Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1980
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŽVILGSNIS Į AMERIKOS PSICHOLOGIJĄ 1960 - 1980 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Kęstutis Trimakas
Kun. Kęstutis Trimakas, teologijos ir Filosofijos licenciatas, humanitarinių mokslų magistras,

2. RELIGIJA IR SVEIKATA, 1979 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
Nežiūrint šių laikų polinkio atrasti sveikatai "kenkiančius dalykus". "Journal of Religion and Health"

3. LIETUVIAI BORISO PASTERNAKO GYVENIME 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
1978 m. Amerikos knygų rinkoje pasirodė biografinio ir autobiografinio pobūdžio knyga apie Borisą

4. PAPRASTUMAS, SUJUNGTAS SU ESTETINE VIZIJA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : K. Žoromskis
Skulptorės Elenos Kepalaitės kūryba Elenos Kepalaitės skulptūrinės kūrybos lobis apima apie 20

5. MŪSŲ BUITYJE 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Vytautas Volertas, inžinierius - matematikas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas, Aidų apžvalgų

6. KATALIKIŠKOJI LENKIJA IR ŽMOGAUS TEISĖS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Karaliūnas T.
Marksistas filosofas Kolakovskis apie teigiamą katalikų Bažnyčios vaidmenį komunistinėj Lenkijoj.

7. ŽVILGSNIS į AMERIKOS PSICHOLOGIJĄ 1960 - 1980 1980/2 kovas-balandis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
ANTROJI DALIS, 1970-1980Žmogui artimiausias ir jo gyvenimą plačiausiai liečiąs mokslas auga ir

8. IŠ LIETUVIŠKOJO GYVENIMO VLIKO SEIMAS 1979.XII.8-9 BALTIMORĖJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : P. Algis Raulinaitis
Į šio VLIKo seimo prezidiumą valdybos buvo pasiūlyti ir seimo priimti S. Lūšys, T. Blinstrubas ir

9. AKTORIUS JUOZAS PALUBINSKAS ATSIMINIMUOSE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Prisimenant kurį nors įžymų dramos aktorių, ne visada mūsų vaizduotėje pirmiausia iškyla jo

10. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO MENO PARODA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Š.m. vasario 22 d. Chicagos Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje buvo atidaryta paroda, suruošta

11. PEN KLUBO DELEGATŲ SUVAŽIAVIMAS LONDONE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : A. L.
Praėjusių metų lapkričio 19-20 Londone įvyko tarptautinio PEN klubo delegatų suvažiavimas, kuriame

12. MŪSŲ BUITYJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
--JAV LB Vakarų apygardos valdyba,Lietuvių jaunimo sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba ir Lietuvių

13. AUGSBURGO IŠPAŽINIMAS — XVI AMŽIAUS EKUMENINIS LIUDIJIMAS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Povilas Dilys
Prieš 450 metų parašytas Augsburgo Išpažinimas liudija pastangas išlaikyti ir kartu reformuoti vieną

14. NAUJI EKUMENINIO DIALOGO VAISIAI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Kęstutis Trimakas
Svarstydama Augsburgo Išpažinimą, katalikų ir liuteronų Bažnyčių oficialiai pripažinta komisija

15. APIE PSICHOLOGIJĄ, JOS DĖMESĮ RELIGIJAI IR JOS ĮNAŠĄ KULTŪRAI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : VYTAUTAS T. BIELIAUSKAS
POKALBIS SU Dr. VYTAUTU BIELIAUSKU Aidai yra tiltas, kuriuo palaikomi ryšiai tarp mokslinį darbą

16. KAZĮ ŠKIRPĄ PALYDĖJUS į AMŽINĄ POILSĮ 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Adolfas Darnusis
1979 rugpjūčio 18 VVashingtone, D.C., mirė 1941 metų sukilimo paskelbtos Lietuvos laikinosios

17. Erdmano "Savižudys" — svarbus Jurašo posūkis 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : A. L.
Kai sausio 18 Trinity Sąuare repe rtuariniam teatre pakilo uždanga virš Nikalojaus Erdmano

18. MŪSŲ BUITYJE 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
— Dr. Juozas Girnius dėl ligos nuo šio numerio pasitraukia iš Aidų vyr. redaktoriaus pareigų.—

19. PIRMOJI POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ENCIKLIKA REDEMPTOR HOMINIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Valdemaras Cukuras
Išrinkus naują popiežių, žmonės įdėmiai laukia jo pirmojo oficialaus žodžio, jo pirmosios

20. POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II IDĖJOS APIE EKUMENIZMĄ 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
KELIAS Į KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ Atsistojęs prie Katalikų Bažnyčios vairo, popiežius Jonas

21. ŠIANDIENINIAI EKUMENINIAI REIKALAI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
Aktualiais ekumeniniais klausimais popiežius Jonas Paulius II yra pasisakęs įvairiomis progomis, bet ypač

22. ERICH FROMM (1900 - 1980) 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
"Nonteistas" marksistas, psichoanalitikas, socialinis filosofas, bandęs "vykdyti Dievo valią"

23. RŪPESTIS ATEITIMI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Volertas
Veikla Gyvastingumo gausa ir energijos kiekis nebūtinai yra sveikatos požymiai. Gyvastingumas gali

24. POEZIJOS DIENOS CHICAGOJE 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Prunskis
Septynerių metų apžvalga Čikagiškiai poeziją mėgsta ir gausiai lankosi į Jaunimo centro rengiamas

25. MŪSŲ BUITYJE 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
— Lietuvių krikščionių demokratų konferencijoje birželio 24-25 išrinkta nauja valdyba, į kurią

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai