Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1949 25 spal.-lapkr.
 

1. NAUJASIS PSALMYNAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Maceina
K N Y G Ų   V E R T I N I M A I(Psalmių knyga. Vertimas lotynų kalbon iš pirmykščių tekstų,

2. K. BRADŪNO „APEIGŲ“ LYRIKA 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. G. Miliušis
Gimtojoj žemėj vokiečių okupacijos metais išleistus du Kazio Bradūno lyrikos rinkinius — „Vilniaus

3. P. TARULIO „ŽIRGELIAI PADEBESIAIS“ 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Gražumas
Petr. Tarulis, ŽIRGELIAI PADEBESIAIS. Apysakos. „Sudavijos“ leid. 1948 m. 148 psl. Viršelis A.

4. Kaip JAV platinti lietuvių spaudą? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. Gintautas
Kiekvienam galvojančiam žmogui yra aišku, kad gera knyga, geras žurnalas ir geras laikraštis yra

5. KNYGŲ NAUJIENOS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
1. Neseniai latviškai išėjo Vinco Ramono „KRYŽIŲ“ romano I pusė. Ją išvertė Emil Skujenieks,

6. „DRAUGUI“ 40 METŲ 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Chicagoj leidžiamas lietuvių katalikų dienraštis „Draugas“ rugsėjo mėn. minėjo savo 40 metų

7. „AIDAI“ NESUSTODAMI EIS TOLIAU 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Savo skaitytojams ir bičiuliams turime pranešti, kad „Aidų“,globą ir leidimą su šiuo numeriu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai