Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. ŽVILGSNIS | IZIDORIAUS VASYLIŪNO ASMENĮ IR KŪRYBĄ 1976/6 birželis; Autorius : Vytautas Rastonis
Negausi yra mūsų instrumentalistų šeima už tėvynės ribų. Nežmoniškos sąlygos padarė natūralią

27. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/6 birželis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Tęsinys)Stovykla ir renginiai ArgentinojeGruodžio 17

28. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1976/6 birželis; Autorius : Algis Šimkus
1. A. Kuprevičiaus rečitalisClevelandas, nors ir turėdamas vieną žymiųjų šio krašto simfoninių

29. LIEPOS KETVIRTOJI MARSE 1976/6 birželis; Autorius : A. Radžius
Vikingo nusileidimo kapsulė. Tai miniatiūrinė mokslinė laboratorija, sverianti apie toną. Matyti

30. MŪSŲ BUITYJE 1976/6 birželis; Autorius : Red.
Dr. Petras Jonikas, kovo 25 sulaukęs 70 m. amžiaus. Dr. Stasys Bačkis, vasario 10 sulaukęs 70

31. LIETUVA SUKILO PRIEŠ 35 METUS 1976/7 rugsėjis; Autorius : J. Pakalnis
Pasaulio istorija rodo, kad daugelis sukilimų ir revoliucijų, vykdomų laisvės idealų vardu, atneša

32. 41 TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS PHILADELPHIJOJ 1976/7 rugsėjis; Autorius : Leonardas Andriekus
Tarptautiniai eucharistiniai kongresai yra tapę dinamiška proga minioms katalikų sutelkti ir jų

33. PENKTOJI PABALTIJO STUDIJŲ KONFERENCIJA 1976/7 rugsėjis; Autorius : Alina Staknienė
Kai vienam iš žymiausių pasaulio mokslo centrų, Columbia Universitete, New Yorke, susiburia apie 400

34. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Saulaitis
Posėdis studijų savaitėje. Nuotr. Danos ElenosIII-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso

35. JIS ATVĖRĖ SENOVINĖS BUITIES GELMĘ 1976/7 rugsėjis; Autorius : Leonardas Andriekus
Dail. Viktoras Petravičius Nuotr. A. PlausinaičioDail. Viktoro Petravičiaus 70 m. amžiaus

36. MŪSŲ BUITYJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — JAV LB aštuntos tarybos pirma sesija vyko Chicagoj, Jaunimo Centre, rugsėjo 4.

37. BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ ŠIANDIEN LIETUVOJE IR LENKIJOJE 1976/8 spalis; Autorius : J. Labutis
Istorinis katalikybės vaidmuo Lietuvoje ir Lenkijoje yra labai panašus. Abu kraštai dėl absoliutinės

38. PRANCIŠKONIŠKOSIOS SUKAKTYS 1976/8 spalis; Autorius : L. A.
Lietuvių pranciškonų vadovybė, rugsėjo 9 išrinkta trejiem metam. Pirmoj eilėj iš kairės: Tėv.

39. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Pabaiga)Pačios studijų savaitės vadovai buvo

40. ALDONA ERETAITĖ 1976/8 spalis; Autorius : A. Skrupskelienė
Š.m. vasario 12 Bielefelde, Vakarų Vokietijoje, mirė to miesto teatro aktorė Aldona Eretaitė, turėjusi

41. JURAŠO DEBIUTAS IR TEATRINĖS PERSPEKTYVOS 1976/8 spalis; Autorius : S. M.
Pirmasis Jono Jurašo spektaklis Amerikoje nuskambėjo šventiškom gaidom ir išeivijoje, ir amerikiečių

42. MŪSŲ BUITYJE 1976/8 spalis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Prez. G. Fordas spalio 2 Baltuosiuose Rūmuose priėmė 26 tautybių vadovaujančius

43. LEONARDUI DAMBRIŪNUI 70 METŲ 1976/9 lapkritis; Autorius : Stasys Barzdukas
Pasak mūsų patarlės, ir duris uždarius, laikas bėga. O su laiku kartu bėgame ir mes: štai Leonardui

44. PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1976/9 lapkritis; Autorius : Juozas Prunskis
Tautinių šokių šventės jau pasidarė išeivijoje tokia brangia tradicija, kaip ir dainų šventės.

45. MŪSŲ BUITYJE 1976/9 lapkritis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Kanados lietuvių diena spalio 8-10 sėkmingai vyko Montrea-lyje. Spalio 8 suruoštas

46. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJAI 30 METŲ TREMTY 1976/10 gruodis; Autorius : Administrator
Juo ilgiau gyvename, juo gausiau susilaukiame sukakčių bei jubiliejų. Vieni iš jų liečia asmenis, kiti

47. ĮSPŪDŽIAI IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ R. KATALIKŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMO 1976/10 gruodis; Autorius : Administrator
Marijonų vienuolyne Chicagoj spalio 6-7 įvyko Amerikos Lietuvių R.K. Kunigų Vienybės seimas.

48. VIKINGAS MARSE 1976/10 gruodis; Autorius : A. Radžius
Po ilgos, dešimties mėnesių, kelionės per tarpplanetinę erdvę, sukoręs 440 milijonų mylių kelio, nes

49. MŪSŲ BUITYJE 1976/10 gruodis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos jubiliejinis seimas spalio 22 - 24

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai