Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. PSICHOANALIZE IR JOS KŪRĖJAS 1969/8 spalis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
XIX amžiaus prieangyje Sigmundo Freudo sukelta minties audra vis dar nenurimsta. Pakliuvus tos audros

27. PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMAS 1966/10 Gruodis; Autorius : VYSK. VINCENTAS BRIZGYS
Kalbėti labai konkrečiai apie mūsų, lietuvių katalikų, apaštalavimą (formas, drausmę, sritis ir

28. Prie Kryžiaus 1950/3 kovas; Autorius : T. J. BELECKAS, S. J.
Žmones labai prasmingai stato kryžius ant kalnų viršūnių. Kryžius — pergales ženklas. Po sunkaus

29. PSICHOANALIZĖ 1951/4 balandis; Autorius : J. VENCKUS, S. J.
I. Psichoanalizes Kūrėjas: Sigmund Freud Goethe yra pasakęs: "Mūsų filosofine sistema yra dažnai ne kas

30. PIJAUS XI SOCIALINĖ DEMOKRATIJA 1951/6 birželis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Quadragesimo anno santykiai su Rerum novarum Šiemet gegužės 15 d. buvo dviejų enciklikų sukaktis:

31. PASAULINIS VYKSMAS 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : BR. STOČKUS
ISTORIJOS FILOSOFIJA Koks gyvenimo tikslas — tai klausimas, kuris, rodos, daugiausia kankina

32. PASAULINIS VYKSMAS ISTORIJOS FILOSOFIJA 1955/6 birželis; Autorius : BR. STOČKUS
(Tęsinys) Tačiau būtų neteisinga nematyti antgamtinių faktorių arba antgamtinių jėgų veikimo

33. PROF. EDUARDAS HERMANNAS 1952/6 birželis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalba yra viena iš svarbiausių lyginamajam indoeuropiečių kalbų mokslui, todėl beveik nuo pat

34. PORA KLAUSIMŲ 1952/10 gruodis; Autorius : JUOZAS ALAUŠIUS
1.   Kaip diskutuojame klausimus? Mūsų žurnalo birželio numeryje išspausdin-tasai mano

35. PRISIKĖLIMO VILTIES ŽENKLE 1953/4 balandis; Autorius : KUN. DR. V. BALČIŪNAS
Didelės įtakos mums turi ne dabartinė mūsų išgyvenama tikrovė, bet mūsų tikimas ateities pasaulis.

36. PETRO REGĖJIMAS arba BAŽNYČIA ir MODERNUSIS PASAULIS 1953/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
"Ar Dievas yra tiktai žydų Dievas? Ar ne taip pat ir pagonių? Taip, ir pagonių". (Rom. 3,

37. Pijaus XII malda į Švč. Panelę Mariją 1953/10 gruodis; Autorius : Pijus XII
Į   ŠVČ.   PANELĘ   MARIJĄ Tavo dangiškosios grožybės sužavėti ir

38. PASAULĖŽIŪRINES PASTABOS 1954/7 rugsėjis; Autorius : JULIUS GRAVROGKAS
Pereitame amžiuje buvo paplitusios pozityvizmo nuotaikos. Tai buvo perdėtas mokslinio intelektualizmo

39. PASAULINIS VYKSMAS ISTORIJOS FILOSOFIJA 1955/7 rugsėjis; Autorius : BR. STOČKUS
Niekada komunizmas nebuvo tik socialinės revoliucijos ideologija. Marksas nebuvo tik socialinis

40. PAUL EHRLICH 1955/7 rugsėjis; Autorius : Jonas Rugis
(100 m. gimimo sukakties proga) Mokslo pasaulis pernai šventė šimtąsias P. Ehrlicho gimimo sukaktuves.

41. PLATONO PAŽIŪROS Į MENĄ 1955/8 spalis; Autorius : Rapolas Serapinas
Platonas buvo pirmutinis senovinių Vakarų filosofas, ėmęs gilintis i grožio ir meno esmę. Jo

42. PASTOR ANGELICUS 1956/3 kovas; Autorius : J. VAIŠNORA, M. I. C.
Popiežių Pijų XII mačiau paskutinį kartą š. m. vasario 2 d., įteikdamas marijonų vienuolijos

43. PRANCIŠKONAI ATIDARO ŠV. ANTANO KOLEGIJĄ 1956/4 balandis; Autorius : Tev. Jurgis Gailiušis, Lietuvių Pranciškonų Provincijolas
Lietuviai pranciškonai, norėdami labiau išplėsti savo veiklą už tėvynės ribų ir paruošti kunigų

44. PROF. DR. E. FRAENKELIO SUKAKTIS 1956/9 lapkritis; Autorius : DR. JONAS REMEIKA
Mūsų šviesuomenei puikiai žinomas profesorius dr. Ernestas Fraenkelis yra gimęs 1881 m. spalio 16 d. ir

45. PROF. MAX VASMERIS 1956/10 gruodis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
JO MOKSLINIAI DARBAI IR NUOPELNAI Dabartinis V. Berlyno laisvojo universiteto profesorius, dr. Max

46. PASTABOS DĖL KOPLYTĖLIŲ IR KRYŽIŲ FORMINIŲ ELEMENTŲ 1957/8 spalis; Autorius : Ž. MIKŠYS

47. POPIEŽIAUS PIJAUS XII KALĖDINĖS KALBOS PAGRINDINES MINTYS 1958/1 sausis; Autorius : V. Kaziūnas
Šių metų kalėdinėje kalboje šv. Tėvas Pijus XII vėl kviečia tikinčiuosius ir visus žmones

48. PASTABOS PRIE ŠV. KAZIMIERO GARBINIMO ISTORIJOS 1958/7 rugsėjis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS, S.J.
Iki naujausių laikų šv. Kazimiero gyvenimo ir ypač jo kulto istorija skendėjo tirštuose rūkuose.

49. PIJUS XII 1958/8 spalis; Autorius : TĖV. L. ANDRIEKUS, O. F. M.
Mirtis ir gedulas Spalio 9 dienos ankstų rytmetį Castel Gan-dolfo vasarvietėje mirė Katalikų

50. PAŽAISLIO VIENUOLYNO LEGENDA 1958/10 gruodis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
I Netrukus po to, kai buvo pašventinta Pažaislio bažnyčia, vieną liepos dieną, jau saulei nusileidus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai