Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1977
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS DEŠIMTAS SUVAŽIAVIMAS 1977/1 sausis; Autorius : Alfonsas Nakas
Nežinau, kaip ilgai LKMA X suvažiavimui ruošėsi Romoje reziduojanti vadovybė, bet suvažiavimui rengti

2. KAJETONAS SKLĖRIUS 1977/1 sausis; Autorius : K. Žoromskis
Enciklopedinių datų ir kitokių nuotrupų galima rasti leidiniuose. Mano uždavinys tebūnie kitoks: bent

3. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1977/1 sausis; Autorius : Algis Šimkus
1. Romos Mastienės rečitalisChicagoj rudens lietuviškąjį muzikinį sezoną pradėjo solistė Roma

4. MŪSŲ BUITYJE 1977/1 sausis; Autorius : Red.
— Lietuvių Dienų žurnalo 25 m. leidimo sukaktis paminėta spalio 17 kultūriniu pobūviu Ambassador

5. RUSIJA — RŪSTI IR ATSILIKUSI IMPERIJA 1977/2 vasaris; Autorius : P. Pakalnis
1866 balandžio 8 Ženevoje įvykusiam Internacionalo pirmam kongresui Karolis Marksas parašė "Laikinosios

6. KONCERTAS "IŠ ANAPUS" CHICAGOJE 1977/2 vasaris; Autorius : VI. Jakubėnas
Menininkų grupės "iš anapus" koncertas nebuvo skelbiamas įprastinėmis Chicagos lietuvių kolonijos

7. SKULPTORIUS, PAJUDINĘS SKULPTŪRĄ 1977/2 vasaris; Autorius : St. Goštautas
Alexander Calder, miręs pernai lapkričio 11, yra menininkas, kūręs judančias skulptūras. Nebuvo jis

8. VATIKANO SANTYKIAI SU KOMUNISTINE RYTŲ VOKIETIJA 1977/2 vasaris; Autorius : J.V.
IPo karo ilgą laiką Federalinės Vakarų Vokietijos valdžia save laikė vienintele visos Vokietijos

9. MŪSŲ BUITYJE 1977/2 vasaris; Autorius : Red.
— Arkivysk. Jurgio Matulaičio, MIC 50 m. mirties sukaktis sausio 22 - 23 paminėta Chicagoje koncertu,

10. DIALOGĄ SU LENKAIS TĘSIANT 1977/3 kovas; Autorius : V. Čižiūnas
Regis, gal jau retas mūsų išeivijoje šviesuomenės atstovas paneigtų dialogo su lenkais reikalą.

11. NAUJOS DIRBANČIO JAUNIMO NUOTAIKOS 1977/3 kovas; Autorius : A.S.
Paskutiniu metu fizinį darbą dirbančio jaunimo interesai ima nesutapti su jo darbdavių interesais ir net

12. MŪSŲ BUITYJE 1977/3 kovas; Autorius : Red.
— Lietuvos nepriklausomybės šventė — Vasario 16-ji — ir šiemet paminėta JAV Senate ir Atstovų

13. ŽODŽIŲ BAIMĖ (Kultūrinis klimatas Čekoslovakijoje) 1977/4 balandis; Autorius : A.S.
Anglijoje, Londone, leidžiamas žurnalas Index on Censorship savo 1976 metų rudens numeryje (Vol. 5. 3)

14. VLADISLOVO ŽILIAUS DAILĖS PARODA CHICAGOJE 1977/4 balandis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Šių metų sausio 14 Čiurlionio meno galerijoje, Chicagoje, buvo atidaryta neseniai iš Lietuvos atvykusio

15. VOKIEČIŲ FILMO KILIMAS 1977/4 balandis; Autorius : R. Šliažas
Kai vokiečių ekonomija ir literatūra po karo atsistatė ir dabar užima vadovaujančias vietas pasaulyje,

16. MŪSŲ BUITYJE 1977/4 balandis; Autorius : Red.
— Dr. Stasys Bačkis Lietuvos diplomatijos šefo S t Lozoraičio paskirtas Lietuvos atstovu (charge

17. ANTANAS GUSTAITIS — NUOLAT JAUNAS 1977/5 gegužė; Autorius : Henrikas Nagys
Amžiaus sukaktis nebūtinai džiugina. Kad sulaukta tiek ir tiek metų, tik dalinai tėra jubiliato

18. GRAFIKOS IR TAPYBOS KELIU 1977/5 gegužė; Autorius : Mikas Šileikis
Iš dail. Magdalenos Stankūnienės parodosDailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės grafikos ir

19. NAUJAS VARDAS LIETUVIŲ DAILĖJE 1977/5 gegužė; Autorius : Leonardas Andriekus
Nuolat augantį lietuvių dailininkų atžalyną išeivijoje neseniai papildė Aldona Audronytė -

20. QUEBECAS — NAUJA VALSTYBĖ Š. AMERIKOS ŽEMĖLAPYJE? 1977/5 gegužė; Autorius : Vytautas P. Zubas
Lietuvių išeivijoje Kanada, be abejonės, yra pirmoji po Jungtinių Amerikos Valstybių. Kanadoje turime 9

21. MŪSŲ BUITYJE 1977/5 gegužė; Autorius : Red.
— Dr. Jono Basanavičiaus, mirusio prieš 50 m, (1927.11.16), minėjimai ruošiami gausesnėse lietuvių

22. ARCHITEKTAS JONAS KOVALSKIS - KOVA 1906 - 1977 1977/6 birželis; Autorius : Jurgis Gimbutas
"Dabar noriu paliesti esminį klausimą, būtent — ateities lietuviškosios architektūros stiliaus

23. ST. SANTVARO DEIMANTINĖ SUKAKTIS 1977/6 birželis; Autorius : J. G.
Dalykiškai imant, laiko tėkmė yra lygi. Bet subjektyviai ją skirtingai pergyvename. Be galo, rodos,

24. DAILĖS PREMIJOS 1977/6 birželis; Autorius : V. Vizgirda
Lietuvių Fondo dailės premijos turėtų būti skiriamos tautiškai sąmoningam ir aktyviai

25. TOMĄ VENCLOVĄ PASITINKANT 1977/6 birželis; Autorius : Algirdas Landsbergis
Praeityje, dar prieš naująją išeivių menininkų bangą, kai kurie iš mūsų tvirtindavo, jog esančios

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai