Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Vidurkine dr. P. Joniko sukaktis 1971/3 kovas; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Paprastai minimos 60 ir 70 metų sukaktys, bet šiuo atveju (redaktoriui sutikus padaryti išimtį) tenka

2. VEIKLUS IR PALAIMUS GYVENIMAS 1971/5 geguze; Autorius : Leonardas Andriekus
Prel. Pranciškaus Juro 80 m. amžiaus progaLiūdna stebėti, kaip smarkiai retėja mūsų senosios kartos

3. Vladas Pūtvis kaip tautos ideologas 1973/10 gruodis; Autorius : VAIDIEVUTIS A. MANTAUTAS
LKMA Suvažiavimo Darbų VII tome išspausdinta pro f. J. Ereto paskaita: "Dvi generacijos mūsų

4. VYTAUTAS KAŠUBA — ISTORINIŲ SKULPTŪRŲ KŪRĖJAS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Paulius Jurkus
Kaip pereitame amžiuje lenkai galėjo džiaugtis dailininko Mateikos darbais, vaizduojančiais Lenkijos

5. Vertinimai 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Meno srityje tremties gyvenime pastaruoju laiku pastebimas gyvesnis judėjimas. Apie mūsų dailininkus

6. Vysk. Antanas Deksnys 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vysk. Antanas Deksnys,kuriam gegužės 9 d. suėjo 70 metų amžiaus. Gimė 1906 Rokiškio apskrity,

7. VYSK VINCENTAS BRIZGYS 1977/8 spalis; Autorius : Red.
VYSK VINCENTAS BRIZGYS, šiemet minįs 50 metų kunigystės sukaktį. Jubiliatas įšventintas kunigu 1927

8. VYDŪNAS 1978/10 gruodis; Autorius : JONAS A. STIKLORIUS
IVydūnas — filosofas, rašytojas, moralistas, muzikas, pedagogas, iš viso įdomi asmenybė — gimė

9. Vitražu menas grįžta gyveniman 1970/10 gruodis; Autorius : JONAS DAINAUSKAS
Dailininkė Bronė Jameikiene, garsių meno profesorių Gustav Ecke ir Jean Charlot mokinė, atkreipia

10. Vincas Ramonas 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Vincas Ramonas, už apysakų knygą "Miglotas rytas" gavęs Montrealio Liet. Akademinio Sambūrio Vinco

11. VLADISLAVA GRIGAITIENĖ GYVENIME IR OPEROS TEATRE 1961/7 rugsėjis; Autorius : STASYS SANTVARAS
Rūsti gyvenimo tikrovė, kaip saulėn bėgančius žiedus, vieną po kito skina iš mūsų tarpo garsius

12. Vysk. Kazimieras (charlea) Salatka 1962/3 kovas; Autorius : Red.
Pirmasis Amerikos lietuvis vyskupas, konsekruotas kovo 6 d.Naujasis vyskupas yra gimęs 1918 m. vasario 26 d.

13. VERDI "REQUIEM", BR. MARKAIČIO "VILNIAUS VARPAI" 1965/7 Rugsėjis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
(Šio sezono Čikagos Lietuvių Operos pastatymas) Čikagos Lietuvių Opera yra kolektyvas, kuris

14. VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO IŠSIVADAVIMAS 1968/6 birželis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Kas skaitė V. Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly", tas atsimena, kad šio romano trečioji dalis

15. VYTAUTAS BACEVIČIUS 1966/1 Sausis; Autorius : JERONIMAS KAČINSKAS
Lietuvių visuomenėje Vytauto Bacevičiaus vardas lyg ir netekęs buvusio populiarumo. Ir to yra dvi

16. VITAS MANELIS 1966/3 Kovas; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Pernai vasarą, 1965 rugpiūčio 2, staiga širdies priepuoliu mirė Vitas Manelis, buvęs Žemės Ūkio

17. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI 1951/8 spalis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Jojo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga Nors lietuvių tautinis

18. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI 1951/9 lapkritis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Jojo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga 8. Po 1831 m. sukilimo

19. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI 1951/10 gruodis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Jojo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga Norėdama išvengti

20. V. Mykolaitis-Putinas 1967/7 Rugsėjis; Autorius : A. Vt.
Nelyginant milžinai jie stovėjo išsikeroję lietuvių literatūros horizonte — dideli, platūs, įdomūs

21. VYTAUTO AUGUSTINO FOTO MENAS 1955/2 vasaris; Autorius : Paulius Jurkus
Vytautas Augustinas mūsų foto istorijoje užima itin svarbią vietą. Iki jo ano meto fotografai daugiau ar

Kai 1904 metais Petrapilio viešosios bibliotekos tarnautojas Silv. Baltramaitis paskelbė antrąjį

23. VINCO KRĖVES VARDO PREMIJA 1955/6 birželis; Autorius : L. G.
Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija 500 dol. gegužės 11

24. Vysk. Petras Pranciškus Bučys, žmogus, vienuolis, lietuvis 1952/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Vysk. Petras Pranciškus Bučys, rytų apeigų dvasininko drabužiuose ". . . buvau pasišovęs būti

25. VINCAS KRĖVĖ 1952/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
MININT JO AMŽIAUS 70 METŲ SUKAKTĮ Vėjas gimdo girių šlamesį, o dainą didvyrių garsūs

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai