Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1949
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

1. Korp. Gajos suvažiavimas 1949/22 balandis; Autorius : red.
A K A D E M I N I S   G Y V E N I M A S Šiemet sukanka 20 metų nuo „Gajos“ korporacijos įsikūrimo.

2. Studentų Ateitininkų žiemos stovykla 1949/22 balandis; Autorius : red.
A K A D E M I N I S G Y V E N I M A SJau kuris laikas, kaip Studentų Ateitininkų Sąjunga rengia savo

3. RELIGINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : red.
Mūsų religinės kultūros darbo perspektyvos JAV.- Mūsų likimas po šio karo vis dėlto yra labai

4. SOCIALINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : red.
Grynųjų idėjų pavojus. - Kanauninkas C a r d i j n , JOC steigėjas ir vadas, yra sykį pasakęs, kad

5. AKADEMINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : Iz. Vasiliūnas
Studentija ir muzikinis išsilavinimas. - Matydamas studentijoje mūsų būsimąjį elitą, siaubingai

6. LIETUVYBĖS KLAUSIMAS JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖSE 1949/24 rugsėjis; Autorius : J.Z-kas
Lietuvybės klausimas J.A.V nėra naujas. Neseniai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, 1926 metais prof.

7. STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. U.
Vasaros atostogų metu Studentų ir Moksleivių Ateitininkų Sąjungos surengė vasaros stovyklą prie

8. ECCE SACERDOS MAGNUS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. VAIŠNORA, MIC
J.E. Vyskupo Pr.Bučio 50 metų kunigystės proga Jo Ekscelencija vyskupas Pranciškus — Petras Bučys

9. TORONTO — KANADOS LIETUVIŲ CENTRAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Baigę darbo sutartis miškuose ir kasyklose, buvę lietuviai tremtiniai daugiausiai spiečiasi Toronto

10. Reikalauja lietuvių kalbos JAV mokyklose 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
„Keleivis paduoda šitokią vertą dėmesio žinią: „Worcesterio mokyklų superintendantas Power

11. LIETUVIŲ PARODA AUGUSTDORFE 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Š. m. rugsėjo 8 d. tautinės šventės proga Augustdorfo stovykloj buvo suruošta dviejų dailininkų —

12. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės statutas ir charta įvairių kraštų lietuvių apskritai sutinkami

13. LIETUVIŲ KONGRESAS 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 4—6 d. New Yorke įvykęs. Amerikos lietuvių kongresas yra vienas reikšmingiausių

14. BELGIJOS LIETUVIŲ SUNKI BŪKLĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Su 20.000 DP 1947 metais į Belgiją atvažiavo apie 2.500—3.000 lietuvių. Atidirbę dviejų metų

15. ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 6 d. New Yorko Aušros Vartų parapijos salėje įvyko ateitininkų suvažiavimas. Jo

16. KREIPIMASIS Į PASAULIO LIETUVIUS 1949/26 gruodis; Autorius : T. Justinas Vaškys, OFM Provincijolas
Nuo 1949 m. spalių 4 d. perėmę kultūros žurnalo AIDŲ leidimą, Lietuvos Pranciškonai Amerikoje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai