Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1949
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

1. ATGAILA IR PRISIKĖLIMAS 1949/22 balandis; Autorius : DR. A. BALTINIS, VOKIETIJA
Visos didžiosios žmonijos problemos dar niekada nebuvo išspręstos kokiais nors bendrais įstatymais,

2. AMŽINYBĖS PERSPEKTYVA IR LAIKO HORIZONTAS 1949/22 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, J. A. VALSTYBĖS
Šie autoriaus straipsniai, kaip ir pereitais metais paskelbtieji, yra iškarpos iš spaudai paruoštos, bet

3. LIETUVIŲ KULTŪROS PROBLEMOS 1949/22 balandis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS, Vokietija
I. I. REIKALAS DOMĖTIS LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJA Vargu kada labiau lietuviams buvo prasmės ir reikalo

4. TU ES SACERDOS 1949/23 birželis; Autorius : „Aidų“ sambūris
ARKIVYSKUPO JUOZAPO SKVIRECKO ĮŠVENTINIMAS KUNIGU Šis straipsnelis yra paimtas iš paties J. E. Kauno

5. DIDŽIOSIOS PJŪTIES ŠVENTĖ 1949/23 birželis; Autorius : ANTANAS MACEINA, Vokietija
Išsiuntęs septyniasdešimt du mokinius „po du pirma savęs į visus miestus ir vietas, kur Jis turėjo

6. ŠEIMOS TRAGEDIJA 1949/23 birželis; Autorius : STASYS YLA, Vokietija
Puikus mano bernužėlis -Pasiskųsiu bernužėliu.Liaudies daina1GERAI AR BLOGAI, bet reikia kartais

7. FILOSOFIJA 1949/23 birželis; Autorius : A. Jm.
Egzistencializmas ir Krikščionybė.- Jau daugybė metų, kai egzistencinė filosofija nebeišsivysto.

8. LAISVĖ IR LIKIMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, J.A.V.
l. LAISVĖS IR LIKIMO PROBLEMA DABARTIES FILOSOFIJOJE a) Dabarties rūpestis išsaugoti laisvę prieš

9. NETIKROS MISTIKOS GRĖSMĖ 1949/24 rugsėjis; Autorius : DR. J. GUTAS, KANADA
  Ateis laikas, kad jie nepakęs sveiko mokslo... ir nugręš ausis nuo tiesos, o gręšis prie pasakų.Š

10. Ar nereikia mums misijonorių? 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. Jasm.
R E L I G I J AMaryknolk (JAV) vyskupas R. A. Lane, aplankęs Pietų Ameriką ir patyręs ten esančią

11. Y.M.C.A. katalikiškuoju požiūriu 1949/24 rugsėjis; Autorius : Mc.
Lietuviškasis tremties ir emigracijos jaunimas jau keleri metai, kai susiduria su viena organizacija, kuri

12. ŽMOGAUS KRIZĖ IR KRIKŠČIONYBĖ 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : DR. A. BALTINIS, VOKIETIJA
Beveik dešimties tūkstančių metų ilgoje istorijoje mes esame pirmasis laikotarpis, kada žmogus

13. Atmestoji išmalda 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Sušelptasis
R E L I G I J ADuoti išmaldą, sušelpiant neturtingąjį brolį, yra vienas iš pagrindinių artimo

14. Neatgailėję žmonės 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Mc.
V I S U OM E N ĖDidelių sukrėtimų metai paprastai pagimdo eilę žmonių, kurie tarnauja visokiems

15. MARIJOS GARBINIMO PRASMĖ 1949/26 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA, VOKIETIJA
Jau iš seno Lietuva yra vadinama Marijos žeme. Ir ne be pagrindo. Mūsų seneliai ir tėvai keldavosi

16. LIETUVIŠKASIS LOBIS 1949/26 gruodis; Autorius : Marija Alseikaitė-Gimbutienė, JAV
ŠKICAI APIE PSICHINES GIJAS TARP PRAEITIES IR DABARTIES „Ir ateis laikas, kuomet mūsų kompozitoriai (o

17. ATEISTINIO HUMANIZMO AKIVAIZDOJE 1949/26 gruodis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, JAV
I. NIHILISTINIS HEROIZMAS, KAIP DABARTIES FILOSOFIJOS NUOTAIKAa. Prasmė ar tik beprasmybės suvokimas? —

18. O. V. DE L. MILOSZ-MILAŠIŲ PRISIMINUS 1949/26 gruodis; Autorius : LYSANDRO Z. D. GALTIER, ARGENTINA
Šis straipsnis parašytas specialiai Aidams. Red. Kada nors atsistojęs prieš Aukščiausiojo teismą ir

19. Vatikano Tautinės Delegatūros vaidmuo 1949/26 gruodis; Autorius : J. Gudonis
R E L I G I J ABuvo didelis pop. Pijaus XII apdairumas, kad jis 1945 m. pabaigoje į pakrikusią Vokietiją

20. Politika ir religija 1949/26 gruodis; Autorius : A.Mc.
V I S U O M E N ĖLygiai prieš šimtą metų garsusis ano laiko sociologas ir diplomatas Donoso Cortės

21. Šių dienų medicina ir gydytojo pašaukimas 1949/26 gruodis; Autorius : Dr. J. Gintautas
M O K S L A SNe tik Vokietijos, bet ir Amerikos spauda rašo apie Groeningą, kuris nėra gydytojas, bet

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai