Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. SUSIVIENIJIMAI 1961/2 vasaris; Autorius : K. Mockus
Paskutiniaisiais dviem praeito amžiaus dešimtmečiais ekonominis ir socialinis JAV susitvarkymas buvo dar

27. SOCIALINĖ PADĖTIS ISPANIJOJ 1962/4 balandis; Autorius : J.G.M.
Labiausiai atsilikę kraštai socialiniu atžvilgiu Vakarų pasauly yra Pietų ir Vidurio Amerika. Tačiau

28. SPAUDOS SEKCIJA 1963/2 vasaris; Autorius : Administrator
Lietuviškos spaudos  problemoms II Kultūros Kongresas skyrė gausų dėmesį.   Knygų   kūrimo  

29. SAULĖČIAUSIO KRAŠTO LIETUVIAI METRAŠTYJE 1963/4 balandis; Autorius : J. Tininis
Australijoje gyvena apie dešimt tūkstančių lietuvių. Daugiausia jie susispietę didžiuosiuose

30. SKAITYTOJAI RAŠO 1963/4 balandis; Autorius : P. Jonikas
Aprašydamas JAV ir Kanados antrąjį Kultūros Kongresą, L. A. š. m. "Aidų" Nr. 2 (p. 78) tarp kitko

31. SKUODAITĖS IR VIRKAU DAILĖS PARODOS 1963/5 gegužė; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
Dailininkų Audronės Skuodaitės ir Vytauto Virkau dailės darbai, išstatyti balandžio 20-28 d. d.

32. STUDIJŲ SAVAIČIŲ SUKAKTIS EUROPOJE 1963/7 rugsėjis; Autorius : M. M.
Rugpjūčio 7-14 dienomis Koenigs-winteryje prie Bonnos, Vokietijoje, įvyko dešimtoji lietuvių studijų

33. SKAITYTOJAI RAŠO 1964/1 sausis; Autorius : A. Musteikis
Gerbiamieji,Aidų 10 nr. pasakyta, jog prof. Z. Ivinskis yra paruošęs spaudai "Lietuvių tautos istoriją",

34. SMUIKININKO IZIDORIAUS VASYLIŪNO ĮGROTOS SONATOS 1964/9 lapkritis; Autorius : P. B.
Prieš kiek laiko pasirodė smuikininko Iz. Vasyliūno įgrotų sonatų dvi plokštelės. Tai Juozo Gruodžio

35. SVEIKINANT NAUJĄ VYSKUPĄ 1965/1 Sausis; Autorius : Juozas Girnius
Gruodžio 28 telegrama iš Romos pranešė džiugią žinią, kad Marijonų kongregacijos vicegenerolas

36. SUTARTINĖS VEIKLOS REIKALU 1965/2 Vasaris; Autorius : Kun. V. Bagdanavičius, M.I.C.
  Sutartines veiklos reikalas katalikiškoje visuomenėje yra savaime aiškus dalykas. Jis turi ne

37. SEPTINTASIS ATEITININKŲ FEDERACIJOS KONGRESAS 1965/7 Rugsėjis; Autorius : V. Skrupskelytė
Savo vedamąja idėja ir uždaviniu septintasis Ateitininkų Federacijos kongresas jungėsi bendron

Šio "Aidų" numerio leidėjas yra lietuvių pranciškonų vienuolynas St. Catharines mieste, Ontario

39. STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 1965/10 Gruodis; Autorius : Stud. K. K. G.
Lietuvių Studentų Sąjungos XV suvažiavimas įvyko develando She-raton viešbutyje lapkričio 25-27.

40. SMETONA — PRIPAŽINTAS PIANISTAS 1968/1 sausis; Autorius : J. K.
Pianistas Antanas Smetona vis labiau garsėja Amerikoje ir Europoje, nors jo vardas mūsų spaudoje

41. STASYS PILKA 70 METŲ VEIDRODYJE 1968/5 gegužė; Autorius : A. G.
žilas amžius, kaip ir žilas plaukas, nevisiems vienodai tinka prie dvasios profilio ir profesijos.

42. STASIUI LOZORAIČIUI, LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFUI, 70 METŲ 1968/7 rugsėjis; Autorius : Dr. S. A. Bačkis
Lietuvos advokatų taryba 1937 Kaune yra pastačiusi antkapį-pa-minklą pirmajam lietuviui advokatui,

43. SKULPTORĖ ELENA KEPALAITĖ 1968/7 rugsėjis; Autorius : Vytautas Ignas
E. Kcpalaitė prie jos sukurto Louis Horst biusto    V. Valaičio nuotr. Elenos

44. SOVIETINIO "LAISVUMO" KLAUSIMU 1969/3 kovas; Autorius : AI. Gimantas
Vis dažniau pasitaikant progai trumpiau ar ilgiau, bet vis vien kiek galint plačiau pasikalbėti su iš

45. STASIO BARZDUKO SUKAKTIS 1966/5 Gegužė; Autorius : A. Rimvydas
Vienas iš populiariausių lietuvių Jungtinėse Valstybėse, o iš dalies ir kitur, be abejo, yra Stasys

46. SEPTYNMETIS SOVIETŲ ŽEMĖS ŪKYJE 1966/6 Birželis; Autorius : Vt. Vt.
1959 pradedant septynmečio planų vykdymą, apie žemės ūkį buvo pasakyta, kad iki 1965 "svarbiausių

47. SKULPTORIUS ANTANAS BRAZDYS 1966/10 Gruodis; Autorius : K. Brn.
Londonas, tur būt, dar niekada nebuvo su tokiu dėmesiu priėmęs lietuvio menininko, kaip atsitiko su

48. SOVIETINIŲ IR AMERIKINIŲ PAJAMŲ LYGINIMAS 1966/10 Gruodis; Autorius : Vt. Vt.
Sovietinė statistika neseniai paskelbė, kad Sovietų Sąjungoje metinių pajamų vidurkis per capita yra

49. SMŪGIS VERTYBIŲ FILOSOFIJAI 1950/2 vasaris; Autorius : Mc.
Senoji filosofija sakydavo, kad būtis ir gėris sutampa: "ens et bonum convertuntur". Visa, kas yra, yra

50. Seniausia šventraščio kopija 1950/3 kovas; Autorius : T. Dr. KI. žalalis, O.F.M.
1949 m. spalių pabaigoje ir lapkričio pradžioje Washingtone, Kongreso knygyne, buvo išstatyta seniausia

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai