Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979 1 sausis
 

1. ADOMUI VARNUI 100 METŲ 1979/1 sausis; Autorius : Mikas Šileikis
Pernai gruodžio 2 Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje buvo suruošta akademija ir dailės paroda

2. Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. 1979/1 sausis; Autorius : Leonardas Andriekus
Šiuo laiku mūsų periodinėje spaudoje pagarbiai minimas Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos

3. AIDAMS PAREMTI KONCERTAS CHICAGOJE 1979/1 sausis; Autorius : Algis Šimkus
Chicagos Jaunimo centro šeimi-nkai tėvai jėzuitai parodė nesavanaudiško jautrumo lietuviškai kultūra:,

4. Mūsų buityje 1979/1 sausis; Autorius : Red.
— Lituanistikos Instituto prezidiumasišrinktas sausio 1. Į jį įeina dr. Rimvydas Šilbajoris, pirm.,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai