Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. STEIGIAMASIS SEIMAS 1950/6 birželis; Autorius : A. K.
Šiemet gegužės 15 dieną suėjo trisdešimt metų nuo Steigiamojo Seimo susirinkimo dienos. Tai palyginti

52. SINDONĖ 1950/8 spalis; Autorius : T. Dr. B. Grauslys, O.F.M.
Viena   iá   brangiausių   Kristaus kančios relikvijų yra Sindonė.   Tai lininė drobulė,

53. SUTELKUS KATALIKIŠKĄJĄ SPAUDĄ 1951/6 birželis; Autorius : Juozas Alaušius
"Aidų" leidėjai nesenai ryžosi naujam dideliam žygiui — perimti jungtinio katalikų laikraščio

54. SKAITYTOJŲ PAŽIŪRA Į MŪSŲ ŽURNALĄ 1951/6 birželis; Autorius : Red.
Aidų" redakcinis kolektyvas išsiuntinėjo žurnalo  skaitytojams anketą pasisakyti dėl eilės klausimų,

55. SCENOS POETĄ MININT 1951/10 gruodis; Autorius : Jurgis Blekaitis
Algirdo Jakševičiaus, prieš 10 metų palikusio mus aktoriaus, režisoriaus ir mokytojo, negalima

56. STASIO BARO ARIJŲ PLOKŠTELĖ 1967/1 Sausis; Autorius : St. Santvaras
Stasys Baras Nuotrauka A. Kezio, S.J. Didis tenoras atėjo. Mes, mažos tautos saujelė, neturime nei

57. SOVIETŲ ISTORIKAI GRUMIASI SU NORMANISTAIS 1967/4 Balandis; Autorius : Juozas Lingis
Kas gi pagaliau sukūrė senąją rusų valstybę — normanai (skandinavai) ar rusai patys? šiuo klausimu

58. SUVAŽIAVIMŲ SEZONAS 1952/9 lapkritis; Autorius : S. D.
Su rudens pradžia įvyko eilė suvažiavimų — tarptautinio pobūdžio ir grynai lietuviškų. Juose ne

59. STEIGIAMA DRAMOS STUDIJA 1953/1 sausis; Autorius : Red
Trys žymūs Lietuvos Teatro atstovai: Henrikas Kačinskas, Jurgis Blekaitis ir Antanas Škėma Brooklyne

60. SĄŽINĖS KANČIOS ŠIANDIENINĖJE BENDRUOMENĖJE 1953/4 balandis; Autorius : V. K-as
Popiežius kaled. kalboj pasakė, kad ekonominiai sunkumai nėra vieninteliai, dėl kurių žmogus kenčia

61. SOLOVJOVO KELIAS Į VAKARUS 1953/6 birželis; Autorius : A. Maceina
Nors VI. Solovjovas tiek savo min-ties platumu, tiek jos gilumu nėra mažesnis metafizikas, negu F.

62. SPAUDOS ETIKOS REIKALU 1953/7 rugsėjis; Autorius : L. Dambriūnas
Sekdamas mūsų spaudą, didelis optimistas būti negali. Spaudos etika neabejotinai smunka. Mano įspūdis

63. SMERKTINAS IŠSIŠOKIMAS 1953/7 rugsėjis; Autorius : M. Gendrutis
Šių metų "Naujienų" 169 nr. "Laisvosios Tribūnos" skyriuje buvo atspausdintas tariamas Skautų Vyčių

64. STUDENTŲ ŽINIAI 1954/1 sausis; Autorius : Lietuvos Laisvės Komitetas
Ateinančiais, kaip ir praeitais mokslo metais, Mid European Studies Center numato skirti naujų stipendijų.

65. SUTAPO MINTYS 1954/5 gegužė; Autorius : J. Balsys
Šių metų balandžio men. "Aidų" numeryje Juozas Alaušius paraše atvirą laišką Bendruomenės Lokui,

66. STUDENTŲ BALSAS 1954/10 gruodis; Autorius : L. G.
šiomis savaitėmis mūsų ausis pasiekė mokslus einančio jaunimo balsas. Lietuvių Studentų Sąjungos JAV

67. SAVOJI ENCIKLOPEDIJA 1957/1 sausis; Autorius : L. Andriekus
Gruodžio mėnesį gavo prenumeratoriai Lietuvių Enciklopedijos LX-jį tomą, turintį 536 puslapius ir

68. STATOMA NAUJA GIMNAZIJA 1957/6 birželis; Autorius : Tėv. Jurgis Gailiušis
Lietuviai pranciškonai, vos tik įsikūrę Amerikoje, sutelkė jėgas į religinę bei kultūrinę

69. SESERŲ VIENUOLIŲ LITUANISTINIAI KURSAI 1957/7 rugsėjis; Autorius : J. G.
Prieš ketverius metus lietuvaites vienuolės Amerikoje susitelkė į organizuotą vienetą, vadinamą

70. SKAITYTOJAI RAŠO 1957/10 gruodis; Autorius : Red
Aktualus straipsnis Nerandu net žodžių išreikšti tą pasigerėjimą, kurj sukėlė J. Alaušiaus

71. SKAITYTOJAI RAŠO 1959/4 balandis; Autorius : Red.
1958 m. "Aidai" man patiko. Ypatingai patiko J. Girniaus straipsnis apie kultūros nuosmukį. Mano

72. SKAITYTOJAI RAŠO 1959/5 gegužė; Autorius : kun. M. Krupavičius
Gerbiamoji   Redakcija, Aidų nr. 4 kun. R. Krasausko straipsnyje "Commentationes Balti-cae"

73. SMARKUS KULTŪRINIS PRASIVERŽIMAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : L. Andriekus
Red. Vytautas Volertas IV MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS   Į mūsų išeivijos kultūrinį

74. SATURNO ŽIEDŲ ENIGMA 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Radžius
Pirmas nustebimas Du kartu Saturnas nustebino žmogų. Pirmas nustebimas įvyko 1610 m. kai Galilėjus

75. SVEIKINTINAS RŪPINIMASIS LITURGIJOS KALBA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kun. Vaclovas Aliulis
Pastarieji prof. dr. Antano Maceinos straipsniai "Šventraščio kalbos beieškant" (Draugas, 1982 m.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai