Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo T

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. TARPTAUTINIS TEOLOGŲ KONGRESAS 1971/1 sausis; Autorius : Petras Celiešius
Tarptautinis teologų kongresas 1970 rugsėjo 12 - 17 Briusely, Bel­gijoj, sutelkė apie 850 dalyvių (apie

2. TAUTINIS NEJAUTRUMAS IR SROVINIS IRZLUMAS 1971/4 balandis; Autorius : Alaušius
Sunku patiems save matyti, nes visada atrodo, kad nesikeičiame. Tik kitiems pasenstame, o patys vis

3. TAMOŠAIČIŲ KŪRYBOS PARODA BOSTONE 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
Galime prileisti, kad Antano ir Anastazijos Tamošaičių dailės paroda Bostone (XI. 1-13) buvo meninės

4. Trečiasis Bažnyčios sinodas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Rimšelis V.
Bažnyčios ir kunigų problemosTrečiasis Bažnyčios sinodas vyko nuo 1971 rugsėjo 30 iki lapkričio 6.

5. TRISDESIMTTRECIOJO JAV PREZIDENTO VIETA ISTORIJOJE 1973/2 vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
1972 gruodžio 26 miręs Harry S. Trumanas, trisdešimttrečiasis JAV prezidentas, dar per arti istorijos

6. TIES ISTORINIŲ LŪŽIŲ ANGA 1972/5 birzelis; Autorius : Juozas Kojelis
1953 metais rudeniop į Los Angeles buvo atvykęs prof. Kazys Pakštas. Tais metais jam buvo sukakę 60

7. TARPTAUTINIS ŠV. TOMO MINTIES ĮVERTINIMAS 1974/8 spalis; Autorius : Kun. V. Rimšelis
(Iš tomistinio kongreso Romoje ir Neapolyje)Šie 1974 metai Vakarų ne tik krikščioniškajam, bet ir

8. TREČIAS ŽVILGSNIS Į MERKURIJŲ 1975/9 lapkritis; Autorius : A. Radžius
Belėkdamas orbitoje aplink saule, amerikiečių erdvėlaivis Mariner 10-sis jau trečią kartą praskrido

9. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Prunskis
Mūsų filosofas prof. Ant Maceina skelbia: "Mokyti tautinių šokių reiškia ne tik perteikti jaunajai

10. TRIUKŠMAS DĖL MAŽMOŽIO IR ŠALTYJE GIMUSI ŠILUMA 1948/10 sausis; Autorius : Stasys Pilka
 Norisi prakalbėti apie lietuvišką mėgėjų teatrą. Jau dveji metai, kai nelauktose Vokietijos

11. TECHNIKA IR JOS PRIEŠAI 1948/11 vasaris; Autorius : Prof. S. Kolupaila
1947 metų rudenį Darmstadte įvyko tarptautinis inžinierių rengimo kongresas (International Congress for

12. Trumpai... 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Išsiskirstydami po įvairius kraštus, lietuviai tremtiniai pasigenda ypač dviejų dalykų:

13. Teisininkų Suvažiavimas 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Trečiasis Lietuvių Teisininkų Tremtinių Draugijos skyrių atstovų suvažiavimas įvyko balandžio 3 d.

14. TOMĄ VENCLOVĄ PASITINKANT 1977/6 birželis; Autorius : Algirdas Landsbergis
Praeityje, dar prieš naująją išeivių menininkų bangą, kai kurie iš mūsų tvirtindavo, jog esančios

15. TREČIASIS BALTŲ LITERATŪROS SUVAŽIAVIMAS 1977/7 rugsėjis; Autorius : Mirga Girniuvienė
Suvažiavimas, surengtas Wiscon-sino universiteto ir Association for the Advancement of Baltic Studies,

Užpernai išeivijos spaudoj nuskambėjo Lietuvių rašytojų draugijos kreipimasis į Tarptautinį PEN

17. TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJA JUBILIEJINĖJE ŠVIESOJE 1978/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Atėjo metas, kai ir po antrojo pasaulinio karo išaugę tremtyje mūsų religiniai bei tautiniai centrai

18. TRYS SVEČIAI IŠ "ANAPUS" 1970/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Jakubėnas
(V. Noreika, E. Kaniava, V. Daunoras)Stalino mirtis (1953 m.) Sovietų Sąjungos viduje užbaigė tam tikrą

19. TRIJŲ JUBILEJŲ ŠVIESOJE 1960/3 kovas; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Shenandoah (Pennsylvania) lietuvių šv. Jurgio parapijos klebonas kun.

20. TRUBADŪRAS 1960/5 gegužė; Autorius : Vladas Jakubėnas
Dažnai girdime posakį, kad "istorija kartojasi"; taip pat dažnai istorikai mus įspėja, kad "istorija

21. TABAKAS IR KORTOS SENOVĖS LIETUVOJE 1960/6 birželis; Autorius : J. Matusas
"Lietuvis iki šiandien tabaką geria — gerti taboku". Sakinio lenkiškas tekstas: "Litwin do dzis tabak

22. TELESFORO VALIAUS KŪRYBA 1960/7 rugsėjis; Autorius : P. Jurkus
Almaus galerijoje Great Neck, L.I. N.Y., gegužes mėn. vykusi dail. Telesforo Valiaus kūrinių paroda

23. Trumpai 1961/1 sausis; Autorius : Red.
* Jordano salėje Bostone Jeronimo Kačinsko diriguotos Gounod'o Šv. Cecilijos mišios susilaukė spaudos ir

24. Trumpai 1961/8 spalis; Autorius : Red.
* Neseniai išėjo iš spaudos stambus viekalas — "Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos SUVAŽIAVIMO

25. Trumpai 1961/9 lapkritis; Autorius : Red.
*    Egzilų akademija kasmet leidžia savo biuletenį. Neseniai pasirodžiusiame "International Free

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai