Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. VAIŽGANTAS PO 20 METŲ 1953/6 birželis; Autorius : L- M.
1932 ir 1933 metais lietuvių tauta neteko dviejų didžiausių savo kultūrinio bei tautinio renesanso

77. VERTIMŲ KLAUSIMAS 1953/6 birželis; Autorius : J. Varinis
Prieš pora metų vienas pariotinis mūsų žurnalas išleido knygą, pavadintą "Medinis arklys", kurios

78. VARPININKŲ IDEOLOGIJA IR "VARPO" KALTINIMAI KATALIKYBEI 1953/9 lapkritis; Autorius : Kun. Kazys Mažutis
Sukaktuvinis 1953 metų "Varpo" numeris dėjo H. Blazo straipsnį, kuriame autorius mėgina iškelti

79. VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 1953/9 lapkritis; Autorius : M. Gendrutis
Gera, kad mūsų pradedantį pilkėti visuomeninį ir politinį gyvenimą paįvairina svarbesni įvykiai.

80. VIENAŠALIŠKOS STIPENDIJOS 1954/10 gruodis; Autorius : L. A.
š. m. "Darbininko" 73 nr. buvo žinia, kad 1954-1955 mokslo metams Vidurio Europos Studijų Centras

81. VASARIO 16 — VIENYBĖS IR VILTIES ŠVENTĖ 1956/3 kovas; Autorius : L. Gendrutis
Mūsų kasdienėje buityje, ne taip jau darnioje ir saulėtoje, kas metą vis šviesesniu spnduliu tampa

82. VIENYBĖS KLAUSIMAI MUSŲ VISUOMENĖJE 1956/5 gegužė; Autorius : K. Mockus
Pagrindinės sąlygos Teko iš vieno ir kito filosofo girdėti nuomonę, kad žodis filosofavimas yra pas

83. VISIEMS STUDENTAMS IR ABITURIENTAMS 1956/5 gegužė; Autorius : Red
Lietuvių Studentų Sąjungos JAV Centro valdyba, norėdama paskatinti lietuviškąją studentiją dailiojo

84. VINCO KRĖVES VARDO LITERATŪRINĖ PREMIJA 1957/3 kovas; Autorius : Red
Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje (Kanadoje) nutarė 1955 m. įsteigtą Vinco Krėvės vardo

85. VADAI PAREIGA IR GARBĖ 1957/6 birželis; Autorius : Juozas Alaušius
Ne šioje vietoje, skirtoje visuomeninio gyvenimo apžvalgai, galime leistis į nuodugnesnį vadų klausimo

86. VIENAS IŠ LAIKRAŠTININKŲ 1957/6 birželis; Autorius : J. Brazaitis
Laikraštininko likimas panašus į paties laikraščio likimą: paskaito, meta, užmiršta. Nors koks bus

87. VINCO KRĖVĖS DRAMA PABALTIJO UNIVERSITETE 1958/2 vasaris; Autorius : Al. Gimantas
Su įdomumu teko perskaityti "Aidų" 10-jame nr. (1957 m.) pabaigą St. Pilkos straipsnio "Vinco Krėvės

88. VASAROS MERGAIČIŲ STOVYKLOS 1959/5 gegužė; Autorius : Pr. Pauliukonis
Pernai vasarą stovyklavo iš eilės jau penkioliktoji lietuvaičių vasaros stovykla Putname, Conn., kuri

89. VISATOS PSALMĖ 1959/6 birželis; Autorius : Vacys Kavaliūnas
Penkiolika metų nuo Jurgio Baltrušaičio mirties Filosofų viešpatavimas, — sako Fr. Mauriac,

90. Viršeliai 1959/7 rugsėjis; Autorius : Red.

91. VIZITAS PAS JAUNĄ DAILININKĄ 1959/8 spalis; Autorius : Henrikas Nagys
Vytautas   Remeika Biografija: Vytautas Remeika gimė 1930. IX. 2 Radviliškyje. Vidurinius

92. VISUOMENININKAS, KURIS NEIEŠKO POILSIO 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : L.A.
Aleksandras Vakselis Aleksandro Vakselio amžiaus ir veiklos sukaktims Praėjusį pavasarį, kovo 18

93. VYSK. ANTANAS DEKSNYS 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
VYSK. ANTANAS DEKSNYS, šiais metais minįs savo amžiaus 75 ir 50 metų kunigystės sukaktis. Jubiliatas

94. VYTAUTAS BACEVIČIUS SAVO LAIŠKUOSE 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Juozas Prunskis
Prieš daugelį metų kompozitorius, pianistas Vytautas Bacevičius koncertavo Chicagos universitete.

95. VEIKSNIAI, TARINIAI, PAŽYMINIAI 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Kojelis
Kelios pastabos dėl Vyt. Vaitiekūno "Politika 1981 metais" Jau daugelį metų Aiduose skelbiamos

96. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ PSICHOLOGINIS SVEIKATINGUMAS 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Dr. Aldona Malcanaitė-Grinienė
Dr. Aldona Malcanaitė-Grinienė LKM Akademijos suvažiavime. Visos nuotraukos K. Trimako "Niekas

97. VALERIJOS ČIURLIONYTĖS - KARUŽIENĖS MIRTIES METINĖSE 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Genovaitė Kazokienė
Valerija Čiurlionytė - Karužienė su Genovaite Kazokiene Prieš metus mus pasiekė liūdna žinia,

98. Vytauto Alanto ir Kęstučio Trimako idėjiniai kontrastai 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Red
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. APIE TAUTINIUS IR NETAUTINIUS MENUS Galvojantis ir

99. VAKAR IR RYTOJ 1990/3; Autorius : Aleksandras Krasnovas
Jau treji metai Lietuvoje verda karštos politinės aistros, bet tokių įtemptų savaičių kaip praėjusi

Žodis, pasakytas parodą atidarant Išskirtinė yra ši paroda, išskirtinė naujo muziejaus patalpa,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai