Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS 1969/5 gegužė; Autorius : K. P. C.
Po vysk. Pr. Brazio, MIC, staigios mirties ilgai buvo laukta ir daug spėliota, kuris iš lietuvių kunigų

52. VOKIEČIŲ RAŠYTOJŲ GRUPĖ 47 PO 12 METŲ 1969/7 rugsėjis; Autorius : Rimvydas Šliažas
Vokiečių literatų grupė "Gruppe 47" (pavadinta pagal savo įsteigimo metus) yra pati didžiausia ir

53. VASAROS VISUOMENINIS SAMBRŪZDIS 1969/7 rugsėjis; Autorius : Al.
Vietinė veikla kolonijose vasarą nutrūksta, išskyrus vieną kitą pikniką. Užtat atostogų metas sudaro

54. VISŲ LAIKŲ APAŠTALAS 1969/8 spalis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
El Greco — Šv. Pranciškus Asyžietis  (Museo del Prado) Šv. Pranciškaus aktualumas Labai

55. VYSKUPAS J. LABUKAS - MATULAITIS 1966/1 Sausis; Autorius : Dr. Ign. Urbonas
1965 gruodžio 5 Romoj buvo konsekruotas naujasis Lietuvos vyskupas dr. Juozapas Labukas - Matulaitis.

56. VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 1950/1 sausis; Autorius : J. Pažemeckas
Laiminga Lietuva, turėdama lietuvybės rezervų tolimose žemėse, o ypač Jungtinėse Amerikos

57. VĖLIAUSIEJI A.L.T. ŽYGIAI 1950/4 balandis; Autorius : L.Š.
Jau dešimti metai, kai vasario mėnesį, minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, suarganlzuojama didelė

58. VIENYBĖS BLŪDAS 1950/7 rugsėjis; Autorius : A. Mc.
Vienybės ir taikos troškimas žmoguje yra toks didelis, kad jis aptemdo kartais net ir šviesiausius

59. VOKIETIJOS KELIAS Iš VARGO 1950/8 spalis; Autorius : P. Daugintis, S. J.
Jei koks užsienietis, atvykęs Vokietijon, lankosi jos naujai atstatomuose miestuose, kurie buvo

60. Veikalas apie legendų Živilę 1951/2 vasaris; Autorius : Coppelius
1950 m. gruodžio 10—11 dienomis Jurgis Blekaitis Čikagos scenoje įkūnijo Antano Škėmos veikalą

61. VLIK'o kritikos klausimu 1951/2 vasaris; Autorius : A. Z
Nebe nuo šiandien, bet ligi šiandien VLIKo kritika tam tikruose sluogsniuose pasidariusi tarsi gero tono

62. VATIKANO SANTARYBA PRISIMINUS 1951/5 gegužė; Autorius : M. Matukas
Vatikano Santarybos pagrindinis klausimas buvo šis: ar popiežius, be Bažnyčios pritarimo, t. y., be

63. VIKTORAS KAMANTAUSKAS 1951/10 gruodis; Autorius : A. V.
Lapkričio 1 dieną Norwood, netoli Bostono, mirė žinomas lietuvių kalbininkas ir vertėjas Viktoras

64. VIZGIRDOS PORTRETINĖ TAPYBA 1967/1 Sausis; Autorius : Henrikas Nagys
Dabartinėj tapyboj, didžia dalimi atsisakiusioj siužeto bei konkrečių vaizduojamosios tikrovės

65. VIDA KRIŠTOLAITYTĖ 1967/2 Vasaris; Autorius : Stasys Goštautas
Jaunųjų dailininkų tarpe Vida Krištolaitytė yra atkreipusi į save dėmesio jau keli pastarieji metai.

66. VAIČAITIS IR URBONAS 1967/3 Kovas; Autorius : Urv.
Abu šie dailininkai šiuo metu kreipia į save dėmesį. Neseniai mus iš Australijos pasiekė ten pereitų

67. VAIŽGANTIŠKASIS PRUNSKIS 1967/10 Gruodis; Autorius : Juozas Girnius
Rašant apie to paties Lietuvos kampo žmogų, būtų sunku pirmiausia nepabrėžti etninės giminystės.

68. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 30 METŲ SUKAKTIS 1952/5 gegužė; Autorius : Prof. Dr. J. Meškauskas
Kiekviena sveikos minties ir nuojautos tauta visais laikais suprato mokslo reikšmę visuomeniniam ir

69. VAIKŲ PARALYŽIUS ARBA POLIOMIELITIS 1952/9 lapkritis; Autorius : J. VENCKUS, S. J.
"Sanitas res est pretiosissima"— Hippocrates Priežodis sako: "Motinos mirtis — kada vaikas pirmą

70. VIENAS VYRAS NE TALKA 1952/9 lapkritis; Autorius : A. R.
Lietuviškajame gyvenime tenka stebėti bemaž paradoksą, kuris yra— partijos stabas. Kartais gauni

71. VYTAUTO MAŽELIO FOTO PARODA 1952/10 gruodis; Autorius : A. D.
Spalio 28—lapkričio 4 d. d. New Yorke Willoughby's foto reikmenų krautuvėje įvyko Vytauto Maželio

72. VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI IR ŠOKIAI 1953/2 vasaris; Autorius : L. Gendrutis
Kiekvienais metais, rengiant Vasario 16 minėjimus, iškyla šokių klausimas. Iš šalies žiūrint, atrodo

73. VISUOMENĖS DĖMESIO TAŠKAI 1953/5 gegužė; Autorius : J. B.
Dėmesys tų, kurie rūpinasi visuomeniniais reikalais, labiausiai sutelktas į Lietuvos laisvinimą ir

74. VAIKŲ VASARINES STOVYKLOS 1953/5 gegužė; Autorius : Jonas Puišys
Visokiomis priemonėmis šiand'en stengiamasi sulaikyti iškilusią nutau-tėiimo banir». kuri žiauriai

75. VARGO MOKYKLA 1953/5 gegužė; Autorius : L. A.
Balfo rūpesčiai dabar ypatingai sukasi apie vadinamąsias "vargo mokyklas" Vokietijoje, kurių yra 12 su

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai