Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. VINYS AR GĖLĖS S. NĖRIES ATMINIMUI? 1971/5 geguze; Autorius : Al. Gimantas
Besklaidant pereitų metų "Literatūros ir meno" puslapius, dėmesį patraukė nr. 38 išspausdintas gana

2. VLADAS MOTIEKAITIS 1971/10 gruodis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Šias eilutes skiriu pagarbiam savo ilgamečio smuiko mokytojo atminimui, apie jo tragišką mirtį

3. V. Bražėno laiškas ir redaktoriaus atsakymas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
LAIŠKAS REDAKCIJAIDidžiai Gerbiamas Redaktoriau!Juozo Girniaus straipsnyje "Patriotinio ekstremizmo

4. Viktoras Vizgirda 1974/1 sausis; Autorius : ANDRIEKUS LEONARDAS
Žodis Bostono LB Kultūros Klube 1974 sausio 26 tiesąSausio 14-tą dail. Viktorui Vizgirdai suėjo 70 metų

5. V. SIMANKEVIČIAUS PIEŠINIŲ PASAULIS 1973/3 kovas; Autorius : Adolfas Vaičaitis
gausoko lietuvių dailininkų būrelio Australijoj yra ir grafikas Viktoras Simankevičius. Viešumoj jis

6. VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PARODA ČIKAGOJE 1974/4 balandis; Autorius : Danguolė Stončiūtė
Vasario 16-tosios proga Čikagoje 6iemet buvo suruošta Čiurlionio galerijos kūrinių paroda, t.y. tų

7. VOKIEČIŲ LITERATŪRA 1972 M. 1973/5 geguze; Autorius : A. C. Matulis
Pats reikšmingiausias momentas 1972 m. V. Vokietijos literatūroje buvo Nobelio premija Heinrich The-odor

8. V. IGNO PUSAMŽIS 1974/5 geguze; Autorius : Viktoras Vizgirda
Vytautas Ignas (anksčiau Ignatavičius) gimė 1924 gegužės 16 Raseinių apskrityje. Vidurinį mokslą ėjo

9. V. JAKUBĖNO RELIGINĖ KANTATA 1973/6 birzelis; Autorius : J.V.
Neseniai pasirodė Čikagos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos choro plokštelė, pavadinta

10. VEIKSNIŲ KONFERENCIJĄ SUTINKANT 1974/7 rugsejis; Autorius : Red.
Spalio 26-27 įvyksta Lietuvos laisvinimo darbo konferencija, kurioj atstovaujami visi šio darbo

11. VILTIS —TAUTOJE 1974/8 spalis; Autorius : R.V.D.
Šią vasarą Australijos ir Naujosios Zelandijos vyriausybės pripažino Lietuvos įjungimą Sovietų

12. VLADO JAKUBĖNO KŪRINIŲ KONCERTAS 1973/10 gruodis; Autorius : Algis Šimkus
Antrajame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Chicagoje meninei kūrybai atstovavo vienas iškiliųjų dar

13. VEIKSNIAI LIETUVIŲ BENDRAVIMO KLAUSIMU 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
Šį rudenį vyko net trys veiksnių suvažiavimai. Chicagoj rugsėjo 28 -29 ALTa buvo sušaukusi Amerikos

14. VYTAUTUI KAŠUBAI 60 METŲ 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Laimingi žmonės, kurie jau vaikystėj žino, kuo jie gyvenime nori būti. Vytautas Kašubą, gimęs 1915

15. VLADĄ BALTRUŠAITI PALAIDOJUS 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Šią vasarą mūsų išeivinė bendruomenė pergyveno naują nuostolį: liepos 27 mirė Chicagos Marquette

16. VIRAI IR JŲ BIOLOGINĖ PROBLEMA 1948/10 sausis; Autorius : Red.
(Science et vie)   Jieškant tikslaus ir galutino aptarimo, kas yra gyvybė bei gyvas organizmas, ir

17. VOKIEČIŲ DABARTIES FILOSOFIJA 1948/12 kovas; Autorius : Vincas Vyčinas
(Pabaiga) Karl Jaspers. Pagrindinės Jaspers'o filosofijos pagrindinė tema yra egzistencija. Egzistencija

18. VIKINGAS MARSE 1976/10 gruodis; Autorius : A. Radžius
Po ilgos, dešimties mėnesių, kelionės per tarpplanetinę erdvę, sukoręs 440 milijonų mylių kelio, nes

19. VATIKANO SANTYKIAI SU KOMUNISTINE RYTŲ VOKIETIJA 1977/2 vasaris; Autorius : J.V.
IPo karo ilgą laiką Federalinės Vakarų Vokietijos valdžia save laikė vienintele visos Vokietijos

20. VLADISLOVO ŽILIAUS DAILĖS PARODA CHICAGOJE 1977/4 balandis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Šių metų sausio 14 Čiurlionio meno galerijoje, Chicagoje, buvo atidaryta neseniai iš Lietuvos atvykusio

21. VOKIEČIŲ FILMO KILIMAS 1977/4 balandis; Autorius : R. Šliažas
Kai vokiečių ekonomija ir literatūra po karo atsistatė ir dabar užima vadovaujančias vietas pasaulyje,

22. VLADO VILDŽIŪNO SKULPTŪROS PARODA 1977/7 rugsėjis; Autorius : Romas Viesulas
(Tower galerijoje, Southampton, New York, 1977 rugpiūčio 1 - 15)Paroda savo apimtimi buvo kukli.

23. VERTINGŲ LOBIŲ PASAULIO KŪRĖJAS 1978/1 sausis; Autorius : Pranas Gaida
Septyniasdešimt metų kunigui Stasiui Ylai1978 m. sausio 5 d. sulaukė 70 metų amžiaus kun. Stasys Yla,

24. VACLOVAS RATAS 1970/5 gegužė; Autorius : L. Urv.
Lietuvos pradžioje tapyba aiškiai buvo užgožusi grafiką (gal būt, paprasčiausiai dėl to, kad to meto

25. VEDYBINIAI MIRAŽAI 1970/5 gegužė; Autorius : A. Paškus
Madinga šiandien kalbėti apie mitus, iliuzijas, miražus; senesniąsias teorijas vadinti mitais, gi naujas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai