Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija R

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. RINKIMAI BAŽNYČIOJE? 1971/10 gruodis; Autorius : AUGUSTINAS RUBIKAS
Bažnytinės demokratijos problema Bažnyčion veržiasi rinkiminė praktika. Tuo klausimu diskutuojama

2. RELIGIJOS VAIDMUO MAŽOJOJE LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : JONAS PAUPERAS
Mažosios Lietuvos lietuviai yra pamaldūs. Tai parodė ne tik parapijų gyvenimo statistika, bet tą faktą

3. RASĖ, INTELIGENCIJA IR GENETIKA 1977/9 lapkritis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Reikalas išaiškinti palyginamąjį genų ir aplinkos įtakos svarbumą, sprendžiant apie inteligencijos

4. Reiliginis gyvenimas 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Londone sudaryta speciali komisija, pasistačiusi sau uždaviniu derinti visų krikščionių bažnyčių

5. RELIGINIO GYVENIMO TIPAI 1947/7 spalis; Autorius : STASYS YLA
Religija suprantama kaip žmogaus ryšys su Dievu. Šį ryšį apsprendžia Dievas ir žmogus. Dievas save

6. ROMANTIŠKOJI KRYPTIS GYVENIME IR MENO KŪRYBOJE 1962/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Romantizmo samprata ir aktualumas.Kalbėti apie romantizmą mūsų dienomis nereiškia kalbėti apie

7. RELIGIJA IR EVOLIUCIJA 1968/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Kritinės pastabos Teilhard de Chardino pasaulėžiūrai Pasiaiškinimas Šio straipsnio antraštė

8. RELIGIJA IR EVOLIUCIJA 1968/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
6. Kūrimo ir išsivystymo sutapdymas Pirmas klausimas, kurį kreipiame į Teil-hard'o evoliucinę

9. RELIGIJA IR EVOLIUCIJA 1968/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Kritinės pastabos Teilhard de Chardin'o pasaulėžiūrai 9. Amens nuvertinimas Kodėl tačiau mes taip

10. RELIGIJOS IR MORALES VAIDMUO TAUTOS IR TAUTIŠKUMO IŠLAIKYME 1950/4 balandis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Siekiant tautos ir tautiškumo išlaikymui sutelkti visas jėgas ir pajungti visas galimas priemones, mūsų

11. RELIGIJA ASMENS IR TAUTŲ GYVENIME 1951/3 kovas; Autorius : Vysk. V. Padolskis
I. Religija — visuotinis reiškinys Nors ir ne visos religijos savo turiniu yra vienodos vertes, bet

12. RELIGIJA IR MOKSLAS 1951/5 gegužė; Autorius : DR. A. BALTINIS
1. Žmogaus egzistencija — rūpestis M. Heideggeris, nagrinėdamas žmogaus būseną pasauly, išveda,

13. RYTŲ NEWMANAS 1951/6 birželis; Autorius : PROF. VL. ŠILKARSKIS
Vl. Solovjovo 50 metų mirties sukakčiai paminėti 1. Įžanga Jau pusė šimtmečio praslinko nuo mirties

14. REVOLIUCIJA MOKSLO PAŽIŪROSE 1954/8 spalis; Autorius : J. C. RUGIS
Paryžiuje, Sorbonoje, 1947 metų rudenį labai iškilmingai buvo paminėtos dešimtmečio sukaktuvės nuo

15. RELIGINIS IR TAUTINIS ASPEKTAS GERTRŪDOS VON LE FORT KŪRYBOJ 1955/7 rugsėjis; Autorius : DR. ALF. ŠEŠPLAUKIS
Šalia vyresniosios Enrikos von Handel-Mazzetti ir jaunesniosios Ruthos Schaumann šių dienų vokiečių

16. RŪPINTOJĖLIS BAŽNYČIOJE 1955/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. L. Andriekus. O. F. M.
Skulptorius Vytautas Kašubą šią vasarą baigė iš medžio skaptuoti didelę Kristaus Rūpintojėlio

17. REGIMASIS MENAS IR KATALIKŲ BAŽNYČIOS MOKSLAS 1955/9 lapkritis; Autorius : KUN. DR. M. RAŽAITIS
Kasmet lietuviai katalikai Amerikoje stato bent vieną bažnyčią. Ne mažiau kaip trys, keturios

18. RELIGINĖ - FILOSOFINĖ ISTORIJA 1956/10 gruodis; Autorius : J. Jakštas
Laikraščių žiniomis, išsiųstas kažkur toli į rytus mirė prof. Leonas Karsavinas, buvęs Vytauto D.

19. RELIGINIS ŽMOGAUS POLĖKIS 1958/5 gegužė; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Įžvalgi tyrinėtojo akis atidengia visatoje vis daugiau ir daugiau paslapčių, kurios iki šiol tebuvo

20. RUTOS KNYGA 1990/4; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Rūtos knygos turinys turi ryšį su žila Senojo Testamento senove — XII -XI a., Teisėjų laikotarpiu.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai