Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ADOMUI VARNUI 100 METŲ 1979/1 sausis; Autorius : Mikas Šileikis
Pernai gruodžio 2 Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje buvo suruošta akademija ir dailės paroda

2. Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. 1979/1 sausis; Autorius : Leonardas Andriekus
Šiuo laiku mūsų periodinėje spaudoje pagarbiai minimas Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos

3. AIDAMS PAREMTI KONCERTAS CHICAGOJE 1979/1 sausis; Autorius : Algis Šimkus
Chicagos Jaunimo centro šeimi-nkai tėvai jėzuitai parodė nesavanaudiško jautrumo lietuviškai kultūra:,

4. Mūsų buityje 1979/1 sausis; Autorius : Red.
— Lituanistikos Instituto prezidiumasišrinktas sausio 1. Į jį įeina dr. Rimvydas Šilbajoris, pirm.,

5. Humanistinis marksizmas 1979/2 vasaris; Autorius : Vladas Juodeika
Ar toks egzistuoja?Marksistinis bolševikų socializmas parodė tikrovėje savo bjaurų būdą, daug ką

6. Dainininkė Gina Čapkauskienė 1979/2 vasaris; Autorius : St. S.
Gina Čapkauskienė yra pabėgėlių ir emigracinių sąlygų augintinė. Jos mergautinis vardas ir pavardė

7. Lietuvių kambarys Wayne State universitete 1979/2 vasaris; Autorius : S. Kaunelienė
Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 60-ąsias metines, 1978 vasario 16 buvo iškilmingai

8. BAŽNYČIA LENKIJOJE 1979/3 kovas; Autorius : Juozas Vaišnora
Krokuvos kardinolas Karolis Vojtyla — popiežius Jonas Paulius II pasirašo savo pirmųjų enciklikų

9. Mūsų buityje 1979/3 kovas; Autorius : Red.
— Stasiui Santvarui kovo 4 Los Angeles, Cal., balsų dauguma paskirta LRD 1,000 dol. premija už

10. GRANDINĖLĖ PO 25-RIŲ METŲ IR 260 KONCERTŲ 1979/4 balandis; Autorius : Balys Gaidžiūnas
Gyvenime pasitaiko savotiškai susidėsčiusių įvykių. Žiūrėk, keliems ar keliolikai šauna mintis ką

11. Po "Paskutinio Krappo įrašo" 1979/4 balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Bostone. Sausio 13-oji. Prietaringam žmogui nieko gera nežadanti diena. Jau nuo pat ankstyvo ryto vis

12. MŪSŲ BUITYJE 1979/4 balandis; Autorius : Red.
— Draugo 27-ji romano premija kovo 25 įteikta Juozui Kralikauskui Kultūros centro salėje Detroite. Ta

Alfonsas Dargis, vienas iš žymiųjų nepriklausomos Lietuvos dailininkų, šį pavasarį sulaukė brandaus

14. Salvador de Madariaga 1979/5 geguze; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Sadvador de Madariaga, beveik proteiška figūra, Ispanijos "kosmopolitiškiausias" intelektualas, mirė

15. ANTHONY BURGESS IR JOHN GARDNER: ROMANAS — MUZIKA AR MORALĖ? 1979/5 geguze; Autorius : ANTHONY BURGESS
(Kontrapunktas iš PEN kongreso Stockholme)Praėjusių metų tarptautinio PEN kongreso (1978.V.21-26)

16. MŪSŲ BUITYJE 1979/5 geguze; Autorius : Red.
R a š y t o j u o s e . — Į Lietuvių Rašytojų draugiją visų narių slaptu balsavimu priimti šie

17. Kun. Karolis Garuckas 1979/6 birželis; Autorius : R. G. Toleikis
Vilniaus krašto mažutės Ceikinių parapijos klebonas jėzuitas kun. Karolis Garuckas buvo tapęs simboline

18. Whitney muziejaus paroda 1979/6 birželis; Autorius : Meila Balkus
"Naujoji vaizdinė tapyba" Kovo mėnesį New Yorko Whitney galerijoje - muziejuje vyko paroda 'Naujoji

19. URANO ŽIEDAI 1979/6 birželis; Autorius : A. Radžius
Iki šiol iš devynių saulės planetų tik vienas Saturnas didžiavosi plačiu, šviesiu žiedu, tarytum

20. MŪSŲ BUITYJE 1979/6 birželis; Autorius : Red.
— Lietuvių radijo valanda Laisvės Varpas savo 25 m. veikimo sukaktį balandžio 22 Bostone paminėjo

21. NEPAPRASTAS EILINIS LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Septintasis Lituanistikos instituto suvažiavimas įvyko New Yorke — Brooklyne, Kultūros židinio namuose,

22. MIRĖ DAILININKAS ADOMAS VARNAS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Mikas Šileikis
Liepos 19 d. Chicagoje mirė dail. Adomas Varnas, per savo ilgą gyvenimą plačiai pasižymėjęs dailėje

23. Amerikiečiai įvertino Vardžio knygą 1979/7 rugsėjis; Autorius : O. J. G.
Praeitų metų lapkričio mėn. žurnalo East European Cuarterly leidžiamoj knygų serijoj, pavadintoj "East

24. SOVIETINĖ PERIODIKA RUSINIMO TARNYBOJE 1979/8 spalis; Autorius : Vt. Vt.
Dviem atžvilgiais sovietinė periodika yra pajungta rusinimo tarnybai: turinio ir kalbos. Žemiau teikiami

25. 26-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1979/8 spalis; Autorius : T. Karaliūnas
Šiemet liepos 20-27 naujai kuriamame Belgijos universitetiniame miestelyje, Louvain-la-Neuve, vyko 26-oji

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai