 numery gerb. dr. P. Mačiulis ima į nagą mano atsiminimų pluoštą apie arkiv. Pr.

80. PLB KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS 1962/9 lapkritis; Autorius : Red.
PLB Valdybos iniciatyva šiemet sudaryta PLB kultūros taryba. Jos tikslai nusakyti PLB Valdybos priimtame

81. PERIODINĖS SPAUDOS IR LAIKRAŠTININKŲ ATEITIES UŽDAVINIAI 1963/3 kovas; Autorius : LEONARDAS ŠIMUTIS
Tiesioginį laikraštininko darbą dirbus nuo 1915 metų ir bendradarbiavus spaudoje nuo 1911 m., žymiai

82. POEZIJAI 1000 DOL. 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
1.    Norėdamas išlaikyti Maironio šimtaisiais gimimo metais paskelbto poezijos konkurso tęstinumą ir

83. PREMIJA UŽ DAILĘ 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
LA Menininkų Klubas, susitaręs su Čiurlionio galerijos direkcija, 1863 sukilimo šimtmečio proga skelbia

84. PIRTIS PRIE BALTIJOS 1963/6 birželis; Autorius : J. Gimbutas
Stockholmo šiaurės Muziejus išleido etnografo dr. Ilmar Talvės disertaciją "Bastu och torkhus i

85. PLB KULTŪRINĖ PREMIJA 1963/6 birželis; Autorius : PLB Kultūros Taryba
Pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija skiriama šiems (1963) metams pasibaigus.

86. PRO REPÚBLICA NOSTRA 1963/6 birželis; Autorius : Domas Jasaitis
Lietuvos laisvinimo veiksnių pasitarimas Čikagoje bal. 20 d. Pirmoj eilėj iš kairės: Vliko pirm. dr. A.

87. PASTABOS 1963/7 rugsėjis; Autorius : J. Vaitkūnas
VYDŪNO 1918 LAIŠKAS LIETUVOS TARYBAIPrieš 45 metus vasario 16 d. Lietuvos Tarybai deklaravus Lietuvos

88. PASTABOS 1963/8 spalis; Autorius : A. Baltaragis
Dar kiek apie numaironintą MaironįRašant apie sovietinį Maironio traktavimą ("Numaironintas Maironis",

89. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBO KELIU 1963/9 lapkritis; Autorius : PLB Valdyba:
Laisvojo pasaulio lietuvės ir lietuviai!Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia visuose laisvojo pasaulio

90. PASTABOS AKMENĖLIAI SVETIMUOSE DARŽUOSE 1963/9 lapkritis; Autorius : Antanas Musteikis
Gyvename specializacijos amžiuje, kuris charakteringas pasišventimu savai profesijai ir uždarumu kitoms.

91. PO DVIDEŠIMTIES METŲ 1963/10 gruodis; Autorius : Juozas Audėnas
VLIKAS per dvidešimt savo veiklos metų nei rankų nenuleido, nei akių poilsiui nesudėjo, nei pavergtos

92. POPIEŽIAUS PAULIAUS VI KELIONĖ 1964/1 sausis; Autorius : L. A.
Pop. Paulius VI ir patriarchas Atenagoras IBaigus visuotinio susirinkimo antrą sesiją, popiežius Paulius

93. PENKTOJI ABITURIENTŲ LAIDA ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE 1964/7 rugsėjis; Autorius : Red.
šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte V-ji abiturientų laida. Iš k. j d. pirmoje eilėje: E. Daniliūnas,

94. PROF. STEPONĄ KAIRĮ PALYDINT 1965/1 Sausis; Autorius : J. G.
1964 gruodžio 16 Niujorke mirė prof. Steponas Kairys, Lietuvos nepriklausomybes akto signataras ir

95. PRIVENGIAMA ARCHITEKTŪROS TEMA 1965/1 Sausis; Autorius : J. Gimbutas
Nuo 1956-57 m. Lietuvoje paskelbta knygų ir straipsnių monumentaliosios mūro architektūros ir senojo

96. PORA SMULKMENŲ 1965/2 Vasaris; Autorius : Alaušius
  Smulkmenos lieka smulkmenos. Paprastai nėra ko dėl jų "smulkinus". Bet gal būt kartais ir

97. PROF. JUOZO BALČIKONIO SUKAKTIS 1965/3 Kovas; Autorius : L. Dambriūnas
Šiais metais kovo mėnesį prof. Juozui Balčikoniui sukako 80 metų. Konkretūs jo nuveikti darbai yra

98. PRANAS DOMŠAITIS — 85 METŲ SUKAKTUVININKAS 1965/7 Rugsėjis; Autorius : Telesforas Valius
Dailininkas Pranas Domšaitis, šiuo metu gyvenąs Pietų Afrikoje, rugsėjo 15 švenčia 85 metų sukaktį.

99. POKARINĖ ISPANŲ POEZIJA 1965/9 Lapkritis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
Kalbant apie ispanų literatūrą dvidešimtam šimtmetyje, įprasta ją dalyti į du pagrindinius

100. P. VAŠKIO SKULPTŪRINĖ KERAMIKA 1968/3 kovas; Autorius : K. Žoromskis
Peržiūrėjus Petro Vaškio darbus, pagauna šiltas jausmas tam paprastam, bet kartu rafinuotam jų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai