Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. VASAROS LIETUVIŠKIEJI SUSITELKIMAI 1970/7 rugsėjis; Autorius : Al.
Vasaros karščiai suspenduoja vietinę kolonijų veiklą. Bet užtat atostogų metas įgalina išsijudinti

27. V.K.JONYNO VITRAŽAI LIET. PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE, BROOKLYNE 1960/5 gegužė; Autorius : P. Jurkus
V. K. Jonynas savo studijojeBrooklyno lietuvių pranciškonų vienuolyno koplyčioje praeitų metų rudenį

28. VI ATEITININKŲ FEDERACIJOS KONGRESAS 1960/8 spalis; Autorius : L. D.
VI-sis Ateitininkų Federacijos kongresas Čikagoje praėjo įspūdingai. Juo buvo atžymėta Ateitininkų

29. VISUOTINIS BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS 1961/4 balandis; Autorius : J.R.
Nepaprastas įvykis auga ir sparčiai bręsta visame pasaulyje. Prieš dvejus metus šv. Pauliaus Atsivertimo

30. VIENUOLIKA METŲ SU DR. A. ŠAPOKA 1961/6 birželis; Autorius : Pranys Alšėnas
Pagal tikrąjį savo pašaukimą dr. Adolfas Šapoka nebuvo žurnalistas. Jis buvo istoriko mokslininko

31. VYTAUTAS MARIUOSIUS IR JULIAUS GAIDELIO ŠEŠTOJI SIMFONIJA 1961/8 spalis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Trečiadieni vakare, liepos 19 dieną, Connecticut General Life Insurance Company ištaiginguose rūmuose,

32. VIDURAMŽIŲ UNIVERSITETAI IR JŲ MAGISTRŲ VEIKALAI 1962/2 vasaris; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Viduramžius vieni laiko krikščionybės žydėjimo ir Bažnyčios galybės laikais, kiti moralinio supuvimo

33. VIEŠPATIES ATSIMAINYMO BAŽNYČIA MASPETHE 1962/6 birželis; Autorius : P. Jurkus
Gegužes 27 d. iškilmingai pašventinta nauja lietuvių Viešpaties Atsimainymo parapijos bažnyčia

34. VYTAUTAS ALANTAS TARP TAUTINĖS IDEOLOGIJOS KŪRĖJŲ 1962/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Tarp kelių rašytojų, kuriems šiemet sukanka 60 metų, yra Vytautas Alantas (Jakševičius), gimęs

35. Vietoj atsakymo recenzentui A. G. Giedraičiui 1962/9 lapkritis; Autorius : Ignas Malėnas
Objektyvioji recenzija turi nurodyti knygos silpnąsias puses ir teigiamąsias savybes. Tada skaitytojas

36. VIKTORAS PETRAVIČIUS 1963/4 balandis; Autorius : Stasys Goštautas
žmogaus talentas yra neribotas. Jis nepaiso nei laiko, nei amžiaus, nei paties asmens. Jis yra tironas,

37. VIENYBĖS SVARSTYMAI 1963/8 spalis; Autorius : A.M. V.V.
Rugpjūčio 20 - 24 dienomis tėvų pranciškonų globojamų vasarotojų aplinkoje Kennebunkporte, Me.,

38. VISIEMS LIETUVIAMS DAILININKAMS 1964/1 sausis; Autorius : Liet. Am. Menininkų klubo ir Čiurlionio galerijos vadovybė
Lietuvių Menininkų klubas išsiuntinėjo visiems lietuviams dailininkams gyvenantiems laisvame pasaulyje

Lietuvių menas gyvena mitais. Pasistatę porą dievaičių, linkčiojam ir kartojam senas panegirikas.

40. VIENUOLIKTOJI STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJ 1964/9 lapkritis; Autorius : M.
š. m. rugpjūčio 8-16 dienomis Vakarų Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje Huettenfelde, vyko vienuoliktoji

41. VAKARŲ "MAISTININKAS" — NOBELIO LAUREATAS 1965/1 Sausis; Autorius : J. Girnius
1964 m. Nobelio literatūros premija paskirta prancūzų autoriui Jean-Paul Sartre'ui, kuris jos atsisakė

42. VERGILIJAUS LIETUVINIMAS 1965/3 Kovas; Autorius : A. Rukša
Nuo XVI a. vidurio įleidęs gilesnes šaknis Lietuvos mokyklose, 60 kartų Sarbievijaus skaitytasis

43. VASARIO 16 MINĖJIMAI JAV KONGRESE 1965/5 Gegužė; Autorius : J. Kojelis
Vienu iš konkrečių laimėjimų Amerikos Lietuvių Tarybos veikloj reikia laikyti jau tradicija virtusius

44. VINCAS RAMONAS 1965/10 Gruodis; Autorius : J. B.
Rašytojui Vincui Ramonui šių metų pradžioje (I. 14) suėjo 60 metų amžiaus. Kūrybai priklauso 41

45. VYTAUTAS KAŠUBA 1965/10 Gruodis; Autorius : St. Goštautas
Po audringos ir kūrybinių vilčių pilnos jaunystės dailininkui, rašytojui, poetui etc. ateina laikas

46. VAIZDINĖS MOKYMO PRIEMONĖS 1968/5 gegužė; Autorius : ADELĖ ABROMAITIENĖ
Mokytojas mokykloje be mokymo priemonės prilygsta kareiviui kovojančiam kovos lauke be ginklo (K.

47. VINCO JOMANTO SKULPTŪRA 1968/5 gegužė; Autorius : Adolfas Vaičaitis
Melbourne gyvenantis skulptorius Vincas Jomantas yra sūnus mirusio grafiko - litógrafo Viliaus Jomanto.

48. VASAROS LIETUVIŠKASIS SAMBRŪZDIS 1968/7 rugsėjis; Autorius : ž.
Atostogų laikas vasarą ateina ir visų kolonijų organizacinei veiklai (išskyrus iš mados išeinančius

49. VISUOMENĖS TARNYBOJE PRANAS VAINAUSKAS 1969/3 kovas; Autorius : Domas Jasaitis
1969 sausio 26 suėjo Pranui Vainauskui septyniasdešimts metų. Gimė Gasčiūnų bažnytkaimyje, Šiaulių

50. V. MAČERNIO ŽUVIMO APLINKYBĖS 1969/4 balandis; Autorius : J. G.
šį rudenį spalio 7 sukaks jau dvidešimt penkeri metai nuo Vytauto Mačernio mirties. Žuvo jis savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai