Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. VILNIUS TAUTOS DAINOSE 1971/3 kovas; Autorius : Mažiulis Antanas
Įvairios literatūros rinktinės daugelio labai mėgstamos. Jų turime nemaža ir mes, tiek Lietuvoje, tiek

2. VANDENVARDŽIŲ DARYBOS STUDIJA 1971/4 balandis; Autorius : Pr. Skardžius
Lietuvoj kaskart vis daugiau pasirodo rimtų kalbotyrinių tyrinėjimų. Štai pernai, 1970 m., pasirodė

3. VILNIAUS VYSKUPIJA VIDURINIAIS AMŽIAIS 1974/4 balandis; Autorius : P. Jatulis
Tokia antrašte yra išleidęs 120 psl. studiia lietuviams gerai žinomas Poznanės univ. prof. Jerzy

4. V. ALANTO "ŠVENTARAGIS" 1975/4 balandis; Autorius : Vladas Kulbokas
VYTAUTAS ALANTAS: Šventaragis. Istorinis romanas. Du tomai. Vilties draugijos leidykla, Cleveland, 1972 ir

5. V. TRUMPA APIE NAPOLEONĄ, BALTIJĄ IR AMERIKĄ 1973/6 birzelis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Skaitančiajai mūsų visuomenei istorikas Vincas Trumpa nuo seno žinomas iš savo aktualių, kartais ir

6. VOKIEČIAI LIETUVOJE PO 1945 METŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : M. G. Slavėnienė
EINE DOKUMENTATION: DEUTSCHE IN LITAUEN NACH 1945.Huttenfeld, data nepažymėta. Išleido Litauische

7. VASAROS VIDUDIENIS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
LIUDAS DOVYDĖNAS. Vasaros vidudienis. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Chicago, 1979 m.

PRANAS MANELIS: Kristus ir Eucharistija. Dievo veikla išganymo istorijoje. Krikščionis gyvenime knygų

9. V. Ramono „Kryžiai“ latviškai 1948/12 kovas; Autorius : Red.
Teko patirti, kad BALFO premijuotieji V. Ramono „Kryžiai“ greitu laiku pasirodys latvių kalboje.

10. VARGAS DĖL LITUANISTINIŲ KNYGŲ STOKOS 1948/14 gegužė; Autorius : Doc. Dr. J. Grinius
„Minties“ laikraštis (Nr. 43) įsidėjo pasikalbėjimą su prof. Vaclovu Biržiška vardu „L i tu a n

11. VYT. ALANTO „DRAMOS VEIKALAI“ 1948/15 birželis; Autorius : DM.J.
Vytautas Alantas. DRAMOS VEIKALAI „Akštadvaris“ ir „Buchalterijos klaida“. Išleido „Mūsų

12. VEIKALAS APIE BAROJĄ 1976/1 sausis; Autorius : Dalia Kučėnienė
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ: Pio Ba-roja. Un Estilo. Insula, Madrid, 1972. 272 psl., kaina 350 pesetų.1971 m.

13. VIENUOLIKTAS IŠ EILĖS 1976/1 sausis; Autorius : Pr. Visvydas
1975 m. "Poezijos pavasaris" yra vienuoliktas iš eilės, kaip visuomet, gražiai išleistas, su grafikos

14. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 1949/23 birželis; Autorius : Pr. Skardžius
Viktoras Gailius. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Išleido „Patria“ Tubingene. 1918 m. 1118 psl. Kaina

15. VAKARAS SARGO NAMELY 1977/5 gegužė; Autorius : R. Šilbajoris
Jonas Karvelis naujai išleido pirmąją A. Vaičiulaičio knygą, pasirodžiusią 1932 metais. Muzikalus jos

16. V. KRĖVĖS „DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNUS“ 1949/26 gruodis; Autorius : A. Gražiūnas
K N Y G Ų V E R T I N I M A I Šio savo seniai rašomo veikalo Krėvė lig šiol buvo spausdinąs tik

17. VINCO JONIKO „PAKELEIVIAI“ 1949/26 gruodis; Autorius : J. G. Miliušis
Tremty (Vokietijoj) naujų knygų vis rečiau ir rečiau bepasirodo. Tuo pačiu lietuviška knyga rečiau

18. VERGILIJAUS BUKOLIKOS IR GEORGIKOS RUKŠOS VERTIME 1977/8 spalis; Autorius : Juozas Zaranka
PUBLIJUS VERGILIJUS MARONAS:Bukolikos — Georgikos. Vertė ir pagal originalą heksametrais lietuviškai

19. VYTAUTO ALANTO "ATSPINDŽIAI ŪKANOSE" 1977/10 gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
Vytauto Alanto rašytojiškas kėlias yra platus ir, ačiū Praamžiui, ilgas. Šalia publicistikos,

20. VL JUODEIKA APIE MARKSIZMO ILIUZIJĄ 1978/4 balandis; Autorius : Juozas Prunskis
VLADAS JUODEIKA: Didžioji iliuzija. Marksizmas teorijoje ir tikrovėje. I tomas. Išleido autorius. So.

21. VYTAUTO ALANTO "LIEPKALNIO SODYBA" 1978/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Kulbokas
VYTAUTAS ALANTAS: Liepkalnio sodyba. Išleido Lietuvių Agronomų Sąjunga. Iliustracijos A. Verbicko.

22. VLADO ŠLAITO POEZIJA 1970/6 birželis; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Vlado Šlaito kūryboje kaskart mažiau jaučiamas forminis elementas. Jei prieš dešimtį metų Šlaitas

23. VINCO RAMONO "MIGLOTAS RYTAS" 1960/9 lapkritis; Autorius : J. Grinius
Vincas Ramonas — vienas tų lietuvių rašytojų, kuris su savo naujais raštais retai tepasirodo

24. VYTAUTO ALANTO "TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ" 1960/10 gruodis; Autorius : J. Grinius
(Išleido Lietuviškos knygos klubas, Chicago, 1960. 462 p.)Pajėgus rašytojas negali vienaip ar kitaip

25. V. BOGUTAITĖS PIRMOJI KNYGA 1961/6 birželis; Autorius : A.G.
Kiekviena pirma knyga — vistiek, poezijos ar prozos — sukelia skaitytojo smalsumą: kas naujo ir įdomaus

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai